انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 مدرس دانشگاه پیام نور مرکز هرسین

چکیده

سابقه و هدف: انعطاف‌پذیری یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی برای بازیکنان والیبال است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تعداد 20 والیبالیست زن با دامنه سنی بین 23-19 سال از دانشگاه‌های مختلف شهر کرمانشاه به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی‌ انتخاب شدند. با استفاده از آزمون نشستن و به جلو خم شدن، در 4 نوبت مختلف طی شبانه-روز، یعنی ساعت‌های 8:00، 12:00، 16:00 و 20:00 میزان انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ آن‌ها اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA یک سویه با اندازه‌های تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی در سطح آماری 05/0 p≤بررسی شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش تفاوت معنادار در میانگین انعطاف‌پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز را نشان داد که بیشترین مقدار آن در ساعت 16:00 بود.
نتیجه‌گیری: از آنجا که انعطاف‌پذیری یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی است و بر عملکرد بازیکنان والیبال تأثیر دارد، نتایج مطالعه حاضر می‌تواند در تهیه برنامه زمان‌بندی مناسب ساعات تمرین و مسابقات برای مربیان، مسئولان ورزشی و ورزشکاران راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

...


مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396
  • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1392
  • تاریخ بازنگری: 11 اسفند 1393
  • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1394