بررسی عملکرد بیومکانیکی دوی 110 متر با مانع دوندگان نخبه سطوح ملّی نسبت به سطوح جهانی و المپیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمال

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

در طیّ دهه‌های اخیر، بهبود تکنیک اجرای مهارت تأثیر قابل توجّهی در دستیابی به رکوردهای شگفت‌انگیز داشته است. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد بیومکانیکی دوی 110 متر با مانع دوندگان سطوح ملّی نسبت به سطوح جهانی و المپیک بوده است. بدین منظور شش دونده برتر شرکت‌کننده در مسابقات انتخابی تیم ملّی بزرگسالان با میانگین سن 25/2 ± 21 سال، وزن 4/1± 74 کیلوگرم و قد 5/4±9/184 سانتی‌متر و شش دونده برتر در مسابقات جهانی با میانگین سن 75/2±24 سال، وزن 23/3± 79 کیلوگرم و قد 8/3±4/185 سانتی‌متر و هم‌چنین شش دونده برتر در مسابقات المپیک با میانگین سن 90/2±24 سال، وزن 37/2±81 کیلوگرم و قد 4/3±1/185 سانتی‌متر با توجّه به رکوردهای آن‌ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. اطّلاعات خام مربوط به متغیّرهای پنجگانه تحقیق در هر سه گروه دونده به روش کاملاً مشابه از روی فیلم مسابقه و با استفاده از وسایل و روش‌های پیشرفته جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی بررسی شدند. نتایج نشان می‌دهد که میانگین متغیّرهای زمان تماس پا با زمین به هنگام تیک آف، زمان پرواز در گام عبور از مانع، جا به جایی افقی رأس مرکز ثقل بدن، جا به جایی فرود در دوندگان نخبه سطوح ملّی بالاتر و از سوی دیگر تغییرات سرعت افقی مرکز ثقل هنگام فرود در آن‌ها کمتر از دوندگان سطوح جهانی و المپیک بوده است.با این وجود، تغییرپذیری اندکی در عملکرد  بیومکانیکی دوندگان سطوح جهانی و المپیک مشاهده شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که احتمالاً عملکرد بیومکانیکی و تکنیکی بهتر در دوندگان سطوح جهانی و المپیک باعث کسب رکوردهای بهتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of biomechanical performance of 110- meter hurdles in Iran with world and olympic elite runners

نویسندگان [English]

  • Vali-Allah Dabidy roshan 1
  • Mohammad reza Bayat 2
  • Mohammad reza Esmaeilzadeh 3
  • Seyed Nader Mahdavi 4
چکیده [English]

The purpose  of   this study   was  to compare  the  biomechanical  performance  of   110- meter hurdles in  the  Iran  with   world  and  Olympic  elite  runners.  For  this  study, 6 elite Runners  of  the  adult  national   team  with   the  age,  weight   and   height :  21 ±  2.25  yr,  74±1.4 kg   and  184.9±4.5 cm  were  selected. Also, there were 6 elite  runners  of  world competitions  with  age,  weight  and  height  24± 2.75 yr, 79±3.2 kg  and   185.4±3.8 cm, and 6 elite  runners of the  Athen Olympic  competitions  at 2004 with  the age, weight  and height : 24±2.9 yr, 81±2.37 kg  and 185.1  ± 3.4 cm. The  information about biomechanical   performance of  subjects  was obtained  via  film-taking  and  through advanced methods  and  devices. The data obtained were analyzed by using descriptive statistics. Results showed that contact time of foot with ground at moment of take–off, flight time to  pass  foot   of   hurdle, horizontal  displacement of  center of  mass  in  peak  and  land displacement were  greater in elite  national runners. However, horizontal velocity of the mass center at moment to land was less  in  the world and Olympic  runners. On  other hand, there was not  a significant  difference between the world  and Olympic  runners. It can be concluded from the study that the better technical and biomechanical performance in the world and Olympic runners caused better records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomechanical performance
  • 110-meter hurdles
  • elite runners
 
1. صادقی، حیدرعلی (1384). مقدّمات بیومکانیک ورزشی، سازمان سمت.
2. جی هی، جیمز (1999). بیومکانیک فنون ورزشی، ترجمة مهدی نمازی‌زاده. انتشارات دانشگاه تهران. 1384.
3. دلاور، علی (1380). مبانی نظری و عملّی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد. ویرایش جدید.
4. مک گینیس، پیترام (2002). بیومکانیک ورزش و تمرین. ترجمة ژاله معماری. انتشارات پژوهشکدة تربیت‌بدنی.
5. AYS, R. (2004). Technical consideration in the sprint hurdles, USA track and ie coaching education program – level II sprints hurdles. Sprint hurdles.Htm.
6. Dempster, S (2003). sprint hurdles specifics without hurdles.UK HC.Htm.
7. Detrembleur, C. (2000). Motion of the body center of  gravity as a summary indicator of the mechanics of human pathological gait, gaite and posture 12:243-250.                                                                                                                                                                                                         
8. Dixon, S.J.(2000). Surface effects on ground reaction forces and lower extremity kinematies in running. Medicine and science in sports and exercise32:1919-1926.
 9. Finch, A. and Ariel, G.(2000). integrated kinematic data analysis of American elite hurdlers, in proceedings of International symposium on biomechanics in sport XV/// ،the university hong kong, Hong kong china.
10. Finch, A. (2001).kinematic data analysis of hurdling performances at 2000 United States Olympic trail, International journal of sports biomechanics 1:124-136.
11. Grimshaw,P.N.(1998) .An examination of kinematic variability of motion analysis in sprint hurdles, journal of applied biomechanics 14(2): 24-222.    
12. Hamill,J. and Knutzen K. m (2003). Biomechanical basis of human movement. Lippincott Williams and wilkins, second edition.
13. Lindeman, R. (2005). 110-m hurdles theory and technique coachingarticle.Htm. Support texas track
14. Mann, R. (1993). the mechanics of sprinting and hurdling, Elite hurdler project technical report, united states track and field association, 1-135.         
15. Mann , R. and herman ,J. (1985). Kinematic analysis of olympic Hurdle
        performance:women’s 100-m and men’s 110-m, International journal of sport  biomechanics, 1.163-173.
16. Mcdonald, C. and depena, J. (1991). lineat kinematics of the men’s 110- m and women’s 100-m hurdles races, journal of medicine science sports exercise 23(12):1382-91.
17. Nancy, H. and Kathryn, L. (2002). Kinesiology scientific Basis of  Human Motion. MC Graw Hill. Tenth edition.
18. Nigg, B.M. (2000). Biomechanics  and  Biology of Movement. Champaign, Il.Human kinetics.
19. Salo.A.(1997).Reliability of variables in the kinematic analysis of sprint hurdles, Journal of medicine science sport exercise. 29(2): 383-9.
20. Salo,A. and Grimshaw,P.N. (2002). The use of motion analysis as a coaching aid to  improve the individual technique in sprint hutdles, journal of Biomechanics.  22(4):275- 96.    
21. Wagenaar, R.C. and Emmerik , R.E.A. (2000). Resonant frequencies of arms and  legs identify different walking and running patterns. journal of Biomechanics 33:853-861.        
22. Winckler, G. (2003). praetical biomechanics of the men’s 110-m and women’s 100- m hurdles races. USA track and field heptathlon summit.