اثر هشت هفته فعالیت بدنی اجباری همراه با مصرف ژل رویال بر سطح افسردگی و اضطراب و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در موش‌های آلزایمری شده با تری‌متیل‌تین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22080/jaep.2020.19373.1962

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش، بررسی نقش حفاظتی ژل رویال به‌ عنوان آنتی‌اکسیدان بر اختلالات رفتاری افسردگی و اضطراب ناشی از سم تری‌متیل‌تین و سطح آنزیم‌های سوپراکسید‌ دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در موش‌های آلزایمری‌ شده با تری‌متیل‌تین پس از هشت هفته تمرین اجباری شنا بود.
روش بررسی: تحقیق حاضر به ‌صورت تجربی با 48 سر موش صحرایی نر انجام شد؛ که تعداد 40 سر از موش‌های صحرایی به ‌وسیله تری‌متیل‌تین القای آلزایمر شدند. در ادامه موش‌های صحرایی به ‌طور تصادفی به 6 گروه: سالم هفته آخر، کنترل قربانی هفته آخر، تمرین اجباری، شم، تمرین اجباری همراه با مصرف ژل رویال و مصرف ژل رویال تقسیم شدند. آزمون ارزیابی افسردگی با شنای اجباری و آزمون ارزیابی اضطراب در ماز بعلاوه (صلیبی) مرتفع و بررسی میزان بیان ژن‌های SOD و GPX با تکنیک ریل‌تام انجام شد. با توجه به غیر طبیعی بودن توزیع مقادیر بیان ژن در برخی از گروه‌ها، از روش آماری غیر پارامتریک کروسکال والیس توسط نرم افزار SPSS version 20 استفاده شد.
نتایج: متغیر وابسته بی‌حرکتی در گروه‌های تمرین شنا، شم و آلزایمر هفته آخر بیشتر از گروه شنا- ژل بود و شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی در گروه‌های ژل و سالم هفته آخر بیشتر از آلزایمر هفته آخر شد و شاخص‌های اضطراب نیز در گروه‌های ژل، شنا-ژل و سالم هفته آخر بیشتر از آلزایمر هفته آخر شد.
نتیجه‌گیری: تجویز TMT سبب بروز رفتارهای شبه افسردگی و اضطرابی در موش‌های صحرایی می‌گردد؛ همچنین مطالعه حاضر نشان داد که ترکیب ورزش اجباری با مصرف مکمل ژل رویال قابلیت تعدیل خلق را در مدل حاضر دارد و می‌تواند به‌ عنوان یک روش سودمند مورد استفاده انسانی قرار گیرد و تأثیر مثبت مصرف ژل در افزایش SOD,GPX محرز گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of eight weeks of forced physical activity with royal jelly consumption on depression and anxiety levels and antioxidant capacity in trimethyltin-induced Alzheimer's rats

نویسندگان [English]

  • Maryam Azimpour 1
  • Mohammad Fathi 2
  • Omid Dezfoulian 3
1 Ph.D. candidate in Sport Physiology Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Associate Professor in Physical Education Department, Humanity Faculty, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Associate Professor Department of Pathology, School of Veterinary Medicine, University of Khoramabad, Lorestan-Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the protective role of Royal Jelly as an antioxidant on behavioral disorders of depression and anxiety caused by trimethyltytin toxin and the level of superoxide dismutase and glutathione peroxidase enzymes were observed in Alzheimer's rats treated with Trimethyltin after eight weeks of forced swimming exercise.
Methods: The present study was performed experimentally with 48 male rats; 40 of them were induced by Alzheimer's TMT. The rats were randomly divided into six groups: healthy last week (HC), Alzheimer last week (ADC), forced exercise (FS), sham (SH), forced exercise with royal jelly (FSJ) and royal jelly (RJ). Forced Swimming Test (FST) for depression assessment and Elevated Plus-Maze (EPM) for anxiety assessment were used. Gene expression in the samples were measured by Real Time PCR. Due to the abnormal distribution of some data, the non-parametric statistical method of Kruskal–Wallis was used by SPSS version 20.
Results: Dependent immobility variable in FS , SH and ADC groups was higher than FSJ group and antioxidant indicators in RJ and HC groups were higher than HDC and anxiety indicators in RJ, FSJ and HC was more than ADC.
Conclusion: It seems that forced exercise combination with RJ supplementation can modulate behavioral disorders in the Trimethytin model of Alzheimer’s disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trimethyltin
  • Compulsive Physical Activity
  • Royal Jelly
  • Antioxidant capacity
  • Alzheimer