تأثیر یک برنامة منتخب ورزش‌درمانی در آب بر درد، عملکرد و زمان تحرّک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک برنامة منتخب ورزش‌درمانی در آب بر درد، عملکرد و زمان تحرّک بیماران زن مبتلا به کمردرد مکانیکی بود.
روش‌شناسی: نمونه‌های مورد مطالعه 19 نفر زن بودند که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (13 نفر) که برنامة تمرینات را 3 روز در هفته انجام می‌دادند، و گروه کنترل (6 نفر) که 1 روز در هفته، ‌تمرینات آب‌درمانی را اجرا می‌کردند، تقسیم شدند (میانگین سن گروه تجربی 77/8±47. و گروه کنترل13/1± 67/34 و BMI گروه تجربی31/5 ±13/24 وکنترل43/2±07/25)، که از طریق پزشک‌ معرّفی گردیدند. تمرینات شامل فعّالیّت‌های کششی، تمرینات گرم ‌کردن، ورزش در آب عمیق و تمرینات سرد کردن‌ به ‌مدّت 80 دقیقه‌ بودند. متغیّرهای پژوهش شامل درد، عملکرد و زمان تحرّک فرد بودند. ارزیابی در سه مرحله به ‌صورت‌ اوّلیّه، میانی و نهایی هرکدام به ‌فاصله‌ سه ‌هفته‌ و به ‌طور کلّی در شش‌ هفتة متوالی انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون ((repeated measurement Anova و آزمون T مستقل و ویلکاکسون مورد تجزیه ‌و ‌تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: پس از اجرای برنامة تمرینات، تفاوت معناداری در شدّت درد کمر (01/0>p) و درد در وضعیّت‌های مختلف (01/0>p) مشاهده شد. همچنین عملکرد (01/0>p) و زمان تحرّک (01/0>p) در گروه تجربی، تغییر معناداری نشان داد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که اجرای برنامة تمرینات منتخب ورزش درمانی در آب با مشخّصات تحقیق حاضر فقط در گروهی که 3 روز در هفته آن را انجام دادند، موجب بهبود شرایط بیماران مبتلا به کمردرد از نظر شاخص‌های شدّت کمردرد، عملکرد و زمان تحرّک می‌شود.3. استادیار دانشگاه مازندران

کلیدواژه‌ها