روایی و پایایی آزمون بدون فعالیت ورزشی در برآورد V02max به مأخذ دستگاه گاز آنالایزر در زنان بسکتبالیست.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از مهمترین اجزای آمادگی جسمانی، آمادگی قلبی و تنفسی است که در سلامتی و تندرستی افراد  جامعه، همچنین در بسیاری از فعالیتهای ورزشی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، تعیین روایی و پایایی برآورد V02max با استفاده از دو روش آزمون بدون فعالیت ورزشی و دستگاه گاز آنالایزر در زنان بسکتبالیست بوده است. بدین منظور 30 نفر از زنان بسکتبالیست شرکت کننده در مسابقات دسته اول باشگاههای شهر تهران که دامنه سنی آنها 16 تا 29 سال بود ، به عنوان نمونه این پژوهش مطالعه شدند. ابتدا مشخصات بدنی آزمودنی ها مانند: میانگین قد53/7  8/167 به سانتی متر، میانگین وزن به کیلوگرم و میانگین سن  سال محاسبه شدند. برای سنجش مستقیم V02max آزمودنی ها از دستگاه گاز آنالایزر و پروتکل بروس استفاده شد. برای سنجش غیر مستقیم V02max آزمودنیها از آزمون بدون فعالیت ورزشی استفاده شد، بدین منظور ابتدا اطلاعات لازم درباره متغیرهای سن، درصد چربی بدن، میزان فعالیت  بدنی (Par) و شاخص توده بدنی (BMI) آزمودنیها جمع آوری شد. درصد چربی بدن با سنجش چربی زیر پوستی دو نقطه سه سر بازویی و ساق پا و قراردادن آنها در معادله اسلاتر، محاسبه شد. شاخص توده بدنی (BMI) نیز با دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدنی (in body )سنجیده شد. برای تعیین میزان فعالیت بدنی، از پرسشنامة مربوط به میزان فعالیت بدنی (par) استفاده شد متغیرهای مورد نظر در فرمول آزمون بدون فعالیت ورزشی قرار داده شد و V02max آنها برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری آلفای کرونباخ نشان داد:
-       بین V02max سنجیده شده با آزمون بدون فعالیت ورزشی و دستگاه گاز آنالایزر ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0/00, r=0/76).
-       بین V02max حاصل از تکرار آزمون بدون فعالیت ورزشی ارتباط معنی داری وجود داشت (p=0/00, r=0/96).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of validity and reliability of non- exercise test & Gas analysis system to estimate of V02max

نویسندگان [English]

  • Simin Fallah omran 1
  • Abbas ali Gaeini 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the validity and reliability of Houston non- exercise test & gas analysis system for estimating vo2max in female basketball players. For this reason, 30 female basketball players aged 16-29 years who experienced in super league competition in Tehran were selected.
For estimating vo2max by using gas analysis system, subject were invited to physical fitness assessment center of national Olympic academy and their vo2max were measured by gas analysis system with Brouce protocol on the treadmill .Moreover ,   Houston non-exercise test included variables such as: age, body fat percent, physical activity rate (par) ,and body mass index. There are two methods to estimate vo2max from Houston non-exercise test. One method measured body fat percent (%BF) and second method measured body mass index. The subject's body fat percent was measured by skinfold method with caliper and the body mass index was measured by body mass analyzer system (in body). To determine physical activity rate of subject questionnaire were developed and distributed among subjects. Then the intended variables were put in equation of Houston non-exercise test, and estimated of vo2max and the subject's vo2max was predicted in an in direct way. The methodology of this research is based on correlation method .the data of this research were analyzed in two levels of descriptive statistics and in the level of inferential statistics (Pearson correlation)
The result of this study showed that:  there was a significant relationship between vo2max obtained from non-exercise test and gas analysis system. (R=0.76, SEE= 3.75, P=0.00)
Moreover, the result of the study proved the reliability vo2max obtained from non -exercise test. (R=0.96, P=0.00)

1- کردی، محمدرضا: سیاهکوهیان، معرفت؛ 1382؛ آزمون های کاربردی آمادگی قلبی- تنفسی، چاپ اول، تهران، یزدانی
2- همتی نژاد، مهرعلی؛ رحمانی نیا، فرهاد؛ 1382؛ سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، چاپ اول ، تهران ، پیام نور
3- هی وارد، ویویان اچ،1383؛ اصول علمی و تمرینهای تخصصی آمادگی جسمانی ، عباسعلی گائینی، چاپ اول، تهران ، اداره کل تربیت بدنی نیروی انتظامی
4-Astrand, rodhal, (2001), Principles & labs, New York, Mc graw- hill, pp.152-154
5- Bonen, A, and et al, (1979). Prediction of maximal oxygen uptake in boys, ages 7-15 years. Med Sci sports exerc, 11:24-9.
6- Bouchard, c, and et al- (1998), Physical activity, fitness and health Champaign, Human Kinetics. PP.34-37.
7- Dustman. Allen, k.m. & Plowman, S.A. (2003). Validation of a non- exercise regression equation for the prediction of maximal aerobic capacity. Med Sci Sports Exerc. 35: s310.
8-George, J.D, and et al. (1997).non – exercise V0zmax estimation for physically active college students. Med Sci sports exerc: 22:415-23.
9- Geraldo DAMA Paulo DTVF. (2003). Non- exercise models for prediction of aerobic fitness and applicability on epidemiological studies: Rev Bras Med Spore. 9(5): 315-324.
10-Hale, tudor, (2003).exercise physiology, a thematic approach, John Wiley & sons Ltd.
11-Hargreaves, mark, Howley. (2003). Exercise physiology, Human Kinetics.
12-Jackson, A.S, and et al. (1990). Prediction of functional aerobic capacity exercise testing. Med sci sports exerc: 22:863-70
13- Jurca R, Jackson AS, LaMonte MJ, (2005) Assesing cardiorespiratory fitness without performing exercise testing. Am J Prev Med; 29(3): 185-93.
14- Malek MH, Housh TJ, (2005). A new non- exercise- based Vo2max prediction equation for aerobically trained men. J Strength cond Res. 19(3): 559-65.
15- Mathews.C.E, and et al.(1999). Classification of cordiorespiratory fitness without exercise testing, med sci sports exerc. 31:489-93
16- MC, ardle, W.D, and et al.(1996).exercise physiology, energy , nutrition and human performance. Philadelphia: Williams & Wilkins.
17- Shepherd, R.J, and et al.(1999). Prediction of maximal oxygen intake form anthropometric data. Int2 angew physiol.29:119-30
18- Verma, S.S, and et al.(1986). A simple relationship between aerobic power and body weight in Indian adolescent boys. Indian JMed sci 40: 93-6
19- WU, H.C, Wang, M.J. (2002). Establishing a prediction model of maximal oxygen uptake for young adults. Journal of the Chinese in suite of industrial engineers