تأثیر تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر آمادگی جسمانی دانشجویان دختر شرکت‌کننده در کلاس‌های تربیت بدنی عمومی (1)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر تعیین اثر تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی دانشجویان دختر بود.
روش‌شناسی: 76 نفر از دانشجویان دختر غیر فعّال شرکت‌کننده در کلاس­های تربیت بدنی عمومی (1) دانشگاه فردوسی مشهد با دامنة سنّی 25 ـ 19 سال که تجربه­­­ای در روش‌های تمرینی منتخب نداشتند، داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تجربی ایروبیک، یوگا و  ایروبیک ـ یوگا و یک گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی­ها در گروه­­های تجربی به مدّت 14 هفته، 2 جلسه در هفته و 60  دقیقه در هر جلسه در برنامة تمرینی مشخّص شرکت کردند و آزمودنی­های گروه کنترل در این مدّت در کلاس تئوری آمادگی جسمانی شرکت می­کردند و هیچ برنامة تمرینی سازمان­یافته­ای نداشتند. به منظور جمع­آوری اطّلاعات در پایان برنامة تمرینی در گروه­های تجربی ازآزمون­های دو استقامت 1200 متر، پرش عمودی، چابکی 9×4 متر، دراز و نشست و شنا سوئدی برای ارزیابی عوامل آمادگی جسمانی استفاده شد.
نتایج: تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که میانگین آمادگی جسمانی و عوامل استقامت قلبی ـ تَنفّسی، نیروی عضلانی، استقامت عضلات شکم و استقامت عضلات کمربند شانه در گروه ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا نسبت به گروه کنترل به طور معنی­داری بالاتر بود (05/0p<). هم‌چنین، میانگین چابکی در گروه یوگا و ایروبیک ـ یوگا به طور معنی­داری بالاتر از گروه ایروبیک و کنترل بود (05/0p<).
بحث و نتیجه‌گیری: این نتایج، نشان داد که روش‌های تمرینی منتخب به ویژه تمرینات یوگا، سبب بهبود آمادگی جسمانی و عوامل آن در دانشجویان دختر شده است. از این رو، پیشنهاد می­شود که از  این روش‌های تمرینی در برنامه­های آموزشی واحد تربیت بدنی عمومی (1) استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic, Yoga, and Aerobic-Yoga Training on Physical Fitness of Female Students in General Physical Education 1 Course

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Javadian saraf 1
  • Toktam Emami 2
چکیده [English]

The purpose of the present study was exploring the effect of the aerobic, yoga and aerobic-yoga training on some of the factors relating to female students’ physical fitness. 76 sedentary female students participated in the general physical education 1 classes held by Ferdowsi University of Mashhad with an age range between 19 and 25. The participants did not have any previous experience in selected training modes. They were randomly assigned to three experimental groups (aerobic, yoga and aerobic-yoga) and one control group. The subjects in experimental groups participated in specific exercises for 14 weeks, which included two sessions per week each lasting for 60 minutes. During this period, the subjects in the control group participated in theoretical physical fitness course and had no organized exercise programs. In order to collect data, at the end of exercises in the experimental groups, 1200-meter run, vertical jump, shuttle run, sit-ups and push-ups tests were used for assessing the factors of physical fitness.
One-Way ANOVA and Tukey’s Post Hoc Test showed that the mean of total physical fitness and the factors of cardio-respiratory endurance, muscular strength and abdominal and upper body muscular endurance in aerobic, yoga, and aerobic-yoga groups compared to the control group was significantly higher (P<0.05). Also, the means of agility in yoga group and aerobic-yoga group were significantly higher than aerobic and control groups (P<0.05).
The results indicate that selected training modes especially yoga exercises have improved the physical fitness and its factors among the female students. Therefore, it is recommended that these training modes be used in the instructional programs of general physical education 1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic
  • Yoga
  • Physical fitness, Female students
1 . امینیان رضوی، توران دخت. جعفری حجین، افسر (1379). مقایسة تأثیر دو برنامه تمرینی یک جلسه­ای و دو جلسه­ای در هفته بر آمادگی عمومی دختران دانشجوی دانشگاه تهران. تمرینات با وزنه بر میزان سرعت و چابکی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز. حرکت. 5. 23 ـ 5
2 . ایرانمنش، اکبر (1376). تأثیر دو جلسه تمرین هفتگی (درس آمادگی جسمانی) روی قدرت عضلات ویژه بدن و استقامت قلبی ـ تنفّسی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان . پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
3 . دبیدی روشن، ولی الله (1377). بررسی تأثیر تمرینات منتخب درس تربیت بدنی بر برخی از ویژگی‌های ساختاری و فیزیولوژیکی دانش­آموزان غیر ورزشکار تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدة تربیت بدنی وعلوم ورزشی.
4 . سلامی، فاطمه (1383). تأثیر تمرینات با وزنه بر میزان سرعت و چابکی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
5 . شکرچی زاده، پریوش (1372). اثر تمرین­های پلیومتریک بر روی توان بی­هوازی بانوان والیبالیست باشگاه تام اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
6. علیمه، علی‌رضا (1376). تأثیر تمرینات با وزنه بر میزان سرعت و چابکی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد چاپ. دانشگاه تهران. دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
7 . عماری، مسعود (1379). بررسی و مقایسه تأثیر دو شیوه تمرینی مداوم و متناوب بر روی افزایش استقامت قلبی و تنفّسی دانشجویان پسر مرکز آموزش و تربیت بدنی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. مرکز آموزش و تربیت بدنی.
8 . کریمیان، جهانگیر (1373). بررسی اثر تمرینات پلیومتریک بر روی توان بی­هوازی بازیکنان فوتبال باشگاه انتظام اصفهان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
9 . گایینی، عبّاس‌علی. رجبی، حمید (1382). آمادگی جسمانی. تهران. انتشارات سمت.
10 . نبوی، محمّد. خالدان، اصغر (1383). تأثیر برنامة منتخب فوتبال بر عامل آمادگی جسمانی پسران 17 ـ 11 ساله. حرکت. 22. 104 ـ 78.
11 . نورایی، طهمورث (1369). تأثیر برنامه واحد یک تربیت بدنی بر آمادگی عمومی بدن دانشجویان پسر دانشگاه­های کرمان 1368. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
12 . همّتی‌نژاد. مهرعلی (1381). تأثیر یک دوره برنامه تمرینات پله هوازی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی و سلامتی زنان غیر ورزشکار. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان. دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
13 . Adame, D.D., Johnson, T.C., Nowicki, Jr. S., Cole, S.P. & Matthiasson, H. (2001). Physical fitness and self ـ reported physical exercise among college men and women in 1987 and 1997. Perceptual & Motor Skills, Vol. 93 Issue 2, p. 559 ـ 566. from sportdiscus with Full Text database.
14 . Blumenthal, J. A., Emery, C. F., Madden, D. J., George, L. K., Coleman, R. E., Riddle, M. W., McKee, D. C., Reasoner, J. & Williams, R. S. (1989). Cardiovascular and behavioral effects of aerobic exercise training in healthy older men and women. J Gerontol. 44(5), 147 ـ 57. from PubMed database.
15 . Broota, A. & Dhir, R. (1990). Efficacy of two relaxation techniques in depression. Jornal of Personality and Clinical Studies. 6(1), 83 ـ 90.
16 . Church, T. S., Earnest, C. P., Skinner, J. S. & Blair, S. N. (2007). Effects of different doses of physical activity on cardiorespiratory fitness among sedentary, overweight or obese postmenopausal women with elevated blood pressure: a randomized controlled trial. JAMA. 297(19), 2137 ـ 9. from PubMed database.
17 . Corbin, C.B. & Pangrazi, R.P., (Eds.). (1993). The health benefits of physical activity. In Physical activity and fitness research digest, 1(1), 1 ـ 7. Washington, DC: President's Council on Physical Fitness and Sports.
18 . Culos ـ Reed، S. N.، Carlson  L. E.، Daroux، L. M. & Hately ـ Aldous،S. (2006). A pilot study of yoga for breast cancer survivors: physical and psychological benefits. Psychooncology. 15(10)، 891 ـ 7. from PubMed database.
19 . Devito, G. and Hernandez, R. (1997). Low intensity physical training in older subject. Journal of Sport Medicine & Physical Fitness. 37, 72 ـ 77.
20 . Duey، W. J.، O'Brien، W. L.، Crutchfield، A. B.، Brown، L. A.، Williford، H. N. & Sharff ـ Olson، M. (1998). Effects of exercise training on aerobic fitness in African ـ American females. Ethn Dis. 8(3)، 306 ـ 11. from PubMed database.
21 . Faigenbaum, A. D. & Mediate, P. (2006). Effects of Medicine Ball Training on Fitness Performance of High ـ School Physical Education Students. Physical Educator, Vol. 63 Issue 3, p160. from SPORTDiscus database.
22 . Ford, H.T., Puckett, J.R., Blessing, D.L. & Tucker, L.A. (1989). Effects of selected physical activities on health ـ related fitness and psychological well ـ being. Psychological Reports, Vol. 64 Issue 1, p. 203 ـ 208. from SPORTDiscus database.
23 . Hoyez, A. C. (2007). The world of yoga: The production and reproduction of therapeutic landscapes. Social Science & Medicine.65, 112 ـ 124.
24 . La Forge, R. (1997). Mind ـ body fitness: encouraging prospects for primary and secondary prevention. J Cardiovasc Nurs. 11(3), 53 ـ 65. from PubMed database.
25 . Lamarche, B. (1992). Is body loss a determinate factor in the improvement of carbohydrate and lipid metabolism following aerobic exercise training in obese women?. Metabolism. 71(77), 1249 ـ 56.
26 . Marcinik, E.J. , Hodgdon, J. A. & Vickers, R. R. Jr. (1985). The effects of an augmented and the standard recruit physical training program on fitness parameters. Aviat Space Environ Med. 56(3), 204 ـ 7. from PubMed database.
27 . National Association for Sport and Physical Education (2004). Moving Into the Future: National Standards for Physical Education. (2nd ed.). Reston, VA: Author.
28 . Nemoto, K., Gen ـ no, H., Masuki, S., Okazaki, K. & Nose, H. (2007). Effects of high ـ intensity interval walking training on physical fitness and blood pressure in middle ـ aged and older people. Mayo Clin Proc. 82(7), 803 ـ 11. from PubMed database. 
29 . Paffenbarger, R. S., Wing, A. L., & Hyde, R. T. (1978). Physical activity as an index of heart attack in college alumni. American Journal of Epidemiology. 108, 161 ـ 175.
30 . Perry, A.C., Rosenblatt, E.S., Kempner, L., Feldman, B.B., Paolercio, M.A. & Van Bemden, A.L. (2002). The effects of an exercise physiology program on physical fitness variables, body satisfaction, and physiology knowledge. Journal of Strength & Conditioning Research, Vol. 16 Issue 2, p. 219 ـ 226. from SPORTDiscus with Full Text database.
31 . Raju, P. S., Prasad, K. V., Venkata, R. Y., Murthy, K J. & Reddy, M. V. (1997). Influence of intensive yoga training on physiological changes in 6 adult women: a case report. J Altern Complement Med. 3(3), 291 ـ 5. From PubMed database.
32 . Ray, U. S., Mukhopadhyaya, S., Purkayastha, S. S., Asnani, V., Tomer, O. S., Prashad, R., Thakur, L. & Selvamurthy, W. (2001). Effect of yogic exercises on physical and mental health of young fellowship course trainees. Indian J Physiol Pharmacol. 45(1), 37 ـ 53. from PubMed database.
33 . Rowland, T. W. (1999). Adolescence: A 'risk factor' for physical inactivity. Presidents Council on Physical Fitness and Sports Research Digest, 3, 1 ـ 8.
34 . Siscovick, D. S., Weiss, N. S., Hallstrom, A. P., Inui, T. S., & Peterson, D. R. (1982). Physical activity and primary cardiac arrest. Journal of the American Medical ssociation. 248, 3113 ـ 3117.
35 . Taylor, W. C., Blair, S. N., Cummings, S. S., Wun, C. C., & Malina, R. M. (1999). Childhood and adolescent physical activity patterns and adult physical activity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31, 118 ـ 123.
36 . Tongprasert, S. & Wattanapan, P. (2007). Aerobic capacity of fifth ـ year medical students at Chiang Mai University. J Med Assoc Thai. 90(7), 1411 ـ 6. from PubMed database.
37 . U.S. Department of Health and Human Services. (1996). Physical Activity and Health: A Report from the Surgeon General. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion.
38 . Wilfley, D. & Kunce, J. (1986). Differential physical and psychological effects of exercise. Journal of Counseling Psychology, 33 (3). p. 337 ـ 342. from SPORTDiscus with Full Text database.