بررسی و مقایسه اهمیت ووضعیت اجرایی درس تربیت بدنی ازدیدگاه مدیران ودبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه - استادراهنما

3 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف ازاین پژوهش بررسی ومقایسه دیدگاه های مدیران ودبیران تربیت بدنی دربارهءاهمیت و وضعیت کیفی وکمی اجرای درس تربیت بدنی درمدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه است.جا معهآماری این تحقیق راکلیه ءمدیران( 65نفر)ودبیران تربیت بدنی(110نفر)مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه که به روش سرشماری انتخاب گردیده بود ند تشکیل می دهند. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسش نا مهء محقق ساخته ای باروایی 6/ 86 % وپایایی  8/85 % است که برای سنجش دیدگاه هردوگروه تهیه شده است . است .برای محاسبات آماری وروابط بین متغیرها ازروش آمارتوصیفی واستنباطی یعنی جداول فراوا نی ودرصدها وآزمون مجذورکای دو(X2)وضریب همبستگی پیرسون  استفاده شد.نتایج نشان دادکه : شاخص های اهمیت درس تربیت بدنی درمدارس موردبررسی 7/94 % ووضعیت کیفی اجرای درس تربیت بدنی 2/71 % ووضعیت کمی اجرای درس تربیت بدنی 70% بالاترازحد متوسط هستند براساس نتایج این تحقیق بین دیدگاه های مدیران ودبیران تربیت بدنی جامعهء تحت بررسی درموردوضعیت کیفی وکمی اجرای درس تربیت بدنی تفاوت معنی دار وجودنداردولی درخصوص شاخص اهمیت درس تربیت بدنی درمدارس بین دیدگاه های جمعیت تحت بررسی تفاوت معنی دارآماری وجوددارد   (661/ 8 chi2 = و 034 /0pv =) وهمچنین مشخص گردید که بین دیدگاه های دوگروه جنسی  جا معهء تحت بررسی ازنظر شاخص کمی اجرای درس تربیت بدنی نیز احتلاف معنی دارآماری وجوددارد.(8 /11chi2 = و 008/0pv =)وبراساس نتایج تحقیق بین دیدگاه دوگروه  جنسی جا معهء تحت بررسی درمورد وضعیت کیفی اجرای درس تربیت بدنی واهمیت آن تفاوت معنی دارآماری وجودندارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of Opinions of Managing Directors and Physical Education Teachers Regarding the Importance of and Qualitative and Quantitative Statuses of Physical Education at Public High Schools of Urmia

نویسندگان [English]

  • Sakineh Saneie fard 1
  • Mir mohammad Kashef 2
  • Mehrdad Moharam zadeh 3
چکیده [English]

The purpose of this research is study and compare the viewpoints of principles and physical education teachers about qualitative and quantitative situation and the importance of physical education class in free public high school at Urmia.The population of this research includes all principles (65)and physical education teachers(110)of Urmia free public high schools, which had  been selected in a census way .The measurement instrument of research is a questionnaire, which has been produced in order to deliberate the insight of two groups. It,s pronounce is %86.6 and it,s permanent is %85.8 . In order to statistic Accounts and the relation between variables , we used the descriptive and deduced survey method such as abundance  table and percents and Chi – Square test (X2) and Pearson correlation coefficient . and the result  show that : Index of physical education importance at studied schools is %94.7 and qualitative condition of physical education is %71.2and it,s quantitative mode is %70,higher than average level. According to the results of the research on studied population about the qualitative and quantitative doing of physical education , there isn,t great and meaningful difference between managers,, and educators,, insight , but about the index of physical education importance at school,there is a meaningful importance among population insight.(PV=0.034,Chi2=8.661)also, it was cleared that there is a meaningful difference between two sexual groups of studied society in quantitative index of physical education and it,s execution and according to the results of the research , about the qualitative doing of  physical  education lesson and it,s importance, there isn,t a meaningful difference between two sexual groups of studied society.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • high school
  • assessment
1- اصلانخانی،محمدعلی،فتحی واجارگاه،کوروش، قلعه نوعی،علیرضا . 1382. مقایسه دیدگاه های مدیران ومعلمان تربیت بدنی ودانش آموزان درباره جایگاه ووضعیت کمی وکیفی اجرای درس تربیت بدنی درمدارس راهنمایی ومتوسطع .نشریه علمی وپژوهشی حرکت شمار12.  .انتشارات دانشگاه تهران
2-  خلیلی پور، احمدابراهیم . 1378. توصیف و ضعیت جاری درس تربیت بدنی وورزش درمدارس دخترانه وپسرانه مقطع تحصیلی راهنمایی ومتوسطه استان زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تربیت معلم تهران دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
3 - خبرگزاری مهر.گروه ورزشی .تحلیل مهرازوضعیت ورزش درمدارس ، درس بی کتاب زنگ ورزش پرازهیجان خالی از
ا مکانات04/07/1385(/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=385684www.mehrnews.com  )
4 -  رشیدی ،احمد. 1375.توصیف وتحلیل وضعیت درس تربیت بدنی درآموزشگاه های پسرانه ودخترانه آموزش وپرورش مهدیشهر وشهمیرزاد از دیدگاه مدیران ومعلمان تربیت بدنی .پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس
5- رشیدی ،محمد.1377.بررسی وضعیت درس تربیت بدنی درآموزشگاه های پسرانه ودخترانه آموزش وپرورش شهرسمنان ازدیدگاه مدیران ومعلمان تربیت بدنی .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه تهران                                                                                                                                              
6-  زحمتکش، اصغر. 1379. توصیف وضعیت اجرای درس تربیت بدنی وورزش درمدارس غیرانتفاعی راهنمایی پسرانهء تهران. پایان نا مه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران .دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
7شیرعلی، محسن. 1383. مجله ارزش وورزش . شماره173. نشریه ماهانه دفترتربیت بدنی پسران .معاونت تربیت بدنی وتندرستی وزارت آ.پ
8 عوض زاده ، سکینه . 1383.بررسی مسائل ومشکلات موجوددرس تربیت بدنی درسطح کشور وارائه راهکارهای کاربردی. مجموعه مقالات چهارمین همایش علمی تربیت بدنی وتندرستی مدارس . دفتر تحقیقات وتوسعه معاونت تربیت بدنی وتندرستی وزارت آ.پ.
9  -  قربانی، خیرالله، واثقی،ناهید. 1381. بررسی راهکارهای تقویت تربیت بدنی دانش آموزان دختردردوره های راهنمایی ومتوسطه استان اصفهان. شورای تحقیقات سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان
10 کاشف ، میرمحمد .1371. بررسی وتجزیه وتحلیل برنامه های جاری تربیت بدنی مدارس استان آذربایجانغربی .پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی .دانشگاه تربیت معلم تهران
11- کاشف ،میرمحمد .1383. تاریخ تربیت بدنی . چاپ اول . انتشارات دانشگاه پیام نور
12  محمدی ، رضا. 1379. بررسی عوامل موثر درافزایش کارآیی وبهینه سازی درس تربیت بدنی ازدیدگاه مدیران ومعلمان تربیت بدنی مدارس شهر اصفهان . شورای تحقیقات اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان .
13  نشاط . مقالات تخصصی .سیر تاریخی درورزش . سایت آموزش وپرورش معاونت تربیت بدنی وتندرستی04/07/1385
14 -  Conner high school physical education – hs 1885.www.boone  k12.us/chscurrie 2006/12/16
    15 -  David E.Williams 2006.At home and school , kids are  sedentary.www.cnn.com/ 2006/health/diet.fitness/06/20/hb.kids.gym/index.htm.2007/01/07  
16 -  Laker,Anthony.2001.The sociology of sport and physical education an introductory
   Reader
17 – Maea  Hohepa M.Sc., Grant Schofield PH.D,Kolt Gregory S.2006.Physical   Activity: What Do High School Students Think?Journal of Adolescent health,Volume 39,issue3,september2006,pages328-336 .WWW.sciencedirect.com2007/07/12 
18 -  Panizkova j ,Hill A. childhood obesity.Ith Edition ,mosby,Washington,2001
19 Promoting physical activity and exercise among children.WWW.Kidsource.com/ kidsource/content4/promote.phyed.html.2007/02/1
 20- Why should p.e. be offered in high school? www.principle  spartnership.com/pe.pdf 2002/12/3                                      .