تاثیر مصرف یک هفته مکمل گلوتامین بر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات گیلان، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

زمینه و هدف: گلوتامین دارای خواص آنتی اکسیدانی است و در درمان برخی از بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مصرف یک هفته مکمل گلوتامین بر آسیب عضلانی ناشی از فعالیت استقامتی شدید در مردان جوان سالم و فعالمی باشد.
مواد و روش­ها: 19 مرد جوان فعال به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی و با الگوی دوسویه کور به دو گروه دارونما(10نفر) و  گلوتامین (9نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه گلوتامین محلول گلوتامین ( 15/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن + 15 گرم شیرین کننده + 250 میلی لیتر آب) و گروه دارونما محلول شیرین شده بدون گلوتامین (15 گرم شیرین کننده + 250 میلی لیتر آب) را به مدت یک هفته مصرف کردندو سپس 14 کیلومتر دویدند. خون گیری از ورید آرنجی قبل از مصرف مکمل و 5/2 ساعت قبل از فعالیت استقامتی شدید به صورت ناشتا و همچنین بلافاصله و یک ساعت پس ازفعالیت انجام شد. سپس، آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز سرم خونی اندازه گیری شدند.
یافته­ ها: آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پس از فعالیت نسبت به قبل آن به طور معنی داری افزایش نشان دادند (05/0P نتیجه­ گیری: کاهش معنی­دار کراتین کیناز به عنوان شاخص آسیب عضلانی در گروه گلوتامین نسبت به گروه دارونما یک ساعت پس از فعالیت احتمالا به علت دردسترس بودن بیشتر گلوتامین، افزایش انرژی مصرفی ناشی از مصرف گلوتامین، افزایش نسبت سنتز گلوتامین به شکستن آن که باعث بالانس مثبت این ماده در خون می شود و افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


##Street B, Byrne C, Eston R. 2011. Glutamine Supplementation in Recovery From Eccentric Exercise Attenuates Strength Loss and Muscle Soreness. J ExercSci Fit. 9(2):116–122.##Buckley JD, Thomson RL, Coates AM, Howe PRC, DeNichilo MO, Rowney MK. 2010. Supplementation with a whey protein hydrolysate enhances recovery of muscle force-generating capacity following eccentric exercise. J Sci Med Sport. 13:178–81.##Jackman SR, Witard OC, Jeukendrup AE, Tipton KD. 2010. Branched- chain amino acid ingestion can ameliorate soreness from eccentric exercise. Med Sci Sports Exerc. 42:962–70.##Nosaka K, Sacco P, Mawatari K. 2006. Effects of amino acid supplementation on muscle soreness and damage. Int J Sport NutrExercMetab. 16:620–35.##Kraemer WJ, Ratamess NA, Volek JS, Häkkinen K, Rubin MR, French DN, Gomez AL, McGuigan MR, Scheet TP, Newton RU, Spiering BA, Izquierdo M, Dioguardi FS. 2006. The effect of amino acid supple- mentation on hormonal responses to resistance training overreaching. Met Clin Exp. 55:282–91.##Etheridge T, Philp A, Watt PW. 2008. A single protein meal increases the recovery of muscle function following an acute eccentric exercise bout. ApplPhysiolNutrMetab. 33:1–6.##Coombes JS, McNaughton LR. 2000. Effects of branched-chain amino acid supplementation on serum creatine kinase and lactate dehydrogenase after prolonged exercise. J Sports Med Phys Fitness. 40:240–6.##Greer BK, Woodard JL, White JP, Arguello EM, Haymes EM. 2007. Branched-chain amino acid supplementation and indicators of muscle damage after endurance exercise.  Int J Sport NutrExercMetab. 17:595–607.##Saunders MJ, Kane MD, Todd MK. Effects of a carbohydrate-protein beverage on cycling endurance and muscle damage. Med Sci Sports Exerc 2004; 36:1233–8.##Antonio J, Street C. 1999. Glutamine: A potentially useful supplement for athletes. Can J Appl Physiol. 24(1): 1-14.##Kreider R. 1999. Dietary supplements and the promotion of muscle growth with resistance exercise. Sports Med. 27: 97-110. ##Smith RJ. 1990. Glutamine metabolism and its physiologic importance. J Parenter Enter Nutr. 14: 40S-44S.##Khorshidi-Hosseini M, Nakhostin-Roohi B. 2013. Effect of Glutamine and Maltodextrin Acute Supplementation on Anaerobic Power. Asian J Sports Med. 4 (2):131-136.##Fan YP. 2009. Effects of glutamine supplementation on patients undergoing abdominal surgery, Chin Med Sci J. 24 (1): 55–59.##Rennie MJ, Tadros L, Khogali S. 1994. Glutamine transport and its metabolic effects. J Nutr. 124 Suppl 8: S1503-8.##Dohm GL, Beecher GR, Warren RQ, et al. 1981. Influence of exercise on free amino acid concentrations in rat tissues. J Appl Physiol. 50: 41-4.##Felig P. 1975. Amino acid metabolism in man. Ann Rev Biochem. 44: 933-55.##Hood DA, Terjung RL. 1990. Amino acid metabolism during exercise and following endurance training. Sports Med. 9: 23-35.##Rhode T, MacLean DA, Hartkopp A, et al. The immune system and serum glutamine during a triathon. Eur J Appl Physiol1996; 74: 428-34.##Sewell DA, Gleeson M, Blannin AK. 1994. Hyperammonemia in relation to high-intensity exercise duration in man. Eur J Appl Physiol. 69: 350-4.##Walsh NP, Blannin K, Robson PJ, Gleeson M. 1998. Glutamine, exercise and immune function. Sports Med. 3: 177-91.##Barmaki S, Bohlooli S, Khoshkhahesh F, Nakhostin-Roohi B. 2012. Effect of methylsulfonylmethane supplementation on exercise - Induced muscle damage and total antioxidant capacity.J Sports Med Phys Fitness. 52(2): 170-4.##Parandak K, Arazi H, Khoshkhahesh F, Nakhostin-Roohi B. 2014. The Effect of Two-Week L-Carnitine Supplementation on Exercise–Induced Oxidative Stress and Muscle Damage. Asian J of Sports Med. 5 (2)123-128.##Nakhostin-Roohi B, Babaei P, Rahmani-Nia F, Bohlooli S. 2008.  Effect of vitamin C supplementation on lipid peroxidation, muscle damage and inflammation after 30-min exercise at 75%VO2max.J Sports Med Phys Fitness. 48(2): 217-224.##