تاثیر شدت های متوسط فعالیت هوازی حاد یک جلسه ای بر تعداد سلول های بنیادی +CD34 در گردش در مردان میانسال

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

دانشجو

چکیده

سابقه و هدف : سلول های بنیادی چند توان CD34+ نقش مهمی را در مکانیسم های کلیدی ترمیم بافت از جمله رگ زایی بازی می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شدت های متوسط یک وهله فعالیت هوازی حاد بر بسیج سلول های بنیادی CD34+ در مردان میانسال بود.
مواد و روش: 24 مرد میانسال(با میانگین سن04/3±21/51 سال، وزن12/8±15/ 82 کیلوگرم و شاخص توده ی بدن60/2±65/27 کیلوگرم بر متر مربع) به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی به 3 گروه (گروه کنترل: 8 نفر، گروه تجربی الف: 8 نفر و گروه تجربی ب: 8 نفر) تقسیم شدند. گروه های الف (60 درصد (VO2max و ب (70 درصد (VO2maxبه مدت 30 دقیقه روی نوارگردان دویدند. برای اندازه‌گیری سلول های بنیادی CD34+ ، قبل و 10 دقیقه بعد از فعالیت نمونه های خونی جمع اوری شد. داده ها با استفاده از آزمون t همبسته برای مقایسه های درون گروهی و آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه دلتای بین گروه ها ( ANOVA ) بررسی شد .
یافته ها: هر دو شدت فعالیت هوازی باعث افزایش معنی دار تعداد سلول های CD34+ شد، در گروه الف (60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی )14درصد افزایش ( 002/0 P = ) در حالی که این اثرگذاری با شدت 70 حداکثر اکسیژن مصرفی با 22درصد افزایش بیشتر بود (003/0 P = )ولی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد و گروه کنترل هیچ گونه تغییر معنی داری در پیش آزمون و پس آزمون(084/0 : P) نداشت.
نتیجه گیری: فعالیت بدنی با شدت های 60 و 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی می تواند به طور معنی داری موجب افزایش تعداد سلول‌های CD34+ در گردش، در خون محیطی شوند و به سبب نقش بالقوه‌ی این سلول ها در آنژیوژنز و نئو واسکولوژنز احتمالا می توانند به ترمیم و نوزایی عروق کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of moderate intensities an acute bout aerobic activity on the number of circulating stem cells CD34+ in middle-aged men

چکیده [English]

Background&Purpose:.Pluripotent stem cells CD34+ could play a role in key tissue repair mechanisms, like angiogenesis.The purpose of this study is survey on the effect of moderate intensities an acute bout aerobic activity on the Mobilization of stem cells CD34+ in middle-aged men.
Methodology: 24 middle aged men (age 51.21±3.04 yrs, weight 82.15 ± 8.12 kgand BMI 27.65±2.60kg/m2) in the study were randomly divided into 3 groups (control N: 8, the A experimental group N: 8, the B experimental groupN:8) Agroup (60% of VO2max)and B group (70% of VO2max)ran for 30 minutes withon the treadmill. blood samples were taken from all subjects for measurement of stem cells CD34+ befor and 10 minutes after the test protocol. The paired- samples T Testwere used for comparisons within a group. To compare variation between the groups were used One-Way analysis of variance test (ANOVA).

Results:Both the intensity of aerobic activity significantly increased the number of CD34+ cell, in group A (60% of maximal oxygen consumption) by 14 percent (P =0.003), while this effect with 70 maximal oxygen consumption of 22% was higher (P =0.002), but no significant difference was observed between the two groups and the control group no significant change in the pre-test and post-test (P= 0.082)

Conclusion: aerobic activity training with intensity 60% and 70 % of Vo2maxcan significantly increased the number of circulating CD34+ cell in the peripheral blood and because of the potential role of these cells in neo-angiogenesis and vasculogenesis possibly can to help repair and regeneration vessels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key word: stem cells CD34+
  • Angiogenesis
  • neo vasculogenesis
  • aerobic activity intensity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1396
  • تاریخ دریافت: 06 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 11 آذر 1396