تأثیر یک دوره تمرین تعادلی بر عوامل پاسچرال افراد سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران

چکیده

سابقه و هدف: حس عمقی در افراد سالمند می‌تواند براثر آسیب، بی‌تحرکی و سازمان‌دهی مجدد واحد حرکتی کاهش یابد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرینات تعادلی و حس عمقی بر عوامل پاسچرال افراد سالمند بود.
مواد و روش‌ها: نمونه آماری تحقیق 40 نفر مرد سالمند شهرستان ایلام که از سلامت عمومی برخوردار بودند، به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کرده و به‌صورت تصادفی در 2 گروه تجربی و کنترل طبقه‌بندی شدند. در گروه تجربی میانگین سنی، 31/68 سال،، قد 177 سانتی متر و 89 و وزن  70 کیلوگرم و در گروه کنترل میانگین سن 89/67 سال، قد 178 سانتی متر و وزن 72 کیلوگرم بود.  جهت اندازه گیری داده های پیش آزمون قبل از اجرای برنامه تمرینی از آزمودنی‌های هر دو گروه، آزمون‌های شارپندرمبرگ (برای ارزیابی تعادل ایستا با چشمان باز و بسته)، Up and Go زمان‌دار (برای ارزیابی تعادل پویا)، مقیاس تعادلی برگ (برای ارزیابی تعادل) و آزمون اطمینان حرکتی (برای ارزیابی اطمینان حرکتی) به عمل آمد.  سپس آزمودنی های گروه تجربی به انجام یک دوره تمرینات حس عمقی و تعادلی دوازده‌ هفته‌ای (سه جلسه در هفته) پرداختند و آزمودنی های گروه کنترل فعالیت‌های روزانه خود را انجام دادند. پس از اتمام برنامه تمرینی، بار دیگر از آزمودنی های هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد و داده‌های گردآوری‌شده توسط آزمون های آماری t مستقل و همبسته در سطح معنی‌داری (05/ 0 p≤) تجزیه‌و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین دو گروه کنترل و تجربی در آزمون‌های مورد استفاده در پیش‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود ندارد درحالی‌که در پس‌آزمون، گروه تجربی در تمام آزمون‌ها نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری را نشان داد (05/ 0p بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق، مؤید نقش تمرینات حس عمقی در بهبود تعادل ایستا، پویا و اطمینان حرکتی افراد سالمند بود که به علت عدم بهبود تعادل و اطمینان حرکتی آزمودنی‌های گروه کنترل، می‌توان بهبود تعادل و اطمینان حرکتی گروه تجربی را به اثربخشی این نوع تمرینات نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


##Allison KW, Siu-yin C. 2002. Balance ability and fear of falling in elderly with various exercise participation levels. Palaestra, 18, 4. General Interest Module,; pg 5.##Barnett A, Smith B, Lord SR, Williams M, Baumand A. 2003.Community-based group exercise improves balance and reduces falls in at-risk older people: A randomized controlled trial. Age & Aging, 32: 407-414.##Ronita LC, Meyers PE, Meyers PM, Newton RA. Tae Kwon Do.2007. An effective exercise for improving balance and walking ability in older adults: J Gereontol, 62A: 641-646.##Mau-Roung, L. Hei-Fen, H. Yi-Wei, W. Shu-Hui, Ch. Wolf, S. 2006. Community-Based Tai Chi and its effect on injurios falls, balance, gait and fear of falling in older people. Phy The, 859: 1189-1201.##Gérome C, Gauchard, Pierre Gangloff, Claude Jeandeland Philippe P. Perrin.2007. Influence of Regular Proprioceptive and Bioenergetic Physical Activities on Balance Control in Elderly Women. The Journals of Gerontology: Series A,; 58(9) Pg 846-850.##King MB, Judge JO, Whipple R, Wolfson L. 2000.Reliability and responsiveness of two physical performance measures examined in the context of a functional training intervention. Phy Ther, 801: 8-16.##.Shumway CA, Gruber W, Baldwin M, Liao SH. 1997. The effect of multidimensional exercises on balance, mobility, and fall risk in community-dwelling older adults. Phys Ther, 77(1): 46-57.##Elaine G, Atchison T, MacDonald J, Grant S. 1999. Outcomes of a 12-week functional exercise programme for institutionalized elderly people. Phys Ther, 85(7): 349-357.##Diener and J. Dichgans, On the role of vestibular and somato sensory information for dynamic postural control in humans. In: O. Pompeiano and J.H.J. 1988. Allum Editors, Progress in Brain Research76 Elsevier, Amsterdam. pp. 253–289.##Wolf, H.X. Barnhart, N.G. Kutner, E. McNeely, C. Coogler and T. Xu, and the Atlanta FICSIT Group. 1996. Reducing frailty and falls in older persons: an investigation of Tai Chi and computerized balance training. J. Am. Geriatr. Soc. 44: 489–497.## Wolfson, R. Whipple, C. Derby, J. Judge, M. King, P. Amerman, J. Schmidt and D. 1996. Smyers, Balance and strength training in older adults: intervention gains and Tai Chi maintenance. J. Am. Geriatr. Soc. 44: 498–506.##Gardner, M.M. Robertson, M.C. Campbel, A.J. 2000.Exercise in preventing falls and fall-related injuries in older people: A review of randomized controlled trials. Br J Sports Med, 34: 7-17.##Lord, S.R. Castell, S. 1994. Physical activity program for older persons: effect of balance, strength, neuromuscular control, and reaction time. Arch Phys Med Rehabil, 75(6): 648-652.##Rezmoviyz, J. Taunton, J.E. Rhodes, E. Martin, A. Zumbo, B. 2003.The effects of a lower body resistance-training program on static balance and well-being in older adult women. B C Med J, 45(9): 449-455.##Whooley, M.A. Kip, K.E. Cauley, J.A. Ensrud, K.E. Nevitt, M.C. Browner, W.S. 1999.Depression, falls, and risk of fracture in older women. Arch Intern Med, 159: 484-490.##Rosendahl, E. 2006;. Fall prediction and high-intensity functional exercise programme to improve physical functions and to prevent falls among older people living in residential care facilities. Clin Rehabil, 21: 130-141.##De Bruin, E. Murer, K. 2007.Effect of additional functional exercises on balance in elderly people. Clin Rehabil, 21: 112-121.##Manini, T. Marko, M. VavArnam, T. Cook, S. Fernhall, B. Burke, J. Ploutz-Snyder, L. 2007. Efficacy of resistance and task-specefic exercise in older adults who modify tasks of everyday life. J Gerontol, 62A6: 616-623. ##Franchignoni, F., Tesio, L., Martino, M. T., & Ricupero, C. 1998. Reliability of four simple, quantitative tests of balance and mobility in healthy elderly females. Aging Clinical and Experimental Research, 10(1), 26–31.##Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. 2000. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults using the Timed Up & Go Test. Phys Ther. 80:896–903.##Conradsson, M. Lundin-Olsson, L. Lindelöf, N. Littbrand, H. Malmqvist, L. Gustafson, Y. & Rosendahl, E. 2007. Berg balance scale: intrarater test-retest reliability among older people dependent in activities of daily living and living in residential care facilities. Physical therapy, 87(9), 1155-1163.##Powell LE, Myers AM. The Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale. J Gerontol A Biol Sci Med Sci.1995:50:M28–M34.##Suzuki, T., Kim, H., Yoshida, H., & Ishizaki, T. 2004. Randomized controlled trial of exercise intervention for the prevention of falls in community-dwelling elderly Japanese women. Journal of bone and mineral metabolism, 22(6), 602-611.##M. M. Madureira & L. Takayama & A. L. Gallinaro & V. F. Caparbo & R. A. Cos ta & R. M. R. Pereira. 2007.  Balance training p rogram is highly effective i n improving functional status and reducing t he risk o f falls in elderly women with o steoporosis: a randomized c ontrolled trial. Osteoporos Int 18:419 – 425##Orr, R., Raymond, J., & Singh, M. F. 2008. Efficacy of progressive resistance training on balance performance in older adults. Sports medicine, 38(4), 317-343.##Pennix, B.W. Deeg, D.J. Van Eilk, J.T. Beekman, A.T. Guralnik, J.M. 2000. Changes in depression and physical decline in older adults.: A longitudinal perspective. J Affect Disord, 6: 1-12.##