تاثیر یک دوره تمرینات ورزشی اجباری و اختیاری قبل از القاء EAE بر یکپارچگی سد خونی- مغزی و بیان ژن برخی پروتئین های اتصالات محکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس (MS) شایع ترین بیماری دِمیلینه شدن در سیستم عصب مرکزی (CNS) است. یکی از شبیه ترین مدلهای حیوانی MS، اینسفالومیت خود ایمن تجربی (EAE) است، که بیشتر در مطالعات مورد استفاده و بررسی قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی تاثیر تمرینات ورزشی شنای اجباری و ویل رانینگ اختیاری قبل از القای EAE بر یکپارچگی سد خونی –مغزی و بیان ژن پروتئین های اتصالات محکم آکلودین و کلودین5 در بافت مغز می پردازد. مواد و روشها: تعداد 48 موش ماده C57BL/6 را به طور تصادفی در چهار گروه: شنای اجباری (تعداد=12سر)، ویل رانینگ اختیاری (تعداد=12سر)، گروه کنترل EAE (تعداد= 12سر)، و کنترل سالم (تعداد=12 سر) تقسیم شد. حیوانات گروه شنا 30 دقیقه در روز و حیوانات گروه ویل رانینگ 1 ساعت در روز، 5 روز در هفته به مدت 4 هفته فعالیت نمودند. بعد از پایان دوره تمرین بیان ژن پروتئین های آکلودین و کلودین5 به روش RT-PCR اندازه گیری و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی؛ با نرم افزار SPSS16 و 05/0>P بررسی شد. یافته‌ها: رنگ آمیزی ایوانز بلو نشان داد که میزان نفوذپذیری سد خونی مغزی در گروه های ورزشی به طور معنا داری کمتر از EAE بدون ورزش است. نمرات بالینی در هر دوگروه تمرینی + EAE نسبت به گروه کنترل EAE کاهش، و تمرینات ورزشی از کاهش وزن بدن جلوگیری و بیان ژن پروتئین های آکلودین و کلودین 5 در هر دو گروه تمرینی+EAE نسبت به گروه کنترل EAE افزایش نشان داده است. نتیجه گیری: به نظر می­رسد که تمرینات شنای اجباری و ویل رانینگ داوطلبانه باعث افزایش بیان ژن دو پروتئین آکلودین و کلودین5 می شود و درنتیجه یکپارچگی سد خونی مغزی در بافت مغز موش ها بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Forced and Voluntary Exercise before Induction of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis on the Integrity of the Blood-Brain Barrier and Gene Expression of Some of Tight Junction Proteins

نویسندگان [English]

  • Marziye Yaghoubi 1
  • Mohammadreza Kordi 2
  • Abbasali Gaeini 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Multiple sclerosis (MS) is a neurodegenerative disease of the central nervous system. The animal model of MS, experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), is commonly used for studies of human inflammatory demyelinating diseases. The present study was conducted to determine the impact of forced swimming and voluntary wheel running exercises before the induction of EAE on expression of occludin and cloudin5 genes in the brain tissue.
Methodology: 48 C57BL / 6 mice randomly divided into four groups (n=12): Forced Swimming + EAE, voluntary wheel running + EAE, NoEX-EAE, and control group. Animals performed either swimming exercise for 30 min per day or wheel running for one hour per day, five days per week for four weeks. Data were analyzed using SPSS16 software. One-way ANOVA and Tukey’s post-hoc test were applied. P-values of ≤0.05 were considered statistically significant.
Results: Evans Blue's staining showed that the permeability of the blood-brain barrier in wheel running was significantly lower than in EAE without exercise. Clinical scores on both EAE + exercise groups decreased compared to the EAE group, and exercise prevented body weight loss, and the expression of the Alocudine and Claudine 5 protein genes in both EAE exercise groups increased compared to the EAE group.
Conclusion: The forced and voluntary exercises appear to increase the gene expression of the two proteins occludin and cloudin5, thereby improving the integrity of the blood-brain barrier in the brain tissue of mice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • experimental autoimmune encephalomyelitis
  • forced and voluntary exercise
  • blood-brain barrier
  • tight junction proteins