ویژگی‌های شخصیّتی ورزشکاران در رویدادهای ورزشی انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

مقایسة ویژگی‌های روان‌شناختی ورزشکاران و غیر ورزشکاران به منظور یافتن نیمرخ شخصیّتی ورزشکاران، یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در مطالعات روان‌شناختی در حوزة ورزش بوده است. از سوی دیگر شخصیّت فرد در انتخاب و شرکت در نوع ورزش نقش عمده‌ای ‌ایفا می‌کند. ‌این نکته، ما را بر آن داشت تا به بررسی ویژگی‌های شخصیّتی ورزشکاران در چندین رشتة ورزشی انفرادی بپردازیم. در ‌این پژوهش 75 ورزشکار از استان قم درچهار گروه  کشتی، بوکس، بدن‌سازی و رزمی‌ با پنج سال پیشینه منظّم ورزش و 21 نفرغیر ورزشکار در دامنة سنّی 19 تا 31 سال، سیاهه شخصیّتی مینه سوتا (MMPI) را پاسخ دادند. تحلیل یافته‌ها، تفاوت‌های معنی‌داری را در هر یک از مؤلّفه‌های شخصیّتی اضطراب، خود انگاره، پرخاشگری، گوشه‌گیری و خودآزاری، در هریک از ورزش‌های انفرادی نشان داد. نتایج سیاهه ویژگی‌های شخصیّتی ورزشکاران در رشته‌های ورزشی چهار گانه نشان داد‌این احتمال می‌رود ورزشکارانی که به‌این گونه رویدادها روی می‌آورند، ممکن است اختلالاتی در برخی ویژگی‌های شخصیّتی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Characteristics of Athletes' Personality in Individual Sport Events

نویسندگان [English]

  • Masoud Rahmati 1
  • Farzad Nazem 2
  • Mohammad mehdi Rahmati 3
  • Keyvan Shabani Moqadam 1
چکیده [English]

Comparison of psychological characteristics between athletes and non-athletes to find a possible personality profile for athletes has been one of the main goals of psychological studies in sport .This issue prevented us to deal with personality characteristics of athletes in several power events. In the present research we compared the characteristics of athletes' personality in wrestling, boxing, body building and martial arts as power sports fields. In this research 75 athletes (divided in 4 groups) from Qom city with 5 continuous years of sports involvement in wrestling, boxing, body building and martial arts and 21 none-athletes in the age range of 19-31 responded the questionnaire of Minnesota personality (MMPI). Findings indicate significant differences in each of the personality characteristics including anxiety, self conception, aggression, isolation and self disturbance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power sports
  • athletes
  • Personality characteristics
  • Minesota personality (MMPI)
. استیری، زهرا (1380). «مقایسه منتخبی از ویژگی‌های شخصیّتی بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه فردوسی بر اساس آزمون استاندارد‌ایزنک». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلّم تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
 2. اسماعیلی‌پور، مسعود (1377). «مقایسة پرخاشگری بین جوانان ورزشکاران رشته‌های بسکتبال، کاراته، بوکس و غیر ورزشکار.» پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی.
3. الله قلی‌پور، مسعود (1377). «مقایسه پرخاشگری بین جوانان ورزشکار رشته‌های بسکتبال، کاراته، بوکس و غیر ورزشکار شهر بابل» پایان‌نامه کارشناسی ارشد  داشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی.
4. باقرزاده، ف (1374). «بررسی مقایسه رفتار پرخاشگران بین ورزشکاران رشته‌های رزمی‌ و غیر رزمی ‌مدارس راهنمایی پسرانه 12 تا 14 ساله تهران». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
5. بومپا، ا. تئودور، «زمانبندی و طرّاحی تمرین قدرتی در ورزش»، ترجمه رجبی و همکاران، فر دانش‌پژوهان، ص 7، 1382.
6. حسین زاده دهنوی، امیر (1371). «بررسی و مقایسه شخصیّت ورزشکاران رشته‌های گروهی و انفرادی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
7. حلاجی، محسن (1376). «بررسی و مقایسة ویژگی‌های شخصیّتی ورزشکاران نخبة مرد رشته‌های شنا، کشتی، فوتبال و بسکتبال باشگاه‌های تهران». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی.
8. شعبانی بهار، غلامرضا. عرفانی، نصرالله. ‌هادی‌پور، مجتبی. «مقایسه و بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیّتی و میزان پرخاشگری در ورزشکاران مرد رشته‌های منتخب ورزشی شهرستان همدان در سال 1385» نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 14، ص ص 112-99.
9. عبدلی بهروز. «بررسی ویژگی‌های شخصیّتی ورزشکاران نخبه»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرّس، 1373.
10. عدل ضرابی، پ (1379). «مقایسه میزان پرخاشگری در بانوان ورزشکار رشته‌های رزمی‌و غیر رزمی ‌18 سال به بالا». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی‌، واحد تهران مرکزی.
11. فراست، دیوید. ب. «روان‌شناسی ورزشی»، ترجمة عیدی یلیجانی و مهوش نوربخش، تهران، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی، 1366.
12. گری گراث مارنات. «راهنمای سنجش روانی برای روان‌شناسان بالینی، مشاوران و روان‌پزشکان». ترجمة پاشا شریفی حسن و نیکخو محمّدرضا. جلد 1، ص 384 -450. 1382.
13. میر نصوری، رحیم (1373). «بررسی صفات شخصیّتی ورزشکاران مرد رشته‌های انفرادی و گروهی و مقایسة آنان با یکدیگر». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرّس.
14. Auweel y, Rzewnicki R (2001) "Personality and athlete". Hand book of psychology. New York: Iohn Wiley & Sons.
15. Backmand H, Kaprio U, Kujala S & Sarana S. "Personality and mood of former elite athletes – A descriptive study. J of sport med. 1 (22): 215-21.
16. Butt, D. S. (1987). "Personality of the athlete". In: Butt, D. S. (Eds). The psychology of sport. New York: VNR.
17. Cox RH (1998)" sport psychology: concept and applications". Boston, MA: WCB Mcgraw Hiil.
18. Cox, R. H. (1994) Sport psychology: concepts and applications. 2nd ed. Dubuque: Brown & Benchmark.
19. Fillho. M. G. B, et al (2005). "Comparison of personality characteristics between high level Brazilian athletes and non athletes". J. Reve. Bras, med, Esport. vol. 11, no. 2.
20. Hung. etal (1999). "Laboratory measurement of aggression in high school age athletes provocation in anosporting caltext". J. sport psychology. 58 (3pt2). R51-62.
21- Jensen. L. A, et al (2006). "Do big five personality traits associated with self-control influence the regulation of anger and aggression". J. research in personality. TX. 760199-0528, USA.
22. Kin m, (2007) "Measuring the mind: Personality, coaches, and athletes". http://www. authentichappiness.sas.upenn.edu/.
23. Marsh CM, Shecklry G, Allen D, Camayoni DN, Siatra ST. (1991)"Middle age male distances runners: physiological and psychological profiles". J of sport med. 31: 461-9.
24. Maxwell, Jonathan. P (2004). "A rumination: an antecedent of athletes aggression". J of psychology of sport and exercise. 5, 276-289.
25. Morgan, W. P., & D. L. Costill (1996). "Selected psychological characteristics and health behaviors of aging marathon runners: longitodinal study". International Journal of Sports Medicine, 17:305-12.
26. Morris, T. (2002). "Psychological characteristics and talent identification in soccer". Journal of Sports Sciences, 18:715-26.
27. Okonek, W (1999). Dy slipidemia and personality- an investigation of 367 aged athletes. Schweiz Rundch Med, pax. 16, 88138:1513-21.
28. Radziwon. D (2002). "Aggression and personality among football player". Acadamy of physical education Poland.
29. Rubyte. L. (2004). The relationship among the level of the athletes aggressiveness from of aggression and situtional factors. J. Sport Psychology. V. putvnskio, LT-44211 kaunas.
30. Saint-Phard, D. E.; Van Dorsten, R. G. Marx, & K. A. York (1999). "Self-perception in elite collegiate female gymnastics, cross-country runners and track-and-field athletes". Journal of Mayo Clinic Proceedings, 74:770-74.
31. Soga. S, et al (2002). "An analysis of the relationship between aggressiveness and personality traits of children". Shinrigaku, kenkyu, oct: 73 (4):358-65.
32. Willie. F, et al (2003). "Narcissm in football players. Sterotype or reality" J. sport psychology.