توصیف و مقایسه مدیریّت‌ ایمنی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس دورة راهنمایی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی و مدرّس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف تحقیق حاضر توصیف و مقایسه مدیریّت ایمنی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس دورة راهنمایی شهر اهواز بود؛ بر اساس ‌این هدف، متغیّرهای مؤثّر در مدیریّت ایمنی کلاس‌ تربیت بدنی شناسایی و در قالب چهار عامل با عناوین دانش کمک‌های اوّلیّة معلّمان تربیت بدنی، وضعیّت ایمنی در کلاس‌های ورزشی (رفتار ایمنی دبیر)، وضعیّت ایمنی وسایل، تجهیزات و امکانات ورزشی مدارس و وسایل و تجهیزات کمک‌های اوّلیّه در مدارس تدوین گردید. برای ارزیابی ‌این عوامل از پرسش‌نامه‌ای محقّق‌ساخته استفاده‌شد. روایی پرسش‌نامه از طریق روایی محتوای و پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ (87/0=r) در سطح معنی‌داری (05/0=α) به دست آمد. جامعة آماری تحقیق را کلّیّة مدارس دورة راهنمایی اهواز و دبیران‌ تربیت بدنی آن مدارس تشکیل دادند و مدارس راهنمایی دولتی و دبیران‌ تربیت بدنی آن مدارس که شامل 146 مدرسه و 148 دبیر تربیت بدنی به عنوان و نمونة آماری در نظر گرفته‌شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق از روش‌های آمار توصیفی، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک سویه در سطح معنی‌داری (05/0=α) استفاده‌شد. نتایج تحقیق نشان داد: میانگین مدیریّت‌ ایمنی در کلاس‌های تربیت بدنی (79/0±96/58) و در حد متوسّط قرار داشت و از سطح مطلوب کمتر بود، بین مدیریّت‌ ایمنی در کلاس‌های تربیت بدنی مدارس راهنمایی مناطق چهارگانه شهرستان اهواز، تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. میانگین رفتار ایمنی دبیران تربیت بدنی در کلاس‌های تربیت بدنی (90/0±11/78) در سطح مطلوب بود. میانگین دانش و مهارت‌های کمک‌های اوّلیّة دبیران تربیت بدنی (48/1±27/63) در حد متوسّط قرار داشت. میانگین وضعیّت ایمنی وسایل، تجهیزات و امکانات ورزشی مدارس (98/0±46/49)، میانگین وضعیّت وسایل و تجهیزات کمک‌های اوّلیّة مدارس (69/1±93/43) در حد ضعیف بود، تفاوت معنی‌داری در میانگین دانش و مهارت‌های کمک‌های اوّلیّة دبیران‌ تربیت بدنی در مدارس دخترانه و پسرانه مشاهده نشد؛ ولی در بین میانگین رفتار ایمنی دبیران‌ تربیت بدنی، سطح وسایل و تجهیزات کمک‌های اوّلیّه در مدارس و وضعیّت‌ ایمنی وسایل، تجهیزات و امکانات ورزشی تفاوت معنی دار مشاهده‌شد. که در‌این میان مدارس دخترانه و دبیران آن‌ها از میانگین بالاتری برخوردار بودند. در مجموع تفاوت معنی‌دار در میانگین مدیریّت ایمنی در کلاس‌های ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه مشاهده‌شد که مدیریّت ایمنی در کلاس‌های ورزش مدارس دخترانه بالاتر بود. به طور کلّی در ‌این تحقیق، سعی‌شد شیوه‌ای استاندارد برای ارزیابی مدیریّت ایمنی در کلاس‌های تربیت بدنی ساخته شود. با توجّه به اهمّیّت ایمنی در کلاس‌های تربیت بدنی و هم‌چنین با توجّه به نتایج تحقیق حاضر مدیریّت ایمنی کلاس‌های‌ تربیت بدنی مدارس دورة راهنمایی اهواز در سطح مطلوب قرار نداشت که برای افزایش‌ ایمنی در ورزش مدارس توصیه می‌گردد توسعة عوامل چهارگانه تحقیق مورد توجّه مسؤولان تربیت بدنی در آموزش و پرورش قرار‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Description and Comparison of Safety Management in Physical Education Classes in Junior High Schools in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • Asadollah Mobin Hasani 1
  • Mehrali Hematinejad 2
  • Mahvash Noorbakhsh 3
  • Abdolrahman Mehdipour 3
چکیده [English]

The purpose of this study was describing and comparing the safety management in Physical Education (P.E) classes in junior high school in Ahwaz. For this purpose, the effective variables in safety and security in P.E classes were identified based on a framework of four factors: the teachers’ knowledge about first aid training, security of classes (teacher’s behavior), the security of sport equipment and supplies and the first aid equipment as well as supplies. The researcher-made questionnaire was used for evaluating the effective factors. The validity and reliability of questionnaire were measured by content validity and Cronbach alpha (r=0.87) at the following significant level (=α 0/05). The population of this research was the all the junior high schools in Ahwaz and the P.E teachers. The 146 public junior high schools and their 148 P.E teachers were selected as a sample. The collected data was analyzed via descriptive statistics, independent samples test and ANOVA (p<0/05).
The main results from this study indicate that the mean of safety management in P.E classes (58.96± 0.79) was in the middle of range and less than desirable level but there was no significant difference in safety management between P.E classes in four areas in Ahwaz city. The mean of teacher’s behavior (78.11±.90) was in desirable level, the mean of knowledge of first aid training (63.27±1.47) was in the middle of range, the mean of the security of sport equipment and supplies (49.46±0.98) and the mean of the first aid equipment (43.93±1.69) was weak. There was no significant difference in teacher’s knowledge of first aid training between girl and boy schools; however, there was significant difference between the security of sport equipment and supplies, first aid equipment and teachers’ behavior in girl and boy schools. The girl schools have higher means. In General, there was a significant difference between safety management in girl and boy schools in that the girl schools have higher means. Generally, this study tried to make a standard method for evaluating safety management in P.E classes. Regarding the safety in P.E classes and also considering these results, safety management was not in desirable level, to increase this level more attention should be paid to these factors which are effective in safety management in sport classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety Management
  • Security of Class (teacher's behavior)
  • Teacher’s Knowledge of First Aid
  • Security of Sport Equipment and Supplies
1. آقایی‌نیا، حسین. (1369). حقوق ورزشی. تهران. انتشارات معین. چاپ دوم. صص 90 ـ 91، 106 ـ 109، 181، 185.
2. بلاًلی، شیرزاد. (1379). بررسی امکانات ورزشی و منابع انسانی مدارس متوسّطه شهرستان تالش و شناخت مشکلات و تنگناهای آن. مجموعه خلاصه پایان‌نامة رشته‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. ناشر امی‌د دانش. چاپ اوّل. زمستان 81
3. بورک، دنیس آر. (ـ ـ ـ ـ). آسیب‌های ورزش‌های رزمی‌‌ (راهنمایی پیشگیری و درمان). مترجم: کیانوش شریفی آذر. (1377). مؤسّسة نشر علم و حرکت. چاپ اوّل. صص 4 ـ 10
4. حلم‌سرشت، پریوش. دل‌پیشه، اسماعیل. (1381). بهداشت محیط مدارس. ماهنامة پیوند. شمارة 280. بهمن ماه. صص 48 و 49
5. حیدری، محمود. (1379). توصیف وضعیّت آموزشی دبیرستان‌های تربیت بدنی کشور از دیدگاه مدیران، معلّمان و دانش‌آموزان. مجموعه خلاصه پایان‌نامة رشتة‌ تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. ناشر امید دانش. چاپ اوّل. زمستان 81
6. خالصی، عبّاس. (1380). « بهداشت محیط، ایمنی و ارگونومی ‌‌مدارس. ادارة کل مشاوره و بهداشت مدارس معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش». ناشر انتشارات ورای دانش. چاپ اوّل.
7. رحیمی ‌‌ارسنجانی، اسکندر. (1380). تربیت بدنی در مدارس. شیراز. انتشارات دانشگاه شیراز. ص پیشگفتار، ص دیباچه، ص مقدّمه صص16 ـ 69 و139
8. رمضانخانی، علی. و دیگران. (1376). « بررسی وضعیّت ایمنی در مدارس ابتدایی شهر تهران». مجلّة دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی‌ یزد. سال 8، شمارة 4 ضمیمه. صفحات 34 ـ 30
9. رمضانی‌نژاد، رحیم. (1382). تربیت بدنی در مدارس. تهران. انتشارات سمت. صص 27 ـ 54 و 290 ـ 293
10. طرح اجمالی سند راهبردی توسعة نظام جامع تربیت بدنی و ورزش. (1381). مجری شرکت رادسامانه. به سفرش سازمان‌ تربیت بدنی. کد 01 ـ 525009 ـ 01 ـ مهر 1381
11. فرسدیک، استیو. والی، لین. (1997). مدیریّت‌ ایمنی در ورزش. مترجمان: سیِّدمحمّدحسین رضوی، ابوالقاسم دباغان آمل. (1382). نشر مؤسّسة فرهنگی هنری شمال. ص197
12. مشرف جوادی، بتول. (1367). تربیت بدنی و ورزش در مدارس. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. ص5
13. نبوی، محمّد، ذکایی، محمود. (1371). روش تدریس تربیت بدنی در مدارس. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول. صص6 ـ 53
14. وینترگریفیث، اچ. (1926). راهنمای کامل آسیب‌های ورزشی. ‌ترجمه: مقصود پیری، یحیی سخنگویی و حمی‌د شیرزاد. (1376). مؤسّسة نشر علم و حرکت. چاپ دوم. ص 10
15. Abbott KL, Klarenaar P, Donaldson A, Sherker S. (2007). Evaluating SafeClub: Can risk management training improve the safety activities of community soccer clubs? Br J Sports Med.  2007 Nov 29. PMID: 18048439
16. Abernethy L, MacAuley D, McNally O, McCann S.  (2003). Immediate care of school sport injury. Injury prevention (Inj Prev). 2003 Sep; 9 (3):270 ـ 3.
17. Aly SA, Ahmed NI.  (1993) Assessment of physical education faculty students' knowledge about first aid. J Egypt Public Health Assoc. 1993; 68 (1 ـ 2):101 ـ 18.
18. Andersen JC, Ronald W, et al (2002). Position statement: Emergency planning in Athletics. Journal of Athletic Training National Athletic trainer's Association
19. Boufous S, Finch C, Bauman A. (2004). Parental safety concerns ـ ـ a barrier to sport and physical activity in children? Aust N Z J Public Health.  2004 Oct; 28 (5):482 ـ 6. PMID: 15707192
20. Brookes J, Jones K.  (1992). Schoolteachers' perceptions and knowledge of asthma in primary schoolchildren. Br J Gen Pract. 1992 Dec; 42 (365):504 ـ 7.
21. Brown BR Jr, Butterfield SA.  (1992). Coaches A missing link in the health care system. Am J Dis Child. 1992 Feb; 146 (2):211 ـ 7.
22. Carek PJ, Dunn J, Hawkins A.  (1999). Health care coverage of high school athletics in South Carolina: does school size make a difference? J S C Med Assoc. 1999 Nov; 95 (11):420 ـ 5.
23. Donaldson A, Forero R, Finch CF, Hill T. (2004). A comparison of the sports safety policies and practices of community sports clubs during training and competition in northern Sydney, Australia. Br J Sports Med.  2004 Feb; 38 (1):60 ـ 3. PMID: 14751948
24. England A, Roysamb E, et al (2002). Effects of first aid training in junior high school. Inj Control Saf Promot. 2002 Jun;9 (2):99 ـ 106
25. Faulhaber M, Flatz M, Burtscher M. (2007). Frequency of cardiovascular diseases among ski mountaineers in the Austrian Alps. Int J Sports Med.  2007 Jan; 28 (1):78 ـ 81. Epub 2006 May 30. PMID: 16739095
26. Finch CF, Hennessy M. (2000). The safety practices of sporting clubs/centers in the city of Hume. J Sci Med Sport.  2000 Mar; 3 (1):9 ـ 16. PMID: 10839224
27. Fuller CW. (2007). Managing the risk of injury in sport. Clin J Sport Med.  2007 May; 17 (3):182 ـ 7. PMID: 17513908
28. Gagliardi M, Neighbors M, Spears C, Byrd S, Snarr J. (1994). Emergencies in the school setting: are public school teachers adequately trained to respond? Prehospital Disaster Med. Oct ـ Dec; 9 (4):222 ـ 5.
29. Hazinski Mf, Markenson D and et al (2004). Response to cardiac arrest and sleeted life ـ threatening medical emergencies. Circulation. 109: 278 ـ 291
30. Hudson S, Thompson D, Mack MG (1999). The prevention of playground injuries. J Sch Nurs. Aug; 15 (3):30 ـ 3
31. Munro J, Coleman P, Nicholl J, Harper R, Kent G, Wild D. (1995). Can we prevent accidental injury to adolescents? a systematic review of the evidence. Inj Prev. Dec; 1 (4):249 ـ 55. Review
32. Playground safety ـ United States. 1998 ـ 1999. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. Apr 30;48 (16):329 ـ 32.
33. Rowe PJ, Robertson DN (1986). Knwledage of care and prevation of athletic injuries in high school. Athletic traning; 21: 116 ـ 119
34. Severs JO, Whitlam P, Woodhouse J. (2003). Safety and risk in primary school physical education a guide for teachers. Textbook. First published. Pages: 1, 2, 3, 7, 18, 19, 20, 23
35. Walkden L. (1981), Immediate management of injuries. Br J Sports Med. Mar; 15 (1):68 ـ 70