مقایسة انواع و میزان شیوع آسیب‌های مفصل زانو در بازیکنان مرد قدرتی و سرعتی در لیگ برتر والیبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت معلّم تهران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 استادیار دانشگاه تربیت معلّم تهران

چکیده

هدف از انجام دادن ‌این تحقیق، مقایسة میزان بروز آسیب‌های مفصل زانو در والیبالیست‌های نخبه قدرتی و سرعتی و عوامل مؤثّر درگیر در‌ این آسیب‌ها با تأکید بر ویژگی‌های ساختار بدنی و اصول تمرین بازیکنان بود. نمونة آماری از بین ده تیم شرکت‌کننده از شش استان مختلف کشور به صورت غیر تصادفی انتخاب و اطّلاعات با استفاده از پرسش‌نامه، معاینه و تست‌های استاندارد (اندازه‌گیری پیچش درشت نی،‌ اندازه‌گیری زاویه Q، ناهنجاری‌های زانو و ناهنجاری‌های کف پا و اضافه وزن) جمع‌آوری گردید. برای تعیین میزان بروز آسیب‌ها از آمار توصیفی و به منظور سنجش رابطة میان عوامل درگیر در بروز آسیب زانو بین والیبالیست‌های دو گروه از خیدو استفاده ‌شد. یافته‌های تحقیق، رابطة معناداری بین آسیب زانو با سن، تجربه، مدّت گرم کردن، فصل بدن‌سازی، آمادگی جسمانی، خستگی و عدم خستگی قبل از تمرین یا رقابت، مصرف و عدم مصرف آب گلوکز و‌ اندام غیر مسلّط بدن را نشان می‌‌دادند (p≤0.05)؛ امّا بین آسیب زانو با طول ‌اندام تحتانی،‌ اندازة زاویه Q،‌ اندازة زاویه پیچش درشت نی، ناهنجاری‌های زانو، ناهنجاری کف پا، اضافه وزن و پست بازیکن سطح معناداری گزارش نشد. با توجّه به یافته‌های تحقیق، پست بازیکن والیبال قدرتی و سرعتی، تأثیر معناداری بر بروز آسیب در مفصل زانو ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Types and Prevalence of Knee Injuries in male players with strength and speed in Top Volleyball League

نویسندگان [English]

  • Heidar Sadeghi 1
  • Seyyed Mohammad Shamsabady 2
  • Seyyed Amirahmad Mozafari 3
چکیده [English]

Although among different sports, volleyball is considered as a sport with no full body contact between competitors, players usually complain of knee injury caused by repeated jumping and falling on the hard field. This research is undertaken to compare the rate of the knee injury among male Iranian elite volleyball players recognized as players with strength and speed.  The study is focused on the causes of the knee injuries with respect to body composition features and training principles. The subjects were chosen from ten teams of six Iranian provinces. Data collected using the questionnaire, physical examination, standard assessment including measuring the angle of tibia torsion, the Q angle, types of knee and foot deformities and body weight. To determine the rate of injuries, descriptive analysis and for the relationship between the causes of the injuries between the two groups of participants, inferential statistical procedures at the 0.05 level of significance were used. Significant differences were found between knee injuries with age, players experiences, warm up time, the season for body building, physical fitness, fatigue, water and glucose consumptions. No significant differences were found between knee injuries and the length of lower limb, the angle of tibia torsion, the Q angle, types of knee and foot deformities, weight and the main task of the volleyball players in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volleyball
  • Strength
  • Velocity
  • Knee Injuries
. پیری، مقصود (ترجمه) (1374). راهنمای کامل آسیب‌های ورزشی، اچ. وینتر گریفیث (تألیف)، نشر علم و حرکت.
2. حسین‌زاده، میترا (1374). بررسی آسیب‌های زانو و عوامل مؤثّر بر آن در بازیکنان والیبال زن تیم‌های دستة یک کشور. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه‌ تربیت معلّم تهران.
3. خالدان، اصغر (1372). فیزیولوژی ورزش، جلد دوم، فاکس ماتیوس (تألیف)، انتشارات دانشگاه تهران (ناشر).
4. خداداد، حمید (1367). آسیب‌شناسی ورزشی، مترجم (ناشر)، چاپ اتحاد.
5. خوشرفتار یزدی، ناهید (1373). بررسی شیوع و علل ایجاد درد ساق پا و شین اسپلینت در دانشجویان ورزشکار دختر دانشگاه‌های مشهد. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه‌ تربیت معلّم تهران.
6. رمضانی، فریبرز (1373). بررسی تغییر شکل‌های ‌اندام تحتانی در ورزشکاران دونده مرد اعضای تیم ملّی دو و میدانی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه‌ تربیت معلّم تهران.
7. شاه‌حسینی، فرشاد (1368). پایان‌نامة دورة دکتری پزشکی، انتشارات و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
8. شهبازی مقدّم، مرتضی؛ برجسته محلی، بهروز؛ محمّدپور، مسعود؛ مسیّبی، فتح الله (1380). (مؤلّفین)، اثر نیرو و گشتاور نیروی وارد بر زانوی ورزشکاران جوان در بازی با توپ غیراستاندارد، کمیسیون بیومکانیک کمیتة ملّی المپیک جمهوری اسلاًمی‌‌ایران.
9. طالبی، ناهید (1370). بررسی و فراوانی صدمات وارد بر مفاصل زنان ورزشکار باشگاه‌های تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه‌ تربیت معلم تهران.
10. علیزاده، حسین؛ دانشمندی، حسن؛ قراخانلو، رضا (1372). حرکات اصلاًحی و درمانی، انتشارات جهاد دانشگاهی گیلاًن.
11. قاسمی‌، غلاًمعلی (1371). مطالعه ویژگی‌های ساختاری و فیزیولوژیکی (عملکرد) ورزشکاران‌ایرانی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، انتشارات دانشگاه‌ تربیت معلّم تهران.
12. قراخانلو، رضا. (مترجم) (1371). آسیب‌شناسی ورزشی، پتروسن و رنستروم (مؤلفین)، اداره کل‌ تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش (ناشر).
13. محمّدی فروشانی، رضا (1373). بررسی و انواع و میزان شیوع تغییر شکل‌های زانو و ارتباط آن با آسیب‌های وارد بر ‌این مفصل و پست‌های مختلف بازی و بازیکنان فوتبال باشگاه‌های استان اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، انتشارات دانشگاه‌ تربیت معلّم تهران.
14. ‌هاشمی‌، علی (1378). مقایسة ساختار و دامنة حرکتی مفاصل ‌اندام‌های فوقانی و تحتانی بازیکنان والیبال مرد با غیر ورزشکاران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، انتشارات دانشگاه تهران.
15. Cooper, R. R. , Misol, S. (1970). Tendon & ligament insertion. J Bone Joint Surgical, 52 AL.
16. Danial, A. M. (1996). Modern principles of athletic training. J Phys & Sport Edu, 3 (2):104 ـ106.
17. Danial, A. M. (1996). The Science & Art of Joint Manipulation. Am J Sports Med, 6 (3): 210 ـ 216, 258.
18. Dirx, M. , Bouter, I. M. , Geus, G. H. (1992). Aetiology of handball injuries. Br J Sports Med, 16 (3): 124 ـ 127.                     
19. Fagrhli, U. M. , Lereim, M. , Sahlin Y. (1990). Injuries in handball players tidsskr nor laegetoren. Br J Sports Med, 10 (4): 475 ـ 478.
20. Ferrara, M. S. , Buckley, W. S. , Messner, P. G. , Benedict,J. J. (1992). Injury experience and training history of competitive skier with a disability. Sports Med, 20 (1): 55 ـ 60.
21. Ferretti, A. , Papandrea, P. (1990). Knee injuries in volleyball sports. Am J Sport Med, 10 (2):
132 ـ 138.
22. Ferretti, A. , papandrea, P. (1992). Knee ligament injuries in volleyball players. Am J Sport Med, 20 (2): 203 ـ 207.
23. Ferretti, A. , Papandrea, P. , Ppud Du, G. , Mariani, P. P. (1984). Jamper's knee: & Epidemioloyical study of volleyball players. Physician & Sports Med, 12: 97 ـ 106.
24. Ferretti, A. , Papandrea, P. (2002) Jumper's knee: who is at risk? J Sports Med & Performan Com, 6 (3): 147 ـ 162.
25. Gretchen, S. , Barry, F. (1995). Injuries in sports. Sports, Med, 6 (3): 137 ـ 140.
26. Hell, H. , Schonle, E. (1982). Causes & pervention of typical volleyball injuries. J Sports Med, 123 (1): 72 ـ 75.
27. Kjula, U. M. , Krist, M. , Osterman, K. (1986). Knee injuries in athletes. Sports Med, 3 (6): 447 ـ 60.
28. Lanese, R. R. , Strauss, R. H. , Leizman, D. J. (1990). Physical exercises. Am J Public, Health, 80 (12): 1459 ـ 1462.
29. Shafle, M. D. , Requu, R. K. , Carrick, J. G. (1990). Players volleyball injuries. Am J Sports Med, 18 (6): 624 ـ 631.
30. Strats, G. (1993). Physical exercises. J phys & Sport Edu, 7 (3): 10 ـ 15.
31. VanMechelen, W. (1992). Running injuries a review of the epidemiological literature. Sports Med, 14 (5): 320 ـ 335.
32. Watkings, J. (1992). Volleyball injuries: A survey of injuries of Scottish national league male players, 135 ـ 7.