مقایسة دو برنامة تمرین مقاومتی زمان‌بندی خطّی معکوس و موجی روزانه با شدّت و حجم برابر بر استقامت افراد غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت معلم سبزوار

3 استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده

چکیده
 هدف تحقیق حاضر مقایسة اثرات دو برنامة تمرین زمان‌بندی‌شده مقاومتی خطّی معکوس و موجی روزانه با شدّت و حجم برابر بر شاخص‌های استقامت بود. بدین منظور 30 نفر از مردان غیر ورزشکار (با میانگین سنّی 4/3 ± 38/25 سال، قد 4/6 ± 23/176 سانتی متر، شاخص تودة بدن 19/2 ± 24 (کیلو گرم بر مترمربع) و حدِّ‌اکثر اکسیژن مصرفی 3/4 ± 38 (میلی‌لیتر به ازاء هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه) به صورت داوطلبانه انتخاب گردیدند و به طور تصادفی به دو گروه تمرین مقاومتی زمان‌بندی خطّی معکوس و موجی روزانه تقسیم شدند. برنامة زمان‌بندی خطّی معکوس و موجی روزانه شامل انجام 12 هفته تمرین مقاومتی و 3 جلسه در هفته بود. تحلیل داده‌ها، نشان داد که تمرینات خطّی معکوس و موجی روزانه، باعث بهبود معنادار ترکیب بدن، حدِّ‌اکثر اکسیژن مصرفی، استقامت عضلانی بالا تنه و پایین تنه و ضربان قلب بازیافت و استراحتی می‌شود (001/0p≤). بین دو برنامة تمرینات مقاومتی زمان‌بندی خطّی معکوس و موجی روزانه از لحاظ تأثیرگذاری بر متغیّرهای تحقیق، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. فقط در خصوص استقامت عضلات پایین تنه تمرینات موجی روزانه، باعث افزایش بیشتر استقامت پایین تنه شد (005/0p≤). در مجموع می‌توان گفت که دو برنامة تمرین مقاومتی زمان‌بندی خطّی معکوس و موجی روزانه با شدّت و حجم برابر بر استقامت افراد غیر ورزشکار اثر یکسانی دارد به جز در عامل استقامت عضلانی پایین‌تنه که برنامه زمان‌بندی موجی روزانه نسبت به برنامه زمان‌بندی خطّی معکوس سازگاری بهتری را ایجاد می‌کند

کلیدواژه‌ها