مقایسة ظرفیّت آنتی¬اکسیدانی تام، استرس اکسایشی و نیم¬رخ لیپوپروتئینی دوندگان سرعت با غیر ورزشکاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
فعّالیّت ورزشی، تولید رادیکال­های آزاد را افزایش می­دهد که ممکن است در تخریب برخی از اجزای تشکیل‌دهندة سلول نقش داشته باشد. در بدن موجودات زنده، سیستم آنتی اکسیدانی پیچیده­ای وجود دارد که از وی در برابر رادیکال­های آزاد محافظت می­کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی و مقایسة ظرفیّت آنتی اکسیدانی تام (TAC)، وضعیّت استرس اکسایشی و نیم­رخ لیپوپروتئینی دوندگان سرعت مرد با غیر ورزشکاران بود. به این منظور TAC، غلظت پلاسمایی مالون دی­آلدئید (MD)، دی­ان­کونژوگه (DC)، تری­گلسیرید (Tg)، کلسترول تام (TC)، لیپوپروتئین پر­چگال (HDL)، لیپوپروتئین کم­چگال (LDL) و لیپوپروتئین بسیار کم­چگال (VLDL)در 14 دونده سرعت مرد و 14 مرد غیر ورزشکار (دامنة سنّی یکسان) مورد ‌اندازه­گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون t مستقل نشان داد بین مقادیر MDA، DC و TAC ورزشکاران و غیر ورزشکاران از نظر آماری، تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین دوندگان از مقادیر پایین­تر TC، Tg، LDL، VLDL و نسبت LDL به HDL برخوردار بودند، هرچند که این اختلاف تنها در مقدار TC معنادار بود (05/0p<). نتایج این مطالعه، نشان می­دهد تمرینات منظّم بی­هوازی در دوندگان سرعت منجر به استرس اکسایشی نمی­شود و همچنین در بهبود نیم­رخ لیپوپروتئینی آنان تأثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها