اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح سرمی فاکتور رشدی فیبروبلاست1 و مقاومت انسولین در زنان دیابتی نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

3 استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

10.22080/jaep.2022.22747.2079

چکیده

زمینه و هدف: فاکتور رشد فیبروبلاست 1(FGF1)، یک پلی پپتید غیر گلیکوزیله شده است که توسط ماکروفاژها تولید می شود و در فرایند های مختلف فیزیولوژیکی نظیر تنظیم هموستاز گلوکز نقش دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین استقامتی بر تغییرات سطوح سرمی فاکتور رشدی فیبروبلاست1 و مقاومت انسولین پلاسما در زنان دیابتی نوع 2 بود.
مواد و روش‌ها: 22 زن دیابتی به طور تصادفی به دو گروه کنترل (10 نفر) و تجربی (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین هشت هفته تمرین استقامتی با شدت 65 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب را به مدت 30 تا 45 دقیقه اجرا کردند. قبل از اجرای پروتکل تمرینی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین نمونه جمع آوری شد. سطوح سرمی FGF1 و انسولین پلاسما با روش الایزا و غلظت گلوکز با روش گلوکز اکسیداز  اندازه گیری و با استفاده از آنالیز کوواریانس بین گروه ها مقایسه شد. ارتباط بین متغیر ها با آزمون همبستگی پیرسون سنجیده شد.
نتایج: نتایج نشان دادکه انجام تمرین استقامتی، باعث افزایش معنی دار سطوحFGF1 سرم (01/0>P) و کاهش معنی دار انسولین پلاسما (01/0>P)، گلوکز پلاسما (01/0=P) و شاخص مقاومت به انسولین (01/0>P) شد. همچنین بعد از انجام هشت هفته تمرین استقامتی، بین میزان تغییرات FGF1 و انسولین پلاسما(02/0=P) و مقاومت به انسولین (05/0=P) همبستگی معنی دار وجود داشت. . 2/37 درصد از تغییرات HOMA-IR با تغییرات FGF1 سرم قابل پیش بینی بود.
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان داد FGF1 فاکتوری تمرین پذیر است و بخشی از اثرات مفید تمرین استقامتی در بهبود دیابت بوسیله تغییرات سطوح سرمی FGF1 واسطه گری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of endurance training on serum levels of fibroblast growth factor 1 and insulin resistance in type 2 diabetic women

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghalandari 1
  • Rohollah Nikooie 2
  • Darioush Moflehi 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of kerman, Kerman, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of kerman, Kerman, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Fibroblast growth factor 1 (FGF1) is a non-glycosylated polypeptide produced by macrophages and involved in various physiological processes including glucose homeostasis. The aim of this study was to investigate the effect of endurance training on changes in serum levels of FGF1 and insulin resistance in type 2 diabetic women.
Methodology: 22 diabetic women were randomly divided into control (n=10) and trained (n=12) groups. The trained group performed eight weeks of endurance training at intensity ranged from 65 to 80% of maximum heart rate for 30-45 minutes.  Blood samples were taken before the training protocol and 48 hours following the last exercise session. Serum FGF1 and plasma insulin were measured by ELISA technique and plasma glucose levels was measured by glucose oxidase method, and compared between the groups using analysis of covariance (ANCOVA). The relationship between variables was measured by Pearson correlation test.
Results: The results showed that endurance training significantly increases serum FGF1 levels (P<0.01) and decreases plasma insulin (P<0.01), glucose (P=0.01) and HOMA-IR (P<0.01). Meanwhile, a significant correlation was found between the changes in FGF1 with both plasma insulin (P=0.02) and insulin resistance (P=0.05) at the end of the study. 37.2% of serum HOMA IR changes could be predicted with the changes in FGF1 serum levels.
Conclusion: In sum, the results showed that FGF1 could be effected by chronic endurance training and beneficial effects of endurance training in diabetes, at least in part, is mediated by changes in serum FGF1 levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance exercise
  • Fibroblast growth factor 1
  • Type 2 diabetes