تاثیر دو شیوه ی متفاوت تمرین مقاومتی بر سختی شریانی در مردان جوان کم تحرک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش

چکیده

سابقه و هدف:برخی مطالعات نشان داده‌اند که تمرینات مقاومتی به ویژه زمانی که میزان بار تمرینی در آنها زیاد باشد، می‌توانند باعث افزایش سختی شریان‌های مرکزی شوند. با این حال اثر پروتکل‌های تمرینی مختلف بر این شاخص هنوز کامل روشن نیست. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو شیوه‌ی تمرین مقاومتی بر سختی شریانی در مردان جوان کم‌تحرک بود.
مواد و روش‌ها:آزمودنی‌های (سن 2/5±4/26 سال، قد 05/0±78/1 متر، وزن 4/6±2/79 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 5/1±9/24 کیلوگرم بر متر مربع) شرکت‌کننده در این تحقیق به طور تصادفی به سه گروهِ تمرین مقاومتی با بار کم (50-30 درصد یک تکرار بیشینه، 3±25 تکرار در هر ست، 14 نفر) تا ناتوانی در ادامه هر ست (LLLF)، تمرین مقاومتی با بار زیاد (85-65 درصد یک تکرار بیشینه، 3±10 تکرار در هر ست، 13 نفر) تا ناتوانی در ادامه هر ست (HLLF)، و گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه‌های تمرینی هر جلسه تمرین مقاومتی که شامل اجرای 2 ست از 7 حرکت بود را 3 روز در هفته به مدت 10 هفته انجام دادند. آزمودنی‌های گروه کنترل در این مدت هیچ فعالیت ورزشی منظمی نداشتند. ارزیابی‌ متغیرهای مورد نظر در دو مرحله قبل و بعد از 10 هفته صورت گرفت.
یافته‌ها:سختی شریان‌های مرکزی بعد از 10 هفته تمرین در گروه HLLF افزایش معنادار داشت (007/0P=)، با این وجود در گروه LLLF (12/0P=) و گروه کنترل (177/0P=) تغییر معناداری در این متغیر مشاهده نشد. به علاوه، مقایسه‌های بین‌گروهی نشان داد که تغییرات سختی شریانی مرکزی در گروه HLLF در مقایسه با گروه LLLF (001/0P=) و گروه کنترل (001/0P=) افزایش معنادار داشته است.
نتیجه‌گیری:در حالی که تمرینات HLLF باعث افزایش سختی شریان‌های مرکزی مردان جوان می‌شود، تمرینات LLLF چنین اثر ناخواسته‌ای را در پی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of two different types of resistance training on arterial stiffness in young men.

نویسندگان [English]

  • Reza Gharakhanlou 1
  • Mohammad Hossein Nazari 2
  • Alireza Khoshdel 3
1 Professor in Tarbiat Modares University
2 PhD student in exercise physiology at Tarbiat Modares Univeristy
3 Professor at AJA University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Purpose: It has been suggested that resistance training (RT), especially when using high loads, increases central arterial stiffness. The aim of this study was to investigate the effects of low- versus high-load RT on arterial stiffness in young healthy men.
Methods: Participants (mean age 26.4±5.2 yrs; mean height 1.78±0.05 m; mean weight 79.2±6.4 kg; mean body mass index 24.9±1.5 kg/m2) were randomly assigned to a low-load RT where 25±3 repetitions to lifting failure were performed per set of exercise (LLLF, n =14), a high-load RT where 10±3 repetitions to lifting failure were performed per set of exercise (HLLF, n =13), or a control group who maintained their regular activity habits (Ctrl, n =13). Subjects in LLLF and HLLF groups performed RT three times a week for 10 weeks.
Results: Central arterial stiffness significantly increased in HLLF group after training (P=0/007), but no such changes were observed in the LLLF (P=0/12) or the Ctrl (P=0/177) group. In addition, analyses of covariance revealed significant mean difference between HLLF and LLLF (P=0/001) groups and between HLLF and Ctrl (P=0/001) groups in central arterial stiffness.
Conclusions: These results suggest that, unlike the HLLF training protocol, LLLF protocol does not unfavorably affect central arterial stiffness in young men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Training
  • Arterial Stiffness
  • Pulse Wave Velocity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1397
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 24 آبان 1396
  • تاریخ پذیرش: 29 تیر 1397