اثر تمرینات هوازی و ویتامین E بر میزان لاکتات، آنزیم LDH و زمان واماندگی در مردان غیر ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

این موضوع که مصرف همزمان مکمّل ویتامین E و تمرین‌های هوازی چه تأثیری بر رابطة لاکتات، آنزیم LDH و زمان رسیدن به واماندگی دارد، هنوز به ‌خوبی مشخّص نیست؛ از این رو پژوهش حاضر قصد دارد نقش مکمّل ویتامین E و تمرین هوازی با شدّت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره بر رابطة این متغیّرها را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، چهل دانشجوی سالم، غیر سیگاری و غیر ورزشکار داوطلب با میانگین سن 5/1±3/21 سال، میانگین قد 4/5±176 سانتی‌متر و میانگین وزن 14±2/74 کیلوگرم در چهار گروه ده نفره به ترتیب زیر قرار گرفتند:
     گروه 1: ویتامین E + تمرین هوازی؛ گروه 2: تمرین هوازی + دارونما؛ گروه 3: ویتامین E؛ گروه 4: دارونما.
     طرح پژوهشی شامل مصرف روزانه 400 میلی‌گرم مکمّل ویتامین E و تمرین هوازی، 3 روز در هفته و با شدّت 55 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره به مدّت 8 هفته به ‌همراه یک وهله فعّالیّت وامانده‌ساز قبل و بعد از برنامه بود که روی چرخ کارسنج انجام شد. برای اندازه‌گیری متغیّرهای پژوهش، قبل و بعد از فعّالیّت وامانده‌ساز از آزمودنی‌ها، نمونة خونی گرفته شد. اطّلاعات به ‌دست‌آمده با آزمون‌های آماری تحلیل واریانس یک‌طرفه، آزمون تعقیبی توکی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
    نتایج، نشان داد انجام تمرین‌های هوازی به‌ همراه مصرف مکمّل ویتامین E موجب کاهش معنی­داری در میزان لاکتات خون پس از ورزش وامانده­ساز و افزایش زمان رسیدن به واماندگی و نیز عدم تغییر در مقدار آنزیم LDH آزمودنی­ها می­شود. هم‌چنین به غیر از رابطة معنی­دار بین مقادیر آنزیم LDH و میزان لاکتات گروه چهار پس از فعّالیّت وامانده­ساز در سایر گروه­ها و متغیّرها ارتباط معنی­داری مشاهده نشد؛ بنابراین به نظر می­رسد مصرف مکمّل ویتامین E و هشت هفته فعّالیّت هوازی موجب تغییر معنی‌دار لاکتات خون و زمان رسیدن به خستگی در افراد غیر ورزشکار ‌شود؛ امّا رابطة معنی­داری را بین مقادیر لاکتات خون، آنزیم LDH و زمان رسیدن به واماندگی نشان نمی­دهد. عدم رابطة معنی­دار بین متغیّرها نشان می­دهد که احتمالاً عامل اصلی رسیدن به واماندگی در فعّالیّت‌های هوازی، انباشت لاکتات نیست و به نظر می­رسد سازوکارهای دیگری عامل خستگی و توقّف فعّالیّت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of vitamin e and aerobic trainings on blood lactate, ldh enzyme and exhaustion time in untrained men

نویسندگان [English]

  • Bahman Mirzayie 1
  • Arsalan Damirchi 1
  • Javad Mehrabani 2
چکیده [English]

The effects of vitamin E and aerobic training on the relationship between blood lactate, lactate dehydrogenize (LDH) enzyme and exhaustion is doubtful.Therefore, this study was designed to investigate the interaction effects of vitamin E and aerobic training (55-75% HRR)to find out about the association between theses variables. For this purpose, forty untrained, healthy and non-smoker male students (age=21.3±1.5 yrs, height=176±5.4 cm, and weight=74.2±14 kg) were divided into 4 groups  1) vitamin E + aerobic training; 2) aerobic training + placebo; 3) vitamin E; 4) placebo.
The research design involved vitamin E (400 mg per day) and aerobic training with 50-75% HRR (three days per week), and incremental cycle ergometer test until exhaustion. Before and after program, blood samples were collected at rest and post-exhaustive exercise. Also, blood lactate was measured by lactometer. ANOVA-one way, Tukay post hoc and Pearson correlation coefficient were used for analysis of data.
The results showed that vitamin E supplementation and aerobic training induced significant differences between groups in blood lactate and exhaustion and did notlead to significant difference in LDH enzyme. Also there was not significant correlation between groups in variables, except blood lactate and LDH enzyme in placebo group.
The results show that 8 weeks vitamin E supplementation and aerobic training cincided with beneficial changes in blood lactate and exhaustion, but can not change LDH enzyme profile of sedentary men. Thus, accumulation of blood lactate can not be the main reason of exhaustion in aerobic training and probably, other mechanisms play more important role in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamin E
  • Aerobic training
  • blood lactate
  • lactates dehydrogenize
  • exhaustive training
. ابراهیم، خسرو. (1377). اثر تخریبی رادیکال‌های آزاد در هنگام فعّالیّت‌های شدید و خسته‌‌کننده و هم‌چنین نقش ویتامین‌ها و آنزیم‌های ضداکسیداتیو. المپیک، 1: 19-22.
2. گایینی، عبّاس‌علی و ظفری، اردشیر. (1384). مقایسة دو برنامة بازگشت به حالت اوّلیّه (فعّال و غیر فعّال) بر تغییرات لاکتات خون ناشی از یک فعّالیّت شدید درمانده ساز. المپیک، 32: 21-30.
3. رمضانی، علی‌رضا، نیک‌بخت، حجت‌الله و امیرتاش، محمّدعلی. (1382). تأثیر روش‌های بازیافت فعّال و غیر فعّال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از فعّالیّت شدید غیر هوازی در شناگران نخبه. المپیک، 23: 5-14.
4. نامنی، فرح، کاشف، مجید و لاری، علی‌اصغر. (1383). تأثیر گرم‌کردن بر رابطه CK و LDH در دوره بازیافت زنان ورزشکار. المپیک، 28: 97-107.   
5. ویلمور، جک. اچ و کاستیل، دیوید. ال. فیزیولوژی ورزش و فعّالیّت بدنی. ترجمة ضیا معینی، فرهاد رحمانی‌نیا، حمید رجبی، حمید آقاعلی‌نژاد و فاطمه سلامی. (1377). تهران، انتشارات مبتکران، ص‌ص: 182و183. 
6. Banerjee, A.K., A, Mandal, D, Chanda, and S, Chakroborti. (2003). Oxidant, antioxidant and physical exercise. Molecular and Cellular Biochemistry. 253: 307-312.
7. Chevion, S., D.S, Morran, Y, Held, et al. (2003). Plasma antioxidant status and cell injury after sever physical exercise. Proc. Natl. Acad. Sci. 100(9): 5119-5123.
8. Clarkson, P.M., and H.S, Thompson. (2000). Antioxidants: what role do they play in physical activity and health? American Journal of Clinical Nutrition 72: 637-646.  
9. Helgheim, I., Q, Heltland, S, Nilsson, F, Ingjer, and S.B, Stromme. (1979). the effects of vitamin E on serum enzyme levels following heavy exercise. European Journal of Applied Physiology. 40: 283-289.    
10. Horita, T., N.C, Komi, C, Nicol, and H, Kyrolainen. (1999). Effect of exhausting stretch shorting cycle exercise on the time course of mechanical behavior in drop jump. European Journal of Applied Physiology and Occupation Physiology. 79: 160-167.   
11. Itoh, H., T, Ohkuwa, Y, Yamazaki, T, Shimoda, A, Wakayama, S, Tamura, T, Yamamoto, Y, Sato, and M, Miyamura. (2000). Vitamin E supplementation attenuates leakage of enzymes following 6 successive days of running training. International Journal of Sports Medicine. 21(5): 369-74.    
12. Lesgard, J.F., P, Durand, M, Larssarre, P, Stocker, G, Lesgards, a, Lanteaume, M, Prost, and M.P, Lehucher-Michel. (2002). Assessment of lifestyle effects on the overral antioxidant capacity of healthy subjects. Environment health prescriptive. 110: 479-486.
13. Radak, Z., K, Asano., M, Inoue., T, Kizaki., S, Oh-Ishi., K, Suzuki., N. Taniguchi., and H, Ohno. (1996). Superoxide desimutase derivative prevents oxidative damage in liver and kidney of rats induced by exhausting exercise. European Journal of Applied Physiology and Occupation Physiology. 72(3): 189-194.    
14. Rokitzki, L., E, Logemann, G, Huber, E, Keck, and J, Keul. (1994). Alpha-tocopherol Supplementation in racing cyclists during extreme endurance training. International Journal of Sport Nutritio. 4: 253-261.     
15. Sacheck, J. M, and J.B, Blumberg. (2001). Role of vitamin E and oxidative stress in exercise. Nutrition. 17: 809-814.    
16. Schantz, P.G. (1998). Plasticity of human skeletal muscle with special reference to effects of physical training on enzyme levels. Acta Physiologica Scandinavica. Supplementum. 558:1-62. 
17. Spriet, L.L., R.A, Howlett, and G.J.F, Heigenhauser. (2000). An enzymatic approach to lactate production in human skeletal muscle during exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise. 32: 756-763. 
18. Tiidus, P.M., J, Pushkarenko, and M.E, Houston. (1996). Lack of antioxidant adaptation to short-term aerobic training in human muscle. American Journal of Physiology. 571(4Pt2): R832-836.
19. Tonkonogi, M., Walsh, B, Svensson, M, and Sahlin, K. (2000). Mitochondrial function and antioxidative defense in human muscle: effects of endurance training and oxidative stress. Journal of Physiology. 528(2): 379-388