تأثیر تمرینات ورزشی تداومی و تناوبی همراه با مصرف کروسین بر بیان ژن‌های AP-1 و NF-κB در بافت قلب موش‌های صحرایی نر چاق ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لارستان،دانشگاه آزاد اسلامی،لارستان،ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

4 استادیارگروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی عصر(عج)، رفسنجان، ایران

10.22080/jaep.2021.21137.2027

چکیده

سابقه و هدف: ورزش و فعالیت‌های فیزیکی منظم نه تنها باعث بهبود سلامت می‌شود، بلکه می‌تواند عامل پیشگیری از بسیاری بیماری‌ها از جمله بیماری های قلبی و عروقی باشد. تمرینات ورزشی منظم می‌تواند میزان بیان ژن را تعدیل کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر تمرینات تداومی کم شدت و تناوبی شدید همراه با مصرف کروسین بر میزان بیان ژن های AP-1 و NF-κB در بافت قلب موش‌های صحرایی نر چاق ویستار می باشد.
مواد و روشها: 42 موش‌ صحرایی نر چاق نژاد ویستار به طور تصادفی در7 گروه (1) تمرین تناوبی شدید، (2) تمرین تداومی کم شدت، (3) دریافت کننده کروسین، (4) تمرین تناوبی شدید و تیمار با کروسین، (5) تمرین تداومی کم شدت و تیمار با کروسین، (6) کنترل چاق و (7) شم قرار گرفتند. کروسین با دوز mg/kg 25 به صورت داخل صفاقی تزریق شد. به منظور تجزیه و تحیلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون t مستقل استفاده گردید. سطح معناداری 05/0 p< منظور گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد کروسین باعث کاهش معنادار بیان ژن های NF-κB و AP-1 به میزان (301/0 و 109/0) برابر نسبت به گروه کنترل چاق شد (001/0=p). تمرینات تداومی کم شدت همراه با کروسین نیز باعث کاهش معنادار بیان ژن AP-1 نسبت به گروه کنترل چاق به میزان (049/0) برابر شد (001/0=p). نتایج همچنین نشان داد که تمرین تداومی کم شدت و مصرف کروسین اثر معنی داری بر بیان ژن NF-κB نسبت به گروه کنترل چاق نداشت.
نتیجه گیری: تمرینات تداومی کم شدت و مصرف کروسین باعث کاهش میزان بیان ژن AP-1 در بافت قلب موش‌های صحرایی نر چاق شد. با توجه به نتایج به نظر می رسد کاهش معنادار میزان بیان ژن AP-1 به دلیل اثرات تعاملی بین تمرینات تداومی کم شدت و کروسین می باشد، همچنین تمرینات تداومی کم شدت با کروسین در مقایسه با تمرینات تناوبی شدید با کروسین اثرات محافظتی بیشتری در بیان ژن AP-1 بافت قلب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of continuous and interval exercise with Crocin on the expression of AP-1 and NF-κB gene in the heart tissue of obese male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • Zahra Kouhpayeh 1
  • Sirous Farsi 2
  • Ali Hoseini 3
  • Iman Fathi 4
1 Department of Exercise Physiology, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
2 Department of exercise physiology, Marvdasht branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
4 Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Regular exercise and physical activity not only improve the health but also can prevent many diseases. Regular exercise can somehow modulate gene expression. The aim of the present study was to evaluate the effect of low continuous and high interval intensity exercise with crocin treatment on the expression of AP-1 and NF-κB gene in the heart tissue of obese male Wistar rats.
Methodology: In this study, 42 obese male Wistar rats were randomly divided to 7 groups: high-intensity interval exercise, low-intensity continuous exercise, high-intensity interval exercise with Crocin, low-intensity continuous exercise with Crocin, Crocin, sham and control. Crocin was injected intraperitoneally (25mg/kg). Two-way analysis of variance and t-test were used to analyze data (p<0.05).
Results: The results showed that Crocin significantly reduced NF-κB and AP-1 gene expression levels (respectively 0.301, 0.109) compared to the obese control group (p=0/001). Continuous exercise with Crocin significantly reduced AP-1 gene expression level (0.049) compared to the obese control group (p=0/001). The results also showed that the continuous exercise and Crocin had no significant effect on NF-κB gene expression level.
Conclusion: Continuous exercise and Crocin decreased AP-1 gene expression in the heart tissue of obese male rats. According to the results, it seems that the significant decrease in the expression of AP-1gene is due to the interactive effects between low-intensity continuous exercise and Crocin consumption. Also, low-intensity continuous exercise has more protective effects on the expression of AP-1 gene in heart tissue compared to high-intensity interval exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • continuous exercise
  • Interval exercise
  • Crocin
  • NF-κB
  • AP-1