ارتباط بین ثبات ناحیه مرکزی و قدرت برخی عضلات اندام تحتانی با تکنیک پرش-فرود با استفاده از سیستم امتیازدهی خطای فرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استاد، گروه توانبخشی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف:  آسیب رباط متقاطع قدامی یکی از رایج­ترین آسیب­های ورزشی بوده که به دلایل مختلف روی می دهد و تحقیقات تاکنون به بررسی علت های احتمالی پرداخته اند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین ثبات ناحیه مرکزی بدن و قدرت ایزومتریک ابداکشن و چرخش خارجی ران با بیومکانیک پرش-فرود افراد فعال از طریق سیستم امتیازدهی خطای فرود بود.
روش شناسی: ثبات ناحیه مرکزی بدن و قدرت اندام تحتانی 30 آزمودنی فعال (سن 12/2±27/21 سال، قد 59/6±77/177 سانتی­متر، وزن 94/6±42/69 کیلوگرم) به ترتیب از طریق آزمون­های میدانی و معتبر مک گیل و دینامومتری دستی ارزیابی گردید. سپس افراد آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود را به منظور ارزیابی بیومکانیک پرش-فرود اجرا کردند. برای بررسی ارتباط مقادیر ثبات ناحیه مرکزی و قدرت ایزومتریک ابداکشن و چرخش خارجی ران با امتیاز LESS از آزمون همبستگی پیرسون و ارتباط پیش­بین این متغیرها با امتیاز LESS از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده گردید (05/0≥P).
یافته­ ها: همبستگی و ارتباط پیش­بین معناداری بین آزمون­های فلکسور تنه (4/0=P)، اکستنسور تنه (46/0=P)، پلانک (49/0=P)، پلانک از سمت راست (41/0=P)، پلانک از سمت چپ (4/0=P)، قدرت ایزومتریک ابداکشن ران (44/0=P) و چرخش خارجی ران (07/0=P)، و نمرات کلی آزمون سیستم امتیازدهی خطای فرود مشاهده نشد.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین استقامت و ثبات ناحیه مرکزی بدن و قدرت ایزومتریک عضلانی با بیومکانیک پویای پرش-فرود ارتباط معناداری ندارد که این یافته احتمالاً به دلیل تفاوت میان ماهیت آزمون­های استقامت و ایزومتریک با حرکات عملکردی پویا می­باشد. به طور کلی، اجرای پژوهش­های مربوط به غربالگری ورزشکاران در معرض خطر به منظور پیشگیری از وقوع آسیب­های جدی که دوران ورزشی و نیز زندگی فردی ورزشکاران را تهدید می­کنند امری لازم و ضروری می­باشد. بدون تردید، بهره­گیری از روش­های کاربردی در ارزیابی الگوهای خطرزا که بتوانند جایگزینی برای سیستم­های آزمایشگاهی گران­قیمت بوده و در گروه­های بزرگ به آسانی قابل اجرا باشند، در این جهت برای متخصصین پزشکی-ورزشی بسیار کمک­کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between core stability and strength of some lower extremity muscles, and jump-landing biomechanics using Landing Error Scoring System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fallah Mohammadi 1
  • sadraldin Shojaadin 2
  • Letafatkar Amir 3
  • Esmail Ebrahimi Takomjani 4
  • Eslami Mansour 5
1 Department of Biomechanics and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
2 Department of Biomechanics and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 Department of Biomechanics and Sports Medicine, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Kharazmi, Tehran, Iran
4 Department of Rehabilitation, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Department of Sport Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Purpose & Background: Anterior cruciate ligament injury is one of the most prevalent injuries in sport which has many potential causes and several studies have examined these causes. The purpose of the present study was to investigate relationship between core stability and isometric hip abduction and external rotation strength, and jump-landing biomechanics using Landing Error Scoring System (LESS).
Methodology: Core stability/endurance and isometric lower extremity muscle strength of 30 active men (age of 21.27±2.12 years, height of 177.77±6.59 cm, weight of 69.42±6.94 kg) have been assessed through McGill core stability tests and dynamometry, respectively. Then, subjects have performed LESS test for analysis of their jump-landing biomechanics. Pearson correlation and multivariate regression tests were performed to examine predictive relationship between core stability and isometric hip abduction and external rotation strength values and LESS scores (P≤ .05).
Results: There have been observed no significant relationship between trunk flexor (P=.4), trunk extensor (P=.46), plank (P=.49), side plank to right (P=.41), side plank to left (P=0.4) abduction (P=.44) and external rotation (P=.07) isometric strength and overall LESS score (PConclusion: The findings of the present study showed that there is no significant relationship between core stability/endurance and isometric strength measurements and dynamic biomechanics of jump-landing. This is probably due to the difference in nature of isometric and endurance measurements and dynamic functional movements. Conducting studies regarding screening at-risk athletes is essential in order to reduce serious injuries that threaten athletes career and life. Undoubtedly, using applicable metheods in high-risk technique assessment that can substitute expensive laboratory equipments and can be performed easily in large sample groups are very helpful for sports medicine professionals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core stability
  • Isometric Strength
  • Landing Error Scoring System
  • Jump-Landing Biomechanics
##Spahn G, Schiltenwolf M, Hartmann B, Grifka J, Hofmann G, Klemm H. 2016. The time-related risk for knee osteoarthritis after ACL injury. Results from a systematic review. Orthopade. 45(1):81-90.## Mather R, Koenig L, Kocher M, Dall T, Gallo P, Scott D, Bach BR J, Spindler K. 2013. Societal and economic impact of anterior cruciate ligament tears. J Bone Joint Surg Am. 95(19): 1751-1759. ##Etnoyer J, Cortes N, Ringleb S, Van Lunen B, Onate J. 2013. Instruction and jump-landing kinematics in college-aged female athletes over time. J Athl Train. 48(2): 161-171.##Onate J, Cortes N, Welch C, Van Lunen B. 2010. Expert versus novice interrater reliability and criterion validity of the landing error scoring system. J Sport Rehabil. 19(1): 41-56.##Aminaka N., Pietrosimone B, Armstrong C, Meszaros A, Gribble P. 2011. Patellofemoral pain syndrome alters neuromuscular control and kinetics during stair ambulation. Journal of Electromyography and Kinesiology. 21(4): 645 – 651.##Kibler W, Press J, Sciascia A. 2006. The role of core stability in athletic function. Sports Medicine. 36(3): 189 –198.## Chevidikunnan M, Al Saif A, Gaowgzeh R, Mamdouh K. 2016. Effectiveness of core muscle strengthening for improving pain and dynamic balance among female patients with patellofemoral pain syndrome. J Phys Ther Sci. 28(5): 1518–1523.## Hill J, Leiszler M. 2011. Review and role of plyometrics and core rehabilitation in competitive sport. Curr Sports Med Rep. 10(6): 345–351.## Sharrock C, Cropper J, Mostad J, Johnson M, Malone T. 2011. A pilot study of core stability and athletic performance: is there a relationship? Int J Sports Phys Ther. 6(2): 63–74.## Hewett T, Ford K, Myer G, Wanstrath K, Scheper M. 2006. Gender differences in hip adduction motion and torque during a single-leg agility maneuver. J Orthop Res. 24(3): 416-421.## Wilkerson G, Colston M. 2015. A Refined Prediction Model for Core and Lower Extremity Sprains and Strains Among Collegiate Football Players. J Athl Train. 50(6): 643-50.## Schilling J, Murphy J, Bonney J, Thich J. 2013. Effect of core strength and endurance training on performance in college students: randomized pilot study. J Bodyw Mov Ther. 17(3): 278-90.## Sadeghi H, Shariat A, Asadmanesh E, Mosavat M. 2013. The Effects of Core Stability Exercise on the Dynamic Balance of Volleyball Players. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2(2): 1-10.## Lawrence R, Kernozek T, Miller E, Torry M, Reuteman P. 2008. Influences of hip external rotation strength on knee mechanics during single-leg drop landings in females. Clinical Biomechanics. 23(6) 806–813.## Willson J, Ireland M, Davis I. 2006. Core Strength and Lower Extremity Alignment during Single Leg Squats. Journal of the American College of Sports Medicine. 38(5): 945-52.## Nakagawa T, Moriya É, Maciel C, SerrÃo F. 2012. Frontal plane biomechanics in males and females with and without patellofemoral pain. Med Sci Sports Exer. 44(9): 1747-1755.## Padua D, Marshall  S, Boling M, Thigpen C.. 2009. The Landing Error Scoring System  (LESS)  is  a  valid  and  reliable  clinical  assessment tool of jump-landing biomechanics: The JUMP-ACL study. Am J Sports Med. 37(10): 1996–2002.## Onate J, Guskiewicz K, Marshall S, Giuliani C. 2005. Instruction of jump-landing technique using videotape  feedback: Altering  lower  extremity motion  patterns. American  Journal  of  Sports Medicine.  33(6): 831-842.## Padua DA, Boling MC, DiStefano LJ, Onate JA, Beutler AI, Marshall SW. 2011. Reliability of the Landing Error Scoring System-Real Time, a Clinical Assessment Tool of Jump-Landing Biomechanics. Journal of Sport Rehabilitation. 20: 145-156.## DiStefano L, Padua D, DiStefano M, Marshall S. 2009. The Landing Error Scoring System predicts non-contact  injury  in youth  soccer players. Med Sci Sports Exerc. 41(5 Suppl 1): 520–521.## Nesser T, Huxel K, Tincher J, Okada T. 2008. The relationship between core stability and performance in division I football players. J Strength Cond Res. 22(6): 1750-4.## Okada T, Huxel K, Nesser T. 2011. Relationship between core stability, functional movement, and performance. J Strength Cond Res. 25(1): 252-61.## Tse MA, McManus AM, Masters RS. 2005. Development and validation of a core endurance intervention program: implications for performance in college-age rowers. J Strength Cond Res.19(3):547-52.## Saki, F., Rajabi, R., & Tabatabaei, F. 2014. Relationship between Hip and Knee Strength and Knee Valgus Angle during Drop Jump in Elite Female Athletes. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal. 4(1): 39-46.## Beutler A, de la Motte S, Marshall S, Padua D. 2009. Muscle strength and qualitative jump-landing differences in male and female military cadets: the jump-acl study. J Sports Sci Med. 8(12): 663-671.## Chaudhari A, Jamison, S, Best T. 2012. Proximal risk factors for ACL injury: role of core stability. Berlin: Springer-Verlag.169-183.## Zazulak B, Hewett T, Reeves N, Goldberg B. 2007. Deficits in neuromuscular control of the trunk predict knee injury risk: a prospective biomechanical-epidemiologic study. Am J Sports Med. 35(7): 1123-30.##