بررسی میزان شیوع و علل بروز آسیب‌های ورزشی در بازیکنان بسکتبال لیگ برتر کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 استادیار دانشگاه اراک

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

4 استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: هدف ‌این تحقیق بررسی میزان شیوع و علل آسیب‌های ورزشی در بازیکنان بسکتبال حاضر در لیگ برتر کشور است.
روش‌شناسی: به‌ این منظور از 16 تیم حاضر در لیگ برتر بسکتبال کشور 5 تیم به صورت تصادفی انتخاب ‌شدندکه تعداد نمونه‌ها، 58 نفر بود که حدِّ اقل2 سال سابقه بازی در لیگ برتر را داشته‌اند. با استفاده از پرسش‌نامة محقّق‌ساخته که با استفاده از تحقیقات قبلی تهیّه و به وسیلة چند تن از متخصّصان مورد تأیید قرار گرفت، محقّق به روش مصاحبه‌ای اقدام به پر نمودن پرسش‌نامه نمود.
یافته‌ها: اطّلاعات نشان دادکه تعداد کل آسیب‌ها در 58 نفر بازیکن برابر با 410 مورد بود. بیشترین شیوع آسیب در بافت مفصلی ـ لیگامنتی 48% کل آسیب‌ها بوده است،. اندام تحتانی با 47%، متداولترین ‌اندام آسیب‌دیده است. شایع‌ترین آسیب‌ها، شامل پیچ‌خوردگی با 25% بود. شایع‌ترین نواحی بروز آسیب به‌ ترتیب در مچ پا و زانو بود. بیشتر آسیب‌ها در حین تمرین اتّفاق افتاده است. برگشت از ریباند، مهم‌ترین حرکت منجر به آسیب‌دیدگی بود. مهم‌ترین علل بروز آسیب شامل برخورد با بازیکن حریف، عدم آمادگی جسمانی و کفپوش سالن ورزشی بود.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلّی به نظر می رسد برخورد‌های زیاد بین بازیکنان، پرش‌های زیاد جهت دریافت توپ در زیر سبد و عدم تعادل هنگام فرود باعث گردیده است تا ‌اندام تحتانی، بیشترین میزان آسیب را در بین‌ اندام‌های مختلف بدن داشته باشد. برخورد توپ با انگشتان، عدم استفاده از وسایل حمایت‌کننده و کفش مناسب، مهم‌ترین علل بروز آسیب‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence and Causes of Physical Injuries among Basketball Players

نویسندگان [English]

  • Jahanbakhsh Khosrozadeh 1
  • Masoud Gholpaiegani 2
  • Ebrahim Banitalebi 3
  • Behnam Ghasemi 4
چکیده [English]

The purpose of this study was to study the prevalence and causes of sports injuries in basketball players in Super Leagues. In this study there were 58 players playing in Super League teams. The players who had a 2-year experience in Super League were selected randomly. The researcher collected the data from players via interview. The total number of injuries in 58 players was found to stand at 410, the most prevalent injuries centered on joint ligament tissues. The most prevalent injuries were sprain 25%, contusion 15%, fraction 12% and dislocation 10%. The most common injured areas were the ankle and the knee respectively. The majority of injuries occurred while training, returning of rebound. The most important causes were hitting opponents, physical deconditioning and the surface of gym floor. Collision between players, jumping to receive ball under the basket and imbalance increase injuries to extreme limb than other limbs. Taking the ball with fingers, not using of supporting equipment were the more important causes of injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball Players
  • Amateur
  • Elite
  • Sports Injury
. بنی‌طالبی ابراهیم،1384، بررسی مقایسه‌ای شیوع، علل و پیامدهای آسیب‌های ورزشی در کوهنوردان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
2. رستمی ‌‌ربابه، 1375: بررسی رابطة آسیب‌دیدگی ‌اندام تحتانی بازیکنان بسکتبال با ساختار بدنی آنان از دیدگاه پاتو مکانیکی در اوّلین المپیاد ورزشی بانوان کشور، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه‌ تربیت معلّم.
3. قراخانلو رضا، دانشمندی حسن، علی‌زاده محمّد، 1385، پیشگیری و درمان آسیب‌های ورزشی، چاپ دوم، انتشارات سمت و پژوهشکدة‌ تربیت بدنی.
4. Barret JR, Tanji JL, Darke C, ET AL (1993), Department of family medicine. Am J Sports Med. 21 (4): 582 ـ 5.
5. E Gomez, Jc De lee and Wc Farney (1996), Incidence of injury in Texas girls high school basketball. Am J sports. Med, 5: 684 ـ 687.
6. Jakson D and Mannarino (2002), Medicine sport « Prevention and rehabilitation«, pp, 342 ـ 363.
7. John R. Deitch, MD, chad starkey, phd, ATC, sheri L. Walters, Ms, ATC and J Bruce Moseley, MD (2006), Injury Risk in professional Basketball players. Am J Sport Med 34:1077 ـ 1083.
8. Julie Agel, Elizabeth A Arrendt (1999),Boris Bershadsky: Anterior Cruciate Ligament injury in national collegiate athletic association basketball and soccer. Am J Sports Med, 282: 958.
9. Harefuah, Athletic injuries, 119 (5. 6), 121 ـ 124.
10. Leanne C. S. Mihata, MD. Anthony I. Beutler, MD and Barry P. Boden, MD (2006), Comparing the Incidence of Anterior Cruciate Ligament Injury in collegiate Lacrosse, Soccer, and Basketball Players. Am J Sports Med 34: 899 ـ 904.
11. Messina DF, Farney WC, Delee JC (1999),The incidence of injury in Texas high school basketball. Am J Sports Med 27 (3): 294 ـ 299.
12. Mc lee, et al: A prospective study of injury in basketball: Journal of Science and Medicine in sport.
13. Murphy, DF, Daj connoly and BD, Beynnon (2002), « Risk factors for lower extremity injuries«, http. Iibjsm. Bmjjournls. Com.
14. Walter L. Jenkins, DHs, PT, ATC and Susanne G. Raedeke, MA, ATC (2006), Lower ـ Extremity over use injury and use of foot orthoti devices in women’s basketball. Am J Sport Med 96: 408 ـ 412.
15. Willem H. Meeuwsse, MD, PHD, Rory sellmer and Brent E. Hagel (2003), Rates and Risks of Injury during Intercollegiate Basketball. Am J Sports Med, 31: 379 ـ 385.