بررسی و مقایسة وضعیّت موجود دروس تربیت بدنی عمومی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة چهار کشور از دیدگاه مربّیان زن و مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.

2 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای وضعیّت موجود دروس تربیت بدنی عمومی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة چهار کشور از دیدگاه اعضای هیأت علمی بود.
     پژوهش حاضر، توصیفی‌ ـ پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق حاضر، شامل کلّیة مربّیان زن و مرد شاغل( اعم از حقّ التّدریس، پاره‌وقت و تمام‌وقت) می‌شد که تدریس دروس تربیت بدنی عمومی 1 و 2 را در دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة چهار کشور به عهده داشتند. تعداد 140 نفر از مربّیان دروس تربیت بدنی عمومی (64 نفر زن و76 نفر مرد) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسش‌نامه محقّق ساخته بود. پس از هماهنگی‌های لازم و دریافت معرّفی‌نامه از مسؤولان منطقة چهار کشور امکان ورود به دانشگاه‌های مورد مطالعه فراهم شد. سپس پژوهشگر با کمک همکاران تحقیق به واحدهای آموزشی مورد مطالعه مراجعه و ضمن مشاهدة مستقیم فرآیند تدریس و چگونگی اجرای درس تربیت بدنی، وسایل، تجهیزات و فضاهای ورزشی موجود دردانشگاه‌ها به تکمیل پرسش‌نامه‌ها اقدام نمودند.
     تجزیه و تحلیل یافته‌ها، نشان داد که فقط بین ویژگی‌های فردی (مدرک تحصیلی و رتبة دانشگاهی) و امکانات و تجهیزات ورزشی مربّیان زن و مرد، تفاوت معناداری وجود دارد. در حالی که به طور کلّی با مقایسة دانشگاه‌های مورد مطالعه، این تفاوت در مورد ویژگی‌های فردی بین مدرک تحصیلی، نوع استخدام و رتبة دانشگاهی و بین دیدگاه‌ها در موارد اهمّیّت درس تربیت بدنی، برنامة آموزشی و امکانات و تجهیزات ورزشی، تفاوت معناداری مشاهده شد.
     نتایج تحقیق حاضر، بیانگر آن است  که در مجموع، دانشگاه‌های آزاد منطقة چهار کشور با کمبود نیروی انسانی متخصّص، وسایل، تجهیزات و فضاهای ورزشی رو به رو هستند و به دلائل گوناگون به دروس تربیت بدنی عمومی در این دانشگاه‌ها توجّه لازم صورت نگرفته است. بنابراین می‌طلبد که مسؤولان امر توجّه جدّی و بیش از پیش به این موضوع معطوف داشته باشند و با تصمیمات منطقی و با شهامت کاری، تحوّلی اساسی و بنیادین در ارائة دروس تربیت بدنی عمومی این دانشگاه‌ها ایجاد  نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the current status of physical education courses at Islamic Azad Universities in Zone four

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kargarfard 1
  • Shahram Ghahraki 2
چکیده [English]

The purpose of this comparative study was to investigate the current status of physical education courses at Islamic Azad Universities in zone four.
This research is descriptive. The target population in the study included female nd male teacher who were either full-time, part-time or visiting teachers. All the teachers were teaching physical education courses I and II at Islamic Azad Universities District Four. The sample included 140 teachers (64 females and 76 males) who were available to participate in this research. The data were collected through different questionnaires. All the participants completed several self-report researcher-made questionnaires concerning human resources, material and financial factors, and teaching process. The results of data analyses showed significant difference between teachers' demographic characteristics in their educational certificates and university ranks. In addition, the results indicated significant difference between attitudes of men and females teachers in all cases (course importance, educational programs, equipment and sport facilities) except on teaching methods, and evaluation.
Overall, the results of this study suggests that Islamic Azad University branches are facing lack of professional human resources, equipment and sport facilities and spaces. Moreover, the university authorities have not taken into consideration physical education seriously at the universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical education courses
  • human resources
  • teaching process
  • teachers' attitudes
. بنیان، عباس و کاشف، مجید.(1383). بررسی محتوا و شیو ارزشیابی واحد تربیت بدنی عمومی(1) دانشگاه‌های کشور. پژوهش در علوم ورزشی، سال دوم، شمارة پنجم، صص 26ـ15.
2. دامرودی، حمید. (1374). بررسی نحوة اجرای دروس تربیت بدنی عمومی (1 و 2) در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
3. ذوالاکتاف، وحید. (1379). ساماندهی به ارائه و ارزشیابی درس تربیت بدنی 1 از طریق استاندارد کردن آزمون‌های آمادگی جسمانی و تهیّة نورم‌های مربوط در دانشگاه اصفهان. دانشگاه اصفهان: طرح پژوهش مصوّب.
4. زرچی، مجید. (1377). بررسی نحوة اجرای درس تربیت بدنی عمومی (1 و 2) در دانشگاه آزاد       اسلامی واحد مشهد، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
5. شعبانی بهار، غلامرضا. (1371). بررسی نحوة اجرای واحد تربیت بدنی (1 و 2) در دانشگاه تربیت معلم تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت مدرّس.
6. کارگرفرد، مهدی.(1385). سامان‌دهی به ارزشیابی درس تربیت بدنی عمومی2 (رشتة ورزشی فوتبال). دانشگاه اصفهان: طرح پژوهش مصوّب. به شمارة 810820، پذیرش چاپ در مجلّة علمی و پژوهشی المپیک طیّ نامة مورخ 27/7/1385.
7. Ashford, B. Biddle, S. & Goudas, M. (1993). Participation in community Sport centers motives and predictors of enjoyment. Journal of Sports Sciences.11 (3). P: 256ـ 229.
8. Brynteson, Paul Adams, Thomas M.(1993).The effects of conceptually based physical education programs on attitudes and exercise habits of college alumni after 2 to 11 years of follow-up. Research Quarterly for Exercise and Sport; 1, II; 3,126 words.
9. Canan Coka, F.Hulya Asci., Giyasettin Demirhan.(2005). Attitudes toward physical education and class preferences of Turkish adolescents in terms of school gender composition.  Adolescence in Health & Fitness.
11. Christodoulos A.D; Douda H.T; Polykratis M and Tokmakidis S.P. (2006). Attitudes towards exercise and physical activity behaviours in Greek schoolchildren after a year long health education intervention. British Journal of Sports Medicine; 40:367 ـ371.
12. Demirhan G., Koca C.(2004). An examination of high school students' attitudes toward physical education with regard to sex and sport participation. Percept Mot Skills.98 (3 Pt 1):754ـ8.
13. Ebbeck, V. Gibbons, S. L. & Liken Dahl, L. J. (1995). Resons for adult      participation physical activity: An international approach. International Journal of Sport Psychology. 26(2). P: 262 ـ275.
14. G. Linda Rikard and Dominique Banville. (2006).High school student attitudes about physical education.Sport, Education and Society.11 (4), 385 – 400.
15. Martindale, E. Devlin, S. Vyse, S. A. (1990). Participation in college Sports: Motivational differences. Perceptual and Motor Skills. 71(3). P: 113ـ115.
16. Mood. FM. Finkenberg, ME. (1994). Participation in course and attitude toward physical education. Perceptual and Motor Skill. 79(2).P: 767ـ660.
17. Sharon Huddleston, Jane Mertesdorf, Kaori Araki. (2003).Physical activity behavior and attitudes toward involvement among physical education, health, and leisure services preـprofessionals.
18. Stelzer, Jiri Ernest, James M. Fenster, Mark J. Langford, George. (2004). Attitudes toward physical education: a study of high school students from four countries-Austria, Czech Republic, England, and USA. College. Student Journal; 1; 3,664 words.
19. Yeshayahu (Shayke) Hutzler, Sima Zach, Ofra Gafni. (2005). Physical education students’ attitudes and self-efficacy towards the participation of children with special needs in regular classes. European Journal of Special Needs Education. 20(3); 309 – 327.