تاثیر چهار هفته تمرین استقامتی فزاینده بر مقادیر پروتئین‌های سارکولیپین، FNDC5 و PGC1α در عضلات نعلی و بازکننده طویل انگشتان موش‌های صحرایی نر ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22080/jaep.2022.22367.2069

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوامل مهم در جهت افزایش متابولیسم پایه در اثر تمرینات ورزشی، تغییرات سلولی و مولکولی در سطح عضلات می­باشد که پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن تاثیر چهار هفته تمرین استقامتی فزاینده بر مقادیر پروتئین­های سارکولیپین (SLN)، FNDC5 و PGC1α در عضلات نعلی (SOL) و بازکننده طویل انگشتان (EDL) در موش­های صحرایی بالغ نر ویستار، انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی، 14 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار (با سن 11 هفته و میانگین وزنی21/19± 293 گرم) در دو گروه 7 تایی کنترل و تمرین تقسیم بندی شدند. گروه تمرین، 4 هفته و در هر هفته 5 جلسه، تمرینات استقامتی  که شامل دویدن با شدت 75 تا 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را انجام دادند و در همان زمان گروه کنترل هیچگونه تمرینی نداشت. رت­ها به دلیل از بین بردن اثرات حاد ورزشی، 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین تشریح شدند و عضلات کند انقباض (SOL) و تند انقباض(EDL) استخراج گردید و در نیتروژن مایع منجمد شده و تا زمان آنالیز بافت­ها در دمای80- درجه سانتی گراد نگهداری شد و سپس میزان تغییرات پروتئین­های SLN و FNDC5 و PGC1α عضلانی با روش وسترن بلاتینگ سنجیده شد. داده­ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل و با سطح معنی داری (05/0 P≤)   مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
نتایج: تجزیه و تحلیل آماری نشان داد، چهار هفته تمرین استقامتی فزاینده باعث تغییرات معنی­داری در مقادیر پروتئین­های   SLN(035/0 P=)، FNDC5 (02/0P=) و PGC1α (012/0P=) در عضله نعلی، نسبت به گروه کنترل شد. همچنین در عضله EDL تغییرات معنی­داری در مقادیر پروتئین­های SLN (01/0 P=) و FNDC5 (043/0P=)  در مقایسه با گروه کنترل، مشاهده شد ولی در تغییرات پروتئین PGC1α در عضله EDL نسبت به گروه کنترل، تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (17/0P=).
نتیجه‌گیری: با توجه به پارامترهای حاصل از مطالعه به نظر می­رسد، فعالیت ورزشی استقامتی می­تواند موجب افزایش میزان پروتئین­های مرتبط با گرمازایی و متابولیسم در هر دو نوع تار عضلانی کند و تند انقباض شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of four weeks of incremental endurance training on sarcolipin, FNDC5 and PGC1α proteins in Soleus and extensor digitorum longus of male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • Moein Fasihiyan 1
  • Fariba Khodagholi 2
  • Maryam Nourshahi 3
1 Department of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Sport Physiology, Faculty of Sport Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The aim of this study was to determine the effect of four weeks of incremental endurance training on Sarcolipin (SLN), FNDC5, and PGC1α protein levels in the soleus (SOL) and extensor digitorum longus (EDL) muscle of adult male Wistar rats.
Methodology: In this experimental study, 14 adult male Wistar rats were divided into two groups of control (n=7) and training (n=7). The training group performed endurance exercises for 4 weeks and 5 sessions per week, which included running at the intensity of 75 to 80% of the Vo2max. In rat surgery, SOL and EDL muscles were extracted, followed by changes in SLN proteins, and intramuscular FNDC5 and PGC1α were measured by Western blotting technic. Data were statistically analyzed by independent t-test (P≤0.05).
Results: The results of statistical analysis showed that four weeks of incremental endurance training caused significant changes in the amounts of SLN (P= 0.035), FNDC5 (P= 0.02), and PGC1α (P = 0.012) proteins. In the soleus muscle, compared to the control group. Also, in EDL muscle, significant changes were observed in the amounts of SLN (P= 0.01) and FNDC5 (P = 0.043) proteins in comparison with the control group, but in the changes of PGC1α protein in EDL muscle compared to the control group, no significant difference was observed (P= 0.17).
Conclusion: According to the parameters of the study, it seems that endurance exercise can increase the amount of proteins related to thermogenesis and metabolism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basal Metabolism
  • Incremental Endurance Training
  • Sarcolipin
  • Thermogenesis
  • Mitochondria