تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی هوازی ناجیان غریق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: تاثیر تمرینات پلایومتریک بر بهبود توان بی­هوازی بخوبی شناخته نشده است. هدف از این پژوهش مقایسة تأثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان بی­هوازی ناجیان غریق بود.
مواد و روش ها: آزمودنی های این پژوهش 22 ناجی داوطلب با دامنه سنی 31-21 سال بودند که به طور تصادفی به سه گروه تمرین در آب (7 نفر)، تمرین در خشکی (7 نفر) و کنترل (8 نفر) تقسیم شدند. نخست از آزمودنی­ها آزمون های رست، رکورد شنای 33 متر سربالا، طول شیرجه، توان بی هوازی و توان متوسط، حداقل و حداکثر گرفته شد. سپس هر یک از دو گروه تمرین در آب و خشکی به مدت شش هفته سه جلسه­ای (18 جلسه) به انجام تمرینات پلایومتریک پرداختند؛ طی این مدت گروه کنترل هیچ تمرینی انجام ندادند. پس از پایان دورة تمرینی، از آزمودنی­های هر سه گروه در شرایط مشابه، پس­آزمون به عمل آمد و با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت میانگین­های بین سه گروه مقایسه شد و نتایج در سطح معناداری 05/0>P مورد آزمایش قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد هر دو نوع تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی موجب بهبود معنادار رکورد 33 متر شنای کرال سینه سربالا، طول شیرجه، توان حداقل، حداکثر و متوسط آزمون رست می­شوند (05/0>P).

نتیجه گیری: با توجه به دسترسی ناجیان غریق به آب و بی­نیازی تمرینات در آب به وسایل خاص و نیز کاهش احتمال بروز گرفتگی عضلانی و آسیب مفصلی، برای بهبود قابلیت­های عملکردی ناجیان غریق تمرینات پلایومتریکی در آب پیشنهاد می­شود

کلیدواژه‌ها


## Hosseini Z, Komasi P. 1998. Exercise science (exercise training). Tehran. Physical Education Organization pub. ## Castile, M Richardson. 1990. swimming training. Translated by: Gaeeini A.A, et al. Tehran. Published by: Olympic National Committee.  ## Wilmore, J.H, Castile, D.L. 2005. Exercise physiology, Volume I.Translated by: Moeini Z. et al. fourth ed. Tehran, publishing Mobtakeran.## Moghaddam, V. 2002. Effects of plyometric exercises on improve of leg strength and breast crawl swimming record in young swimmers. Master's thesis. Tehran University.## Masamoto, N. Larson, R. Gates, T. 2003. Acute effects of plyometric exercise on maximum squat performance in male athletes. Journal of Stren Condi Res. 17(1):68-71.## GomezPJ, Rodriguez G. 2008. Effect of weight lifting training combined with plyometric exercises on physical fitness, body composition, and knee extension velocity during kicking in football. Apply physiolNutrMetab.33(3):501-510.www.pubmed.gov.## Spurrs RW, Murphy AJ. 2003. The effect of plyometric training on distance running performance. Eur J Appl physiol. 89(1):1-7.www.pubmed.gov.## Radcliffe J.C, Chu D.A. 2002. Plyometric modern exercise training: Translated by: Talebpour M. second edition, Mashhad, Behnashr pub. ## Bompa T. 2003. The timing and drawing Strength training in sport: Translated by: Rajabi H. Aghaalinezhad H. et al, Farr-e-Danesh pub. P: 152.## Sharkey B. 1995. Exercise Physiology.Translated by: Rhmaninia F. published by Ministry of Education Physical Education office. ## Motejadded R. 2004. The effects of selected plyometric training on anaerobic power and speed swimming record in Mashhad youth team. Master's thesis. Islamic Azad University of Mashhad.## CossorJM,Blanksby BA, Elliott BC. 1999. The influence of plyometric training on the freestyle tumble turn.Journal of Med Sci Sport Exer. 2(2):106-16. ## Martel H, LoganP. 2005. Aquatic plyometric increase vertical jump in female Volleyball players:Journalof Med SciSportExer. 37 (10):1814-19. www.pubmed.Gov.## Chu D.A. 1999. plyometric training and power jump. Translated by: Rajaei B. Isfahan university.Jahad pub.## Amirkhani Z.2002. Comparison of the effect two methods of strength and plyometric training on improving of 25 and 50 meters breast crawl swimming record in student girls Mashhad. Master's thesis.IslamicAzad University- Central Tehran Branch.## Shahdadi A. 1999. The effects of plyometric training on explosive power and acceleration change in handball players. Master's thesis. University of Teacher Training.## Burgess KE,Connic MJ, Graham Smith P. 2007. Plyometric vs. isometric training influences on tendon properties and muscle output. Journal of Stren Cond Res. 21 (3):986-9. www.pubmed.gov.## ImpellizzeriFM,Rampinini E. 2007. Effects of plyometric training on sand versus grass on muscle soreness and jumping and sprinting ability in soccer players. Br J Sport Med.42(1):42-6. www.pubmed.gov.## Kotzamanidis C. 2006. Effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in prepubertal boys. Journal of Stren Cond Res. 20(2):441-5.www.pubmed.gov.## Markovic G, Jukic I, Milanovic D. 2007. Effects of sprint and plyometric on muscle function and athletic performance. Journal of Stren Cond Res.21(2):543-9. www.pubmed.gov.## Miller MG, Berry DC, Bullard S, Gilders R. 2002. Comparisons of land-based and aquatic based plyometric programs during an 8-week training period. Journal of Sports Rehab. 11: 269-283.## Robinson LE,DEvor ST.2004. The effects of land vs. aquatic plyometric on power, torque, velocity, and muscle soreness in women. Journal of Stren Cond Res. 18(1):84-91. www.pubmed.gov## Soleimani M. 1996. Comparison of the effect weight training and plyometric on breast crawl swimming100 meters record in Kerman male swimmers. Masters Theses. Tehran University.## Stemm JD, Jacobson BH. 2007.Comparison of land- and aquatic-based plyometric training on vertical jump performance. Journal of StrenCond Res. 21(2):568-71. www.pubmed.gov.## AlizadehR, Nourshahi M. 2009. The effectthreetype of training programs (interval,trainingin small groups and competing) on factors of physical fitness in amateur footballers.Bulletinof Appl Sport Physiol. 5(9):19-30.##