مقایسه اثرات سه روش تمرینی بر شاخص های بیوشیمیایی ویژه سلول های قلبی مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 عضو هیت علمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاًثیر فعالیت‌های تداومی و تناوبی شدید بر سطح CK-MB و cTnI سرم در افراد دارای اضافه وزن بود. 40 مرد 30 تا 40 ساله با BMI 27 تا 29 به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی (تداومی، تناوبی30 و تناوبی 60 ثانیه) و گروه کنترل تقسیم شدند. تمرین‌ها‌ی تداومی و تناوبی دویدن به ترتیب با شدت VO2peak 60 % و VO2peak 90 % به مدت هشت هفته سه جلسه ای انجام شد. نمونه‌های خونی آزمودنی‌ها در پنج زمان (پیش، چهار و 24 ساعت پس از جلسه اول و جلسه آخر) جمع‌آوری شد. داده‌ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در سطح معناداری (05/0≤ P) تجزیه و تحلیل شد. نتایج، افزایش معنا‌دار میزان CK-MB سرم پس‌آزمون‌ها در گروه‌های تمرینی نسبت به پیش‌آزمون و گروه کنترل را نشان داد (05/0≤ P). مقادیر cTnI سرم پس آزمون‌های چهار ساعته گروه‌های تمرینی تداومی و تناوبی 60 ثانیه نسبت به پیش‌آزمون و پس آزمون‌های 24 ساعته افزایش معنادار نشان داد (05/0≤ P) اما در گروه تناوبی 30 ثانیه معنا دار نبود (05/0 p>). مقادیر cTnI سرم پس آزمون‌ چهار ساعته هفته آخر گروه تداومی نسبت به پس آزمون‌ چهار ساعته هفته اول کاهش معنادار داشت (05/0≤ P). همچنین در همه گروه‌های تمرینی، مقادیر cTnI سرم پس آزمون‌ 24 ساعته هفته آخر نسبت به پس آزمون‌ 24ساعته هفته اول تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 p>). به نظر می‌رسد هیچ کدام از فعالیت‌های مذکور سبب آسیب قلبی پایدار نمی‌شود و اتفاق مذکور در نتیجه اختلال ناپایدار غشاء سلول‌های قلبی می‌باشد و انجام فعالیت‌، به ویژه فعالیت‌های تداومی سبب کاهش این وضعیت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Three Exercise Protocol on Specific Biochemical Markers of Cardiac Cells in Overweight Men

نویسندگان [English]

  • Behrooz Khodayari 1
  • MohamadReza Kordi 2
  • Abbas Ali Gaeini 2
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of continuous and intermittent intense running activity on the level of serum CK-MB and cTnI of overweight men. 40 subjects of 30-40 years old with a BMI 27-29 were randomly divided into three experimental groups (continuous, intermittent alternating 30 and 60 seconds) and control group. Exercises were done for eight weeks, each three sessions. Blood samples of the subjects takes for five times (before, four and 24 hours after the first session and the last session). Data were analyzed with repeated measures analysis variance at a significance level (P≤0. 05). The results showed a significant increase in serum CK-MB in Posttest of training groups with no increase in control group (P≤0. 05). Serum cTnI levels of four-hour posttest of continuous, intermittent exercise 60 seconds group showed a significant increase compared to the pretest and 24-hour posttest (P≤0. 05) but not significant in the interval of 30 seconds (P>0. 05). Serum cTnI levels of posttest of four-hour of continuous groups on the last week was a significant reduction than the four-hour of first week (P≤0. 05). Serum cTnI levels of all training groups was no significant difference, between 24-hour test of last week and first week (P>0. 05). It seems that none of these activities can be sustained heart damage. Temporary increase in the index as a result of impaired cardiac cell membrane is unstable. Activities, especially continuous activities will be situation to reduce this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: continuous training
  • high intensity interval training
  • cTnI
  • CK-MB

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1396
  • تاریخ دریافت: 02 دی 1394
  • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1396