اثر حاد دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی شدید با هزینه انرژی یکسان بر اکسایش سوبسترا، اشتها و لذت درک شده از فعالیت ورزشی در مردان دارای اضافه‌وزن یا چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

سابقه و هدف: شدت و هزینه انرژی فعالیت ورزشی از مؤثرترین عوامل بر اکسایش سوبسترا است. توده عضلانی درگیر در فعالیت ورزشی نیز یک عامل مؤثر بر اکسایش سوبسترا است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثر حاد دو نوع فعالیت ورزشی تناوبی شدید با هزینه انرژی یکسان و توده عضلانی درگیر متفاوت، بر اکسایش سوبسترا، اشتها و لذت درک شده از فعالیت ورزشی در مردان دارای اضافه‌وزن یا چاق بود. مواد و روشها: 10 مرد جوان دارای اضافه‌وزن یا چاق (شاخص توده بدن 97/2±95/29 کیلوگرم بر مترمربع) در سه شرایط شامل فعالیت ورزشی تاباتا (20 دقیقه با شدت تقریبی 75 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی)، فعالیت ورزشی روی چرخ کارسنج (23 دقیقه با شدت تقریبی 66 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی) و کنترل بررسی شدند. گازهای تنفسی آزمودنی‌ها در حالت پایه، حین و در طی سه ساعت پس از فعالیت ورزشی با دستگاه تحلیل‌کننده گازهای تنفسی، تجزیه‌وتحلیل شد. اشتهای افراد قبل، بلافاصله و سه ساعت پس از فعالیت ورزشی اندازه‌گیری شد. لذت درک شده از فعالیت ورزشی نیز بلافاصله پس از فعالیت ورزشی سنجش شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد در طی سه ساعت پس از فعالیت، اکسایش چربی در فعالیت ورزشی تاباتا در مقایسه با چرخ کارسنج و شرایط کنترل به‌طور معنادار بیشتر بود (01/0=P) و اکسایش کربوهیدرات در فعالیت ورزشی تاباتا نیز نسبت به شرایط کنترل به‌طور معنادار کمتر بود (04/0=P). بین مقدار اکسیژن مصرفی اضافی و هزینه انرژی در طول سه ساعت پس از فعالیت ورزشی، تفاوت معناداری بین دو فعالیت ورزشی وجود نداشت. همچنین، نسبت تبادل تنفسی در بازه‌های زمانی 30-0، 150-120، 180-150 دقیقه و در مجموع سه ساعت پس از فعالیت ورزشی تاباتا نسبت به چرخ کارسنج بیشتر بود (مقادیر P به ترتیب 02/0، 02/0، 02/0 و 05/0). در نهایت، در سه ساعت پس از فعالیت ورزشی، اشتها صرف‌نظر از وجود و نوع مداخله افزایش یافت (01/0=P). بین لذت درک شده از فعالیت‌های ورزشی تاباتا و چرخ کارسنج تفاوت معناداری وجود نداشت (41/0=P). نتیجه گیری: به نظر می‌رسد انجام فعالیت ورزشی تاباتا که توده عضلانی بیشتری را درگیر می‌کند، در مقایسه با فعالیت ورزشی با هزینه انرژی یکسان روی چرخ کارسنج، علی‌رغم عدم تفاوت در میزان اشتها و لذت درک شده از فعالیت ورزشی، باعث اکسایش بیشتر چربی پس از فعالیت ورزشی در مردان دارای اضافه‌وزن یا چاق می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Acute Effect of Two Type of High-Intensity Interval Exercise with the Same Energy Expenditure on Substrate Oxidation, Appetite and Exercise Enjoyment in Overweight or Obese Men

نویسندگان [English]

  • Mohsen Javani 1
  • Marziyeh Saghebjoo 2
  • Hamid Mohebbi 3
  • Mohsen Mohammadnia Ahmadi 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education & Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

B
Background and Purpose: Intensity and energy expenditure of exercise are most effective factors on substrate oxidation. Involved muscle mass in exercise is an effective factor on substrate oxidation. The aim of the present study was to compare the acute effect of two type of high-intensity interval exercise (HIIE) with same energy expenditure and different involved muscle mass on substrate oxidation, appetite and exercise enjoyment in overweight or obese men.
Methodology: Ten overweight or obese young men (body mass index: 29.95±2.97 kg.m-2) completed three conditions including Tabata exercise (20 min at approximately 75% VO2max) (TE), ergometer exercise (23 min at approximately 66% VO2max) (EE), and control. The subjects' breathing gases were analyzed by gas analyzer in baseline, during exercise, and during three hours after exercise. The appetite was measured in before, immediately and three hours after exercise. The exercise enjoyment was measured, immediately after exercise.
Results: Fat oxidation during three hours after the TE was significantly higher compared to EE and control (P=0.01) and carbohydrate oxidation during three hours after the TE was significantly lower compared with control condition (P=0.04). There was no significant difference between the two HIIE during three hours after exercise in excess post-exercise oxygen consumption and energy expenditure. However, the respiratory exchange ratio was higher in 0-30, 120-150, 150-180 min, and total of three hours after the TE compared with EE (P values, 0.02, 0.02, 0.02, and 0.05, respectively). Finally, appetite increased regardless of the presence and type of intervention, in three hours after exercise (P=0.01). There was no significant difference between the perceived enjoyment of TE and EE (P = 0.41).
Conclusion: It seems that Tabata exercise, which involves more muscle mass, causes more oxidation of fat after exercise compared to exercise with the same energy expenditure on ergometer in overweight or obese men, despite no difference in appetite and exercise enjoyment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-intensity exercise
  • Fat oxidation
  • Appetite regulation
  • Post Exercise Oxygen Consumption
  • Skeletal muscle