اثر سه‌ روز غیرمتوالی دو یک‌مایل برمتغیرهای خون‌شناسی‌وحداکثراکسیژن‌مصرفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه شمال

3 متخصص علوم آزمایشگاهی

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق ارزیابی اثر دو یک‌مایل در سه روز غیر متوالی برحداکثراکسیژن مصرفی، هموگلوبین، هماتوکریت و حجم پلاسمایی خون در دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی می‌باشد.
    روش: آزمودنی‌های این تحقیق تعداد 19 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه شمال که بصورت داوطلب و در دسترس با میانگین سنی (سال 1/1±3/22)، وزن (4/8±2/73 کیلوگرم)، قد(6/6±177 سانتی متر) و شاخص توده بدنی(75/1±28/23 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب شدند و درآزمون دو یک‌مایل در سه روز غیرمتوالی شرکت نمودند. تحقیق حاضر که بصورت  نیمه تجربی است از آزمودنی‌ها برای اندازه‌گیری هموگلوبین، هماتوکریت و حجم پلاسمایی خون در دو نوبت قبل از شروع اولین مرحله دویدن و 24 ساعت بعد از آخرین دو یک‌مایل به میزان cc10 خون بصورت ناشتا از ورید بازویی آن‌ها گرفته شد. همچنین برای هر مرحله از دویدن ضربان قلب استراحت و تمرین و زمان آزمون برای محاسبه حداکثراکسیژن مصرفی اندازه‌گیری گردید. جهت پردازش اطلاعات از برنامه آماری spss چاپ نهم و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری t-student همبسته در سطح 05/0=α استفاده شده است.
    نتایج: کاهش معنی داری در سطح هماتوکریت (022/p=)، هموگلوبین (019/0p=) ، حداکثراکسیژن مصرفی (01/0p=) و افزایش معنی داری در حجم پلاسمای خون (020/0p=) مشاهده گردید.
   بحث و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که شرایط تحقیقی در این بررسی توانسته بطور مؤثر بر سطوح هموگلوبین، هماتوکریت، حداکثراکسیژن مصرفی اثرگذارد و به افزایش حجم پلاسما منجرگردد. کاهش‌حداکثراکسیژن مصرفی از الگوی مشابه‌ای با کاهش هموگلوبین تبعیت می‌کند. با توجه به اهمیت هموگلوبین در انتقال اکسیژن و مواد پروتئینی در بازسازی  هم آهن، به نظر می‌رسد کاهش هموگلوبین بدلیل مصرف ناکافی پروتئین وآهن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Three Nonconsecutive Days of one-Mile running on Selected Hematological Variables and VO2max in Male Physical education Students

نویسندگان [English]

  • Abbass Ghanbari-Niaki 1
  • Saeed Amirnejad 2
  • Masoumeh ALsadat Mannani 2
  • Javad Hakimi 3
1 Department of Physical Education and sports Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Physical Education and sports Sciences, Shomal University, Amol, Mazandaran Iran.
3 Specialist in Lab Sciences Amol, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

It has been suggested that regular aerobic training is resulted to hematological and aerobic capacity changes. The purpose of this study was to investigate the effect of three nonconsecutive days (every other day) of one-mile running on selected hematological variables and VO2max. Nineteen male physical education students (age 22.3 ± 1.1 years, 73.2 ± 8.4 in weight, 177± 6.6 cm in height, and 23.28± 1.75 kg/m2) volunteered to participate in the present study. Subjects were asked to perform three nonconsecutive days (every other day) of one-mile running. Blood samples were taken at pre and 24h after of last running. The subjects were overnight fast (at least 12h). Hemoglobin, Hematocrit, plasma volume, heart rate, and VO2max were measured. Data were analyzed by using paired sample student T-test. Data were given as a Mean± SE. The differences were accepted at alpha £0.05. A significant decrease was observed in hemoglobin concentration, Hematocrit levels and VO2max. However, plasma volume showed a significant increase the end of one-mile running program. The results showed   an aerobic-exercise induced increase in plasma volume and also a Hemodilution phenomenon which could explain a declined hemoglobin concentration and Hematocrit levels in the present study conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • One-mile running
  • selected hematological variables
  • VO2max
  • Physical education students
- امیر ساسان، رامین. ساری صراف، وحید.(1380)، بررسی تاثیر شدید هوازی بر روی شاخص های گلبول   قرمزمردان  ورزشکار. حرکت(9)ص99-89
2- رحمانی نیا، فرهاد. دمیرچی، ارسلان.(1384)، مقایسه اثر دو نوع فعالیت بدنی بر سطوح آهن سرم فریتین گیرنده ترانسفرین در زنان ورزشکار. المپیک(13) 2 پ30ص31-23
3-رمضان پور، محمدرضا.(1380)، تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر آمادگی هوازی مقایسه آن در دو گروه از مردان دانشگاهی. المپیک(9) 4و3 پ20 ص64-53
4- رواسی، علی اصغر. گائینی، عباس. (1383)، تاثیر تمرینات هیپوکسی اینتروال بر هموگلوبین هماتوکریت و سلول های قرمز خون در هنر جویان پسر تربیت بدنی، حرکت (22)، ص 135-121
5-  قنبری،احمدعلی. رحمانی نیا،فرهاد.(1378)، مقایسه تمرینات منتخب هوازی بر میزان هموگلوبین، هماتوکریت و فریتین زنان ورزشکار و غیر ورزشکار. المپیک(7)4و3 پ14 ص104-93
6 –کردی، محمد رضا. سیاهکویان، معرفت و همکاران.(1383)،آزمون های کاربردی آمادگیقلبی- تنفسی. یزدانی، تهران.
7-گائینی،عباس .(1380)، بررسی تاثیر یک فعالیت بیشینه بر پاسخ عوامل هماتولوژیکال نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار.المپیک (9)4و3 ص31-23
8-گائینی عباس.(1378)، تغییرات هورمونی و حجم پلاسما پس از تمریهای استقامتی.حرکت 1(1) 56-39
 9- نیک سرشت،اصغر. نیکبخت، حجت الله.(1372)، بررسی تغییر ترکیبات خون در جریان90دقیقه بازی فوتبال، مجموعه خلاصه پایان نامه های علوم ورزشی و تربت بدنی.
10- ویدمن،گریسهایمر، فیزیولوژی انسان. (1381)، مترجمان: فرخ شادان ،ابولحسن حکیمیان. چاپ دهم،تهران،
11- ویلمور،جک اچ. کاستیل،دیوید ال.(1384)، فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی ، ترجمه معینی، ضیاء. رحمانی نیا، فرهاد. رجبی،حمید و همکاران، چاپ چهارم، انتشارات مبتکران، تهران  جلد اول.
12– همت فر،احمد، نیکبخت ،حجت الله.(1378)، تاثیر یک برنامه تمرین استقامتی بر عوامل خونی منتخب و اکسیژن مصرفی بیشینه. المپیک (14)4و ص23-11
 
13-Brotherhood J, Bronsouic B, pugl LGC. (1975), Hematological status of middle and long distance runner. Clinical Science and Molecular Medicine 48:139-145
14-Clement DB, Asmundson RC (1982), Nutritional intake and hematological parameters in endurance runners. Physician and sports medicine 10(2):37-43.
15- Cordovan Martinez A, Escanero JF. (1992), Iron transferrin and haptoglobin levels after a single bout of exercise in men. Physiol Behav.Apr, 51(4):716-22
16-Davidson RJL, Robertson JD, Galea G, Maughan RJ.(1987), Hematological changes associated with marathon running. International Journal of Sports Medicine 8:17-25.
17-Dill BD, Costill DL. (1974), Calculation of percentage changes in Volume of blood, plasma, and red cell in dehydration. J of Appl Pysiol, 37, 247-248.
18-Dressendorfer RH. (1991), Development of runner anemia during a 20day road rece effects of iron supplements. International Journal of Sports Medicine .12(3):332-336
19-Fry RW. (1992), Biochemical response to over load training in endurance sports. Eur.J.Appl Physiology. 64(4); 335-344.
20-Fredrichson LA, Puhl JL, Ungan WS (1983), effects of training on indices of iron status of young female. Med & Science in Sport and Exe. 15(4):271-276
21-Fujitsuka Satoshi, et al. effect of 12 week of strenuouse physical training on haemorheological change. Malitari Medicine, 170. 7:590. 2005
22-Gary AB, et al. The effect of intense interval exercise on iron status parameters in trained men ;Med.Sci.Ssport .Exerc.25 (7):778-782.1993
23-Green HJ, Sutton JR, Coates G, et al. Response of red cell and plasma volume to prolonged training in humans. J Appl Physiol 1991; 70: 1810-5
24-Huey-June Wu, et al. Effects of 24 h ultra-marathon on biochemical and hematological parameters. World J Gastroenterology 2004 15; 10(18):2711-2714.
25-Karakoc Y, et al. Effect of training period on haemorheological variables in regularly trained footballers. Br J Sports Med 2005; 39:e4.
26-Miller J, Paterr, burgess LU. Foot impact force and inter vascular hemolysis during distance running. International journal of sports med .1988;9(1):56-60
27- Moore RJ, et al. Maintenance of iron status in healthy men during an extended period of stress and physical activity.Am.J.clin. Nutr.1993, 58(6).923-927
28-Puhl JL, Runyan WS. Hematological variation during aerobic of college woman . Research quarter. 1980; 5(3):533-546
29-Rajaram S, Weaver CM, Lyle RM, Sedlock DA, Martin B, Templin TJ, Beard JL, Percival SS. Effects of long-term moderate exercise on iron status in young women Med Sci Sports Exerc. 1995 Aug; 27(8):1105-10
30-Schumacher YO, et al Effect of exercise on soluble transferrin receptor and other variables of the iron status. BRJ sport med 2002, 36:165-200
31-Schwandt MJ, et al Influence of prolonged physical exercise on the erythropieten concentration in blood .Eur.Appl physiology .1991; 6(3):4636-39
32-Shefard Roy J."Physiology and biochemistry of exercise Praege publishers U.S.A.1982, 305-7
33-Zbigiew Szygula (1990), Erythrocyte system under the influence of physical exercise and training. Sports Medicine 1(3):181-197.