تأثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمون های عملکردی-اجرایی بسکتبالیست های با ناپایداری مزمن مچ پا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس، گروه تربیت بدنی،گلستان، ایران

2 . هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مینودشت، مینودشت، ایران

3 کارشناس مسئول امور ورزشی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: پیچ­خوردگی مچ پا یک ناتوانی شایع است که می­تواند بر عملکرد و فعالیت روزانه افراد مبتلا اثر بگذارد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر یک جلسه ماساژ اندام تحتانی بر عملکرد آزمون­های عملکردی-اجرایی بسکتبالیست­های با ناپایداری مزمن مچ پا بود.
مواد و روش­ها: به همین منظور 20 بسکتبالیست مرد با سابقه آسیب دیدگی مچ پا به صورت تصادفی هدفدار انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی­ها در دو مرحله قبل و بعد از ماساژ، آزمون­های خمش به جلو، خمش به پایین، جهش به شکل هشت لاتین و جهش جانبی را اجرا کردند. قبل از آزمون، آزمودنی­ها به مدت 5 دقیقه خود را با نرم دویدن (جاگینگ) گرم کردند. ماساژ به مدت 15 دقیقه و به دو روش پتریساژ و تاپوتامنت بر روی اندام تحتانی انجام شد. هر آزمون سه بار اجرا شد و بهترین رکورد ثبت شد. جهت بررسی اثر ماساژ بر عملکرد هر یک از آزمون­ها، میانگین رکورد هر آزمون در پس­آزمون و پیش­آزمون با استفاده از آزمون t همبسته در سطح احتمال (01/0>p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: نتایج، افزایشی معنی­داری را در آزمون­های انعطاف­پذیری به ترتیب به میزان 2/3±9/1 و 5/2±4/2 درصد برای آزمون­های خمش به جلو و خمش به پایین و آزمون جهش جانبی 3/2 ± 1/2 نشان داد (01/0>p). اما رکورد آزمون جهش به شکل هشت لاتین تغییر معنی داری نداشت (01/0>p).
نتیجه­ گیری: بنابراین، مطالعه حاضر نشان می‌دهد عملکرد 10 دقیقه ماساژ اندام تحتانی خلفی و 5 دقیقه ماساژ اندام تحتانی قدامی باعث کاهش آزمون جهش به شکل هشت لاتین و افزایش آزمون‌های انعطاف‌پذیری خمش به جلو، خمش به پایین و جهش جانبی می­شود.

کلیدواژه‌ها


##Mostafaloo A, Ghezelsefloo H.R, Rohani H. 2012. Effect of unilateral ankle sprain on functional tests and static and dynamic balance of soccer and volleyball players. Journal Research on Sport Sciences.9: 123-36 [Persian].## Tricia j. 2006. Hubbard Fibular position in individuals with self-reported chronic ankle instability. Journal of Orthopaedic& Sports Physical Therapy. 36:3-9.## Carrie L, Docherty C.L. 2005. Functional-performance deficits in volunteers with functional ankle instability. Journal Athletic Training. 40(1): 30-4.## Weerapong P, Hume P.A, Kolt G.S.2005. The mechanisms of massage and effects onperformance, muscle recovery and injury prevention. Sports Medicine. 35(3): 235-56.##Mostafaloo A, Choorli A,Rohani H. 2012. Comparison of massage, static stretching and combination of massage and stretching methods in lower limb muscle on flexibility, anaerobic power and agility tests performance in soccer players, JournalofMedicineHormozgan. 16(3): 203-211 [Persian].## Crosman L, Chateauvert S, Weisberg J.1984. The effects of massage to the hamstring muscle group on range of motion, Journal Orthopaedic Sports PhysicalTherapy.6: 168–72.## Goodwin J.E, Glaister M, Howatson G, Lockey R.A. and McInnes G.2007. Effect of pre-performance lower-limb massage on thirty-meter sprint running, Journal of Strength and Conditioning Research.21(4): 1028-31.## Hunter A.M, Watt J.M, Watt V, Galloway S.D.R.2006. Effect of lower limb massage on electromyography and force production of the knee extensors, Journal Sports Medicine. 40: 114–8.## McKechnie G.J.B, Young W.B. and Behm, D.G.2007. Acute effects of two massage techniques on ankle joint flexibility and power of the plantar flexors, Journal of Sports Science and Medicine; 6: 498-504.## ArabaciRamiz.2008. Acute effects of pre-event lower limb massage on explosive and high speed motor capacities and flexibility, Journal of Sports Science and Medicine.7: 549-555.## Nadler S.F, Malanga G.A.2002. Functional performance deficits in athletes with previous lower extremity injury. Journal Sports Medicine.12(2):73-8.## Yang C.H, Vicenzino B. 2002. Proprioceptive, Balance, And Functional Deficits Across Acute ,Subacute And Chronik Ankle Sprain Subjects. Advances in experimental medicine and biology.508:95-101.## Lauren C, Christopher R. 2002. Efficacy of the Star Excursion Balance Tests in Detecting Reach Deficits in Subjects with Chronic Ankle Instability. Journal Athletic Training.37(4): 501–6.## Ufuk S, Yavuz Y.2007. Effect of isokinetic training on strength, functionality and proprioception in athletes with functional ankle instability Surgery, Sports Traumatology Knee. 654-664.## Kerry M, Sandra J.2002. Chronic Ankle Instability Does Not Affect Lower Extremity Functional Performance. Journal Athletic Training. 37(4): 507–11.## Munn J, Beard D, Refshauge K, Lee R.J.2002. Do functional-performance tests detect impairment in subjects with ankle instability? Journal Sport Rehabilitation.11:40–50.## Reyment C.M, Bonis M.E, Lundquist J.C, Tice B. S. 2006. Effects of a Four Week Plyometric training Program on Measurements of Power in Male Collegiate Hockey Players. Journal of Undergraduate Kinetic Research.1(2): 44-9.## Sadeghi H, Hadi H, Rostamkhani H, Bashiri M. 2009. Effect of Six Week Strength, Plyometric and Concurrent Exercises program on Dynamic Balance of Male Athletic Students, Journal Research on Sport Sciences; 22: 111-23 [Persian].## Babaei H, Taheri H.R, Ahanjan SH. 2009. Examinethe relationshipbetweenexecutivefunctiondeficitsandhistory ofankle spraininathletes.Journal Research on Sport Sciences. 22: 47-61 [Persian].## Goeken L.N, Hoff A.L.1993. Instrumental straight leg raising results in healthy subjects, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (Philadelphia).74(2):194-203.##