تاثیر 12 هفته تمرین موازی همراه با مصرف کافئین بر برخی آدیپوکاین‌های منتخب و مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران،

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: بافت چربی به عنوان یک بافت اندوکرینی که تعداد زیادی آدیپوکین­ها را ترشح می­کند شناخته می­شود، این آدیپوکین­ها علاوه بر تنظیم متابولیسم چربی، نقش مهمی در فرایندهای پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته تمرین موازی همراه با مصرف کافئین بر پروتئین وابسته به فاکتور نکروزی توموری3، پروتئین وابسته به فاکتور نکروزی توموری 9، آدیپولین، مایونکتین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق بود. مواد و روشها: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 44 زن یائسه (58-46 سال) به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی به چهار گروه کنترل، کافئین، تمرین، تمرین+کافئین تقسیم شدند. تمرینات ورزشی به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته بود که شامل تمرینات هوازی تداومی (20 دقیقه؛ 75-65 درصد ضربان قلب ذخیره) و مقاومتی دایره ای (10 ایستگاه با 70 درصد یک تکرار بیشینه) بود. 6 میلی گرم کافئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (2 وهله 3 میلی گرمی) در روزهای تمرین به گروه‌های دریافت کننده مکمل به صورت خوراکی داده شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از افزایش معنادار CTRP-12، CTRP-15 و کاهش معنادار مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق می‌باشد. مقادیر CTRP-3 و CTRP-9 نیز تغییر معناداری نیافتند. نتیجه گیری: 12 هفته تمرین موازی همراه با مصرف کافئین می‌تواند عامل موثری برای تغییرات مطلوب در شاخص CTRP-12، CTRP-15 و مقاومت به انسولین در زنان یائسه چاق باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 12 Weeks of Concurrent Training with Caffeine Supplementation on Selected Adipokines and Insulin Resistance in Obese Postmenopausal Women

نویسندگان [English]

  • Behnaz Khazaei 1
  • Abdolrasoul Daneshjoo 2
  • Alireza Izadi 3
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Adipose tissue is known as an endocrine tissue that secretes a large number of adipokines. In addition to regulating fat metabolism, these adipokines play an important role in pathological and physiological processes The aim of this study was to determine the effect of 12 weeks of Concurrent training with caffeine supplementation on C1q/TNF-Related Protein3, C1q/TNF-related protein 9، Adipoline, Mayonctin and insulin resistance in postmenopausal women.
Methodology: In this quasi-experimental study 44 postmenopausal women (46-58 years) were selected and divided in to Four groups (Control, Caffeine, training, training + Caffeine.Twelve weeks training, 3 sessions per week included continuous aerobic exercises (20 min, 65-75% of HRR), and circular resistance training (10 stations with 70% 1RM). The aerobic training included 20 min duration with 65-75% HRR per session and the resistance training program included 10 stationary exercise as did circular with 70% 1RM.6 milligrams of caffeine per kilogram of body weight (2 to 3 mg) was given orally to supplemental groups.
Results: The results showed a significant increase in CTRP-12, CTRP-15 and significantly reduced insulin resistance in obese postmenopausal women. CTRP-3 and CTRP-9 not change significantly.
Conclusion: 12 weeks of Concurrent training with caffeine consumption can be an effective factor for optimal changes in CTRP-12, CTRP-15 and insulin resistance in obese postmenopausal women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CTRP-3
  • CTRP-9
  • CTRP-12
  • CTRP-15
  • Insulin Resistance