بررسی راستای‌ اندام تحتانی در ورزشکاران مبتلا به شین اسپلینت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی راستای‌ اندام تحتانی در ورزشکاران مبتلا به شین اسپلینت بود. نمونة آماری تحقیق حاضر 12 ورزشکار مبتلا به شین اسپلینیت و 12 ورزشکار سالم به عنوان بودند که وضعیّت پرونیشن، سوپنیشن و خنثی پا در آن‌ها به وسیلة شاخص پاسچر پا و زاویه آنتِ ورژن ران و چرخش درشت نی به وسیلة CT اسکن‌ اندازه‌گیری شدند. سپس اطّلاعات جمع‌آوری‌شده به وسیلة آزمون t مستقل با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل تحقیق نشان داد که بین میانگین امتیاز شاخص پاسچر پا مربوط به آزمودنی‌های مبتلا به شین اسپلینت و آزمودنى‌هاى گروه کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد (p < 0/05). در حالی که بین میانگین زاویه چرخش درشت نی و آنتِ ورژن ران مربوط به آزمودنی گروه کنترل با افراد مبتلا به شین اسپلینت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (p>0/05). با توجّه به این نتایج احتمالاً پرونیشن بیش از حد پا یکی از فاکتورهای خطر برای بروز شین اسپلینت است، و با تشخیص پرونیشن پا قبل از بروز شین اسپلینت، می‌توان با مداخله زود هنگام از وقوع عارضه شین اسپلینت جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها