بررسی میزان ذهنیّت فلسفی مربّیان ورزش و رابطة آن با برخی از مشخصّات فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه مازندران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

چکیده

     به کارگیری فلسفه چه در تعلیم و تربیت و چه در تربیت بدنی می‌تواند از چند زاویه، مورد نظر قرار گیرد. دیدگاهی که فلسفه را به عنوان یک ذهنیّت تلقّی می‌کند، مورد نظر این تحقیق قرار گرفت. از این دیدگاه، فیلسوف در زندگی روزمرّة خود، خصوصیّاتی را به نمایش می‌گذارد که به عنوان خصوصیّات ذهنیّت فلسفی مطرح می‌گردد و نهایتاً فلسفی فکر کردن او به فلسفی عمل کردن، منجر می‌شود. خصوصیّات ذهنیّت فلسفی که در این تحقیق مورد بررسی گرفت، عبارتند از:1) سعة صدر. 2) اعتماد به نَفْس. 3) فروتنی. 4) ترقّی‌طلبی. 5) فهم عمیق. 6) دید وسیع. 7) وحدت شخصیّت. 8) کنجکاوی. 9) طرفداری از ارزش‌های انسانی. تعلیم و تربیت و تربیت بدنی هر دو دارای بار تربیتی هستند که مجموعاً می‌توانند روی شخصیّت انسان در ابعاد شناختی، عاطفی و روانی حرکتی، مؤثّر باشند. مربیّان ورزش در مدارس متوسّطه به عنوان مهم‌ترین عناصر اهداف تربیت بدنی در مدارس، زمانی می‌توانند در راستای آرمان‌ها و اهداف تربیت بدنی گام بردارند که دارای ویژگی‌های ذهنیّت فلسفی باشند. از این لحاظ شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل موفّقیّت یا عدم موفّقیّت مربّیان از یک جنبه به همین موضوع مربوط است. هدف کلّی این تحقیق، اندازه‌گیری میزان ذهنیّت فلسفی مربّیان ورزش مدارس متوسّطه و بررسی تفاوت و رابطة آن با برخی از ویژگی‌های فردی است. جهت انجام دادن پژوهش، 55 نفر مربّی به عنوان گروه نمونه، مدّ نظر قرار گرفتند. سپس میزان ذهنیّت فلسفی از طریق پرسش‌نامة محقق‌ساخته، مورد آزمون قرار گرفت. تحلیل اطّلاعات از طریق فرمول‌های آماری و با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری و بر اساس اهداف اختصاصی تحقیق، تعیین و نتایج حاصل از آن‌ها مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Amount of Philosophical Mindedness and its Relation with Some Personal Characteristics of Physical Educators

نویسندگان [English]

  • Asghar Khaledan 1
  • Alireza Abkar 2
1 .
2 .
چکیده [English]

Application of philosophy to both education and physical education can be studied from a number of points view. This research is concerned with a view that takes philosophy as a mindedness. In this view, the philosopher exhibits characteristics in his rout in life which are conceived as the characteristics of philosophical mindedness and ultimately his philosophical thinking leads to philosophical practice. The philosophical mindedness characteristics which were studied in this research are: 1)liberality, 2)self-confidence, 3)deep understanding, 4)vast view, 5)humbleness, 6)ambition, 7)personality unity, 8)curiosity, 9)supporting human values.
Both education and physical education have pedagogical and educational which jointly effect on the cognitive, emotional, psychological and kinetic aspects of the individual's personality. So, as the most important physical educational objectives in schools, in order to take important steps based on the physical educational ideals and goals, they should possess characteristics of philosophical mindedness. In this respect one might say that the most important reasons in the success or failure of instructors might be this very case. Therefore the general objective of this research was to study the amount of philosophical mindedness of secondary school physical educators and studying its difference and relationship with a number of their personal characteristics. To perform the research, 55 teachers were selected at simple random from to be taken as sample group. And then, through a researcher-developed questionnaire, the amount of their testable philosophical mindedness was tested. Furthermore for statistical analysis of the results, the soft ware computer (spss) based on the research hypotheses were used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • philosophical mindedness
  • physical educator
1. اسحاقیان، علی. بررسی میزان حاکمیّت ابعاد روح فلسفی در مدیران آموزشی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد خوراسگان اصفهان، 1372.
2. ادارة کلّ تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، تربیت بدنی در مدارس 1368.
3. اسمیت، ف، جی. ذهنیّت فلسفی در مدیران آموزشی، ترجمة بهرنگی، انتشارات مترجم،1370.
4. آیزنگ، اچ، جی؛ و گلن ویلسون، خودشناسی، ترجمة شهاب‌الدّین قهرمان، انتشارات شباویز، 1376.
5. تاجدینی، علی. معلّم نمونه، انتشارات روزنامة سلام، 1379.
6. خالدان، اصغر، اصول و فلسفة تربیت بدنی، جزوة درسی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران، 1380.
7.  خبیری، مهدی، نقش معلّمین ورزش در تربیت بدنی، مجموعه مقالات سمینار علمی تربیت بدنی، انتشارات سازمان تربیت بدنی، 1369.
8. خرقانیان، محمّد. بررسی رابطة ذهنیّت فلسفی مدیران آموزشی مدارس راهنمایی با روحیّة معلّمان آنان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلّم تهران، 1372.
9. زکی، م، ع. بررسی ابعاد اجتماعی ذهنیّت فلسفی مدیران، فصل‌نامة دانش مدیریّت، شمارة 41 و 42، 1377.
10. شریعتمداری، علی، فلسفه ـ مسایل فلسفی مکتب‌های فلسفی ـ مبانی علوم، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1379.
11. نقیب‌زاده ،عبدالحسین، نگاهی به فلسفة آموزش و پرورش، انتشارات طهوری، 1368.
12. وست، دبورا؛ و بوچر، چارلز، مبانی تربیت بدنی، ترجمة احمد آزاد، انتشارات کمیتة ملّی المپیک، 1373.
13. هاشمی، الف، بررسی تأثیر ابعاد ذهنیّت فلسفی مدیران آموزشی بر انجام وظایف مدیریّتی،  پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلّم، 1374.