اثر هشت هفته فعالیت بدنی اجباری همراه با مصرف ژل رویال بر سطح افسردگی و اضطراب و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در موش‌های آلزایمری شده با تری‌متیل‌تین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22080/jaep.2020.19373.1962

چکیده

سابقه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی نقش حفاظتی ژل رویال به‌‌عنوان آنتی‌اکسیدان بر اختلالات رفتاری افسردگی و اضطراب ناشی از سم تری‌متیل‌تین و سطح آنزیم‌های سوپراکسید‌ دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در موش‌های آلزایمری‌ شده با تری‌متیل‌تین پس از هشت هفته تمرین اجباری شنا بود.
مواد و روشها: تحقیق حاضر به‌صورت تجربی با 48 سر موش صحرایی نر انجام شد؛ که تعداد 40 سر از موش‌های صحرایی به‌وسیله تری‌متیل‌تین القای آلزایمر شدند. در ادامه موش‌های صحرایی به‌طور تصادفی به 6 گروه: کنترل سالم، کنترل آلزایمر، آلزایمر-تمرین اجباری، آلزایمر-ژل رویال، آلزایمر-شم و آلزایمر-تمرین اجباری-ژل رویال تقسیم شدند. آزمون ارزیابی افسردگی با شنای اجباری و آزمون ارزیابی اضطراب در ماز بعلاوه (صلیبی) مرتفع و بررسی میزان بیان ژن‌های SOD و GPX با تکنیک ریل‌تام (Real Time PCR) انجام شد برای کمی‌سازی مقادیر بیان ژن‌های هدف از فرمول ΔΔCt-2 استفاده گردید. با توجه به غیر طبیعی بودن توزیع مقادیر بیان ژن در برخی از گروه‌ها، از روش آماری غیر پارامتریک کروسکال والیس توسط نرم افزار SPSS version 20 استفاده شد.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌دار در گروه‌ها به تفکیک متغیرهای وابسته با (05/0>p) نشان داد که تمرین شنا توأم با مصرف ژل رویال باعث کاهش افسردگی و اضطراب شد و تمرین شنا تأثیر معنی‌داری بر SOD,GPX اعمال نکرد؛ اما مصرف ژل رویال به تنهایی، شاخص SOD و GPX را افزایش داد.
نتیجه گیری: تجویز تری‌متیل‌تین سبب بروز رفتارهای شبه افسردگی و اضطرابی در موش‌های صحرایی ‌گردید. به نظر می‌رسد که این حجم از پروتکل اعمال شده تمرین اجباری شنا برای رت‌های آلزایمری تأثیر مثبتی بر شاخص‌های آنتی‌اکسیدانی نداشته است؛ اما تأثیر مثبت مصرف ژل در افزایش SOD,GPX محرز گردید و مصرف ژل رویال با خاصیت آنتی‌اکسیدانی و تلفیق ورزش اجباری با مصرف مکمل ژل رویال قابلیت تعدیل خلق را در مدل حاضر دارد و می‌تواند به‌عنوان یک روش سودمند مورد انسانی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of eight weeks of forced physical activity with royal jelly consumption on depression and anxiety levels and antioxidant capacity in trimethyltin-induced Alzheimer's rats

نویسندگان [English]

  • Maryam Azimpour 1
  • Mohammad Fathi 2
  • Omid Dezfoulian 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khoramabad, Iran
3 Department of Pathobiology, School of Veterinary Medicine, University of Khoramabad, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: The aim of this study was to investigate the protective role of Royal Jelly as an antioxidant on behavioral disorders of depression and anxiety caused by trimethyltytin toxin and the level of superoxide dismutase and glutathione peroxidase enzymes in Alzheimer's rats treated with trimethyltin after eight weeks of forced swimming exercise.
Methodology: The present study was performed experimentally with 48 male rats; 40 of them were induced by Alzheimer's TMT. The rats were randomly divided into six groups: Healthy control, Alzheimer's control, Alzheimer- forced exercise, Alzheimer- sham, Alzheimer- forced exercise- royal jelly and Alzheimer's-Royal Jelly were divided. Forced Swimming Test (FST) for depression assessment and Elevated Plus-Maze (EPM) for anxiety assessment were used. The expression of SOD and GPX genes were evaluated by Real Time PCR technique. The 2-ΔΔCT formula was used to quantify the expression values of the target genes. Due to the abnormal distribution of some data, the non-parametric statistical method of Kruskal–Wallis was used by SPSS version 20.
Results: Significant differences in groups with dependent variables (p <0.05) showed that swimming training with Royal Jelly reduced depression and anxiety, and swimming training did not have a significant effect on SOD and GPX. But taking Royal Jelly alone increased the SOD and GPX index.
Conclusion: Trimethylthine administration induced depressive and anxiety-like behaviors in rats. This volume of forced swimming training protocol for Alzheimer's rats does not seem to have a positive effect on antioxidant parameters. However, the positive effect of royal jelly consumption on increasing SOD, GPX was observed, and the use of royal jelly with antioxidant properties and the combination of forced exercise with the use of royal jelly supplement has the ability to modulate mood in the current model, and can be used as a useful method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trimethyltin
  • Royal Jelly
  • depression
  • Anxiety
  • Antioxidant capacity
  • Alzheimer