اثر شدّت تمرین بر غلظت گرلین پلاسما در موش‌های صحرایی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه سبزوار

چکیده

مقدّمه: گرلین، یک پپتید مترشّحه از معده است و نقش مهمّی ‌در تعادل انرژی، چاقی و رفتار دریافت غذا ‌ایفا می‌کند. هدف از اجرای ‌این پژوهش، بررسی اثر 12 هفته تمرین ورزشی در سه شدّت مختلف بر غلظت گرلین پلاسما بود.
مواد و روش‌ها: برای ‌این منظور 40 سر موش صحرایی نر 8 هفته‌ای با نژاد ویستار و میانگین وزن 20 ± 280 گرم انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه تجربی تمرین با شدّت بالا (90 - 85 درصد حدِّ اکثر اکسیژن مصرفی)، تمرین با شدّت متوسّط (85-75 درصد حدِّ اکثر اکسیژن مصرفی)، تمرین با شدّت پایین (65-55 درصد حدِّ اکثر اکسیژن مصرفی) و یک گروه کنترل قرار گرفتند: گروه‌های تجربی به مدّت 12 هفته، هر هفته 5 روز و هر روز 60 دقیقه با شدّت‌های تعیین شده و شیب صفر درجه روی نوار گردان ویژه جوندگان به تمرین پرداختند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس از یک شب کامل ناشتایی، موش‌ها بیهوش شدند و نمونه‌گیری خونی انجام شد. برای‌اندازه‌گیری گرلین پلاسما از روش (ELISA) استفاده شد.
 یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD نشان داد غلظت گرلین پلاسما در گروه تمرین با شدّت بالا و متوسط پس از فعّالیّت ورزشی به طور معناداری افزایش (05/0p<) نشان داد.
نتیجه‌گیری: نتیجة ‌این تحقیق از نقش گرلین در تعادل و هموستاز انرژی سلول حمایت می‌کند. به طوری که احتمالاً تمرین باعث کاهش سطح ذخایر انرژی سلول عضله و کبد می‌شود و در پاسخ به کمبود انرژی، ترشح گرلین افزایش می‌یابد و منابع از دست رفته انرژی را تأمین و تعادل انرژی را مجدّداً برقرار می‌نماید. بنابر این به نظر می‌رسد شدّت تمرین یکی از پارامترهای مهم در افزایش مقدار گرلین در پاسخ به تمرین ورزشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Intensity Training on Plasma Ghrelin Concentration in Male Rats

نویسندگان [English]

  • Rozita Fathi 1
  • Abbas Ghanbari Niaki 2
  • Elaheh Talebi Garekani 1
  • Alireza Hosseini Kakhki 3
چکیده [English]

Ghrelin is a gut hormone predominantly produced by the stomach and, to a lesser extent, by other regions of the gastrointestinal tract. Ghrelin circulates in the bloodstream in two different forms: acylated (n-octanoylated) and unacylated (des-octanoylated or des-acylated).  The purposes of this study were to examine the effect of intensity training on plasma ghrelin concentration in Male Rat. Forty adult Wistar male rats (8 weeks old, 28020 g) were used. Animals were randomly divided into four groups: high intensity (34m/min ~ %85-%90 Vo2max), moderate intensity (28m/min ~ %70-%75 Vo2max), low intensity (20m/min ~ %55-%65 Vo2max), and control groups. All experimental groups performed a 12 week exercise program consisted of treadmill running for 1 hr/day, 5 days/week and 0 gradient. After 12 weeks ghrelin produced was measured. Possible statistically significant differences between groups after intervention was determined by one-way ANOVA , and LSD test was used for a post hoc analysis. Ghrelin concentration increased significantly at high and moderate intensity groups (p<0.05).  Data indicate that a higher plasma acylated ghrelin in the present study might be attributed to a liver and skeletal muscle glycogen and ATP deficiency and an incomplete energy sources recovery after last exercise session which was accompanied with overnight fast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intensity Training
  • Acylated Plasma Ghrelin
  • Rat
1. Ariyasu H, Takaya K, Tagami T, Ogawa Y, Hosoda K, Akamizu T, et al. Stomach is a major source of circulating ghrelin, and feeding state determines plasma ghrelin-like immunoreactivity levels in human. J Clin Endocrinol Metab. 2001; 86 (10):4753–8.
2. Arosio M, Ronchi CL, Gebbia C, Cappiello V, Beck-Peccoz P, Peracchi M. Stimulatory effect of ghrelin on circulating somatostatin and pancreatic polypeptide. J Clin Endocrinol Metab. 2003; 88:701– 4.
3. Baldwin KM, Fitts RH, Booth FW, Winder WW, Holloszy JO. Depletion of muscle and liver glycogen during exercise: protective effects of training. Pflügers Arch. 1975; 354:203-212.
4. Broglio F, Arvat E, Benso A, Gottero C, Muccioli G, Papotti M,  et al. Ghrelin, a natural GH secretagogue produced by the stomach, induces hyperglycemia and reduces insulin secretion in human. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86:5083–6.
5. Broglio F, Benso A, Castiglioni C, Gottero C, Prodam F, Destefanis S,  et al. The endocrine response to ghrelin as a function of gender in humans in young and elderly subjects. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88:1537–42.
6. Dall R, Kanaley J, Hansen TK, Møller N, Christiansen JS, Hosoda H, et al. Plasma ghrelin levels during exercise in healthy subjects and in growth hormone-deficient patients. Eur J Endocrinol. 2002; 147:65–70.
7. Date Y, Nakazato M, Hashiguchi S, Dezaki K, Mondal MS, Hosoda H,  et al. Ghrelin is present in pancreatic alpha-cells of human and rat stimulates insulin secretion. Diabetes. 2002; 51:124–9.
8. de Vries WR, Abdesselam SA, Schers TJ, Maas HC, Osman-Dualeh M, Maitimu I, et al. Complete inhibition on hypothalamic somatostatin activity is only partially responsible for the growth hormone response to strenuous exercise. Metabolism. 2002; 51:1093–6.
9. Dohm GL, Newsholme EA. Metabolic control of hepatic gluconeogenesis during exercise, Biochem J. 1983; 212:633–9.
10. Durand RJ, Castracane VD, Hollander DB, Tryniecki JL, Bamman MM, O'Neal S, et al. Hormonal responses from concentric and eccentric muscle contractions. Med Sci Sports Exerc. 2003; 35:937–43.
11. Ebal E, Cavalie H, Michaux O, Lac G. Effect of a moderate exercise on the regulatory hormones of food intake in rats. Appetite. 2007 Sep; 49 (2):521-4.  
12. Espelund U, Hansen TK, Højlund K, Beck-Nielsen H, Clausen JT, Hansen BS, et al. Fasting unmasks a strong inverse association between ghrelin and cortisol in serum: studies in obese and normal-weight subjects. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90 (2):741–6.
13. Foster-Schubert KE, McTiernan A, Frayo RS, Schwartz RS, Rajan KB, Yasui Y, et al. Human plasma ghrelin levels increase during a one-year exercise program. J Clin Endocrinol Metab. 2005; 90 (2):820-825.
14. Ghanbari-Niaki A, Bergeron R, Latour MG, Lavoie JM. Effects of physical exercise on liver ATP levels in fasted and phosphate-injected rats. Arch Physiol Biochem. 1999 Dec; 107 (5):393-402.
15. Ghanbari-Niaki A, Désy F, Lavoie JM. Effects of phosphate injection on metabolic and hormonal responses to exercise in fructose-injected rats. Physiology & Behavior.1999; 67 (5): 747-752.
16. Ghanbari-Niaki A. Ghrelin and glucoregulatory hormone responses to a single circuit resistance exercise in male college students. Clin Biochem. 2006; 39 (10):966-970.
17. Ghelardoni S, Carnicelli V, Frascarelli S, Ronca-Testoni S, Zucchi R. Ghrelin tissue distribution: comparison between gene and protein expression. J Endocrinol Invest. 2006; 29:115-121.
18. Hansen TK, Dall R, Hosoda H, Kojima M, Kangawa K, Christiansen JS, et al. Weight loss increases circulating levels of ghrelin in human obesity. Clin Endocrinol (Oxf). 2002; 56 (2):203–6.
19. Henderson KK. 2002. Determinants of maximal O2 uptake in rats selectively bred for endurance running capacity. J  Appl  Physiol 93: 1265-1275.
20. Houghton CRR, Hawkins AR, Williamson DH, Krebs HA. The effect of physical training on metabolic response to short-term severe exercise in rat. Biochem J. 1971;124:57.
21. Houghton CRR, Hawkins AR, Williamson DH, Krebs HA. The effect of physical training on metabolic response to short-term severe exercise in rat. Biochem J. 1971; 124:57.
22. Kinoshita S, Yano H, & Tsuji E. 2003. An increase in damaged hypatocytes in rats after high intensity exercise. Acta Physiol Scand  178: 225-230.
23. Knerr I, Gröschl M, Rascher W, Rauh M. Endocrine effect of food intake: insulin, ghrelin, and leptin responses to a single bolus of essential amino acids in humans. Ann Nutr Metab. 2003; 47:312–8.
24. Kojima M, Hosoda H, Date Y, Nakazato M, Matsuo H, Kangawa K. Ghrelin is a growth hormone releasing acylated peptide from stomach. Nature. 1999; 402:656–60.