تأثیر تمرین هوازی بر ایمونوگلوبین A، لنفوسیت‌های خون و نوتروفیل‌ها، مرور نظام‌مند و فرا تحلیل

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن است که فعالیت بدنی باعث تغییراتی در شاخص‌های سیستم ایمنی می‌گردد و بر عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی تأثیرگذار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین هوازی بر لنفوسیت‌های خون، ایمونوگلوبین A بزاق و نوتروفیل‌ها به صورت یک مرور نظام‌مند و فرا تحلیل بود. مواد و روشها: برای انجام پژوهش حاضر، پایگاه‌های اطلاعاتی، MEDLINE/ PubMed, EMBASE, the Cochrane, Scopus، از سال‌های ۱۹۰۰ تا 2020 میلادی، همراه با کلمات کلیدی جستجو شد. بعد از غربالگری اولیه مقالات و خروج مقالات تکراری و نامرتبط، در ارزیابی ثانویه متن کامل مقالات ارزیابی گردید و مقالاتی که معیار ورود به پژوهش داشتند آنالیز شدند. ۲۶۲ مقاله یافت شد که از میان مقالات مورد بررسی قرار گرفته شده، ۱۱ مقاله معیار ورود به مرور سیستماتیک و فراتحلیل را کسب کردند. بر این اساس ۸۱۲ نفر به دو گروه کنترل و گروه تجربی به ترتیب تعداد ۴۰۱ و ۴۱۱ نفر تقسیم می‌شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین دو گروه فعالیت هوازی و گروه کنترل در میزان ایمونوگلوبین A بزاق (38/0, Z=55/0 37/0-,CI= 06/0, V= 23/0 , SE=۷۱‍/۰P=)، لنفوسیت‌های خون (98/0, Z=32/0 11/0-,CI= 01/0, V= 11/0 , SE=۳۳‍/۰P=)، نوتروفیل‌ها (61/1-, Z=05/0 55/0-,CI= 02/0, V= 15/0 , SE=۱۱‍/۰P=) و تعداد روزهای ابتلا به عفونت‌های ویروس (96/0-, Z=21/0 61/0-,CI= 04/0, V= 21/0 , SE=۳۳‍/۰P=) اختلافی بین گروه های فعالیت بدنی و گروه کنترل وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج متاآنالیز حاضر نشان داد بین گروه کنترل و گروه تمرین هوازی بر لنفوسیت‌های خون، ایمونوگلوبین A بزاق و نوتروفیل‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارند. با توجه به اینکه تعداد مطالعات و شرکت‌کنندگان بسیار اندک بود و کیفیت مطالعات نسبتاً ضعیف بود. به نظر می‌رسد برای مشخص شدن ارتباط بین لنفوسیت‌های خون، ایمونوگلوبین A بزاق و نوتروفیل‌ها با فعالیت هوازی، مطالعات با کیفیت بیشتر و با اندازه نمونه بزرگتر نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Aerobic Training on Immunoglobulin A, Blood Lymphocytes, and Neutrophils: A systematic Review and Meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ghafari 1
  • Mohamad Faramarzi 2
  • Sajedeh Sadeghian 3
1 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Department of exercise physiology, Faculty of Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: The results of several studies suggest that suggest that physical activity causes changes in immune system indicators and affects viral infections of the respiratory tract. The aim of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise on blood lymphocytes, salivary immunoglobulin A and neutrophils as a systematic and meta-analysis.
Methodology: The databases including MEDLINE/PubMed, EMBASE, the Cochrane and Scopus were searched with keywords from 1900 to 2020 AD. After the initial screening, the full text of the articles was evaluated and the articles that were included in the research criteria were analyzed. 260 articles were found, and among the articles reviewed, 11 articles were the criteria for systematic and meta-analysis. Accordingly, 812 people were divided into two control groups and 401 and 411 experimental groups, respectively.
Results: The results showed that between the two groups of aerobic activity and control group in salivary immunoglobulin A levels (P = 0.71, SE = 0.23, V = 0.06, CI = -0.37 0.55 Z = 0.38), blood lymphocytes (P = 0.33, SE = 0.11, V = 0.01, CI = -0.11 0.32 Z = 0.98), neutrophils (P = 0.11, SE = 0.15, V = 0.02, CI = -0.55 0.05 Z = -1.61) and the number of days infected with the virus (P = 0.33, SE = 0.21, V = 0.04, CI = -0.61 0.21 Z = -0.96) There was no difference between physical activity group and control group.
Conclusion: The results of the present meta-analysis showed that there was no significant difference between the control group and the aerobic training group on blood lymphocytes, salivary immunoglobulin A and neutrophils. Given that, the number of studies and participants was very small and the quality of studies was relatively poor. It appears to be necessary to determine the association between blood lymphocytes, salivary immunoglobulin A, and neutrophils with aerobic activity, higher quality studies, and larger sample size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood lymphocytes
  • salivary immunoglobulin A
  • neutrophils
  • Aerobic training