تأثیر تمرینات مقاومتی بر سطح 1-sICAM (مولکول محلول چسبان بین سلولی ـ1) سرم در زنان یائسة چاق کم‌تحرّک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا (س)(نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: سطوح بالای شاخص‌های التهابی و مولکول‌های چسبان به ویژه در افراد چاق با افزایش خطر وقوع بیماری‌های قلبی ـ عروقی همراه است. مطالعات متعدّد بر تاثیرگذاری تمرینات هوازی در تغییر شاخصهای ویژه التهاب و مولکول‌های چسبان سلولی اذعان داشتند. امّا درخصوص تأثیر تمرینات مقاومتی بر سطح سرمی‌مولکول‌های چسبان سلولی تحقیقات بسیار ناچیزند. مطالعه حاضر تأثیر تمرینات مقاومتی بر سطح سرمی 1-sICAM و نیمرخ لیپیدی را در زنان یائسة چاق کم تحرک مورد بررسی قرار داد.
روش‌شناسی: 16 زن چاق یائسة کم‌تحرّک (شاخص تودة بدنی 15/1                         62/30 کیلوگرم برمترمربع و میانگین سنی 54 سال)، در دو گروه تجربی و کنترل، در 10 هفته برنامه تمرینات مقاومتی (سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدّت 45 دقیقه و با شدّت 60 ـ 40% یک تکرار بیشینه)، شرکت کردند. سطح سرمی ‌1-sICAM، نیمرخ لیپیدی خون (HDL-C، LDL-C، کلسترول و تری گلیسرید) و شاخص‌های آنتروپومتریک قبل و 48 ساعت پس از خاتمه تمرینات اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون تی زوجی و مستقل و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0 > P انجام گرفت.
یافته‌ها: غلظت سرمی 1-sICAM در گروه تجربی به میزان 7/21٪ کاهش یافت (012/0= P). تمرین مقاومتی تأثیر معنی‌داری بر سطوح تری گلیسرید، کلسترول، HDL-C و LDL-C و شاخص‌های آنتروپومتریک نداشت (05/0< P). به علاوه، رابطه معنی‌داری بین سطوح ابتدایی و تغییرات سطح سرمی ‌1-sICAM با سطوح ابتدایی و تغییرات هر یک از متغیّر‌های نیمرخ لیپیدی و شاخص‌های جسمانی، مشاهده نگردید (05/0 < P).
نتیجه‌گیری: با توجّه به یافته‌های پژوهش حاضر، تمرینات مقاومتی منتخب علی رغم عدم تغییر در شاخص تودة بدنی و نیمرخ لیپیدی زنان چاق یائسه در کاهش عامل التهاب عروقی مؤثّر است.

کلیدواژه‌ها