بررسی ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی و برخی اندازه های آنتروپومتری کف پا با تعادل پویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه تهران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

سابقه و هدف:  با توجه به اینکه پا پایین­ترین قسمت زنجیره حرکتی بدن را تشکیل می دهد و محدوده کوچکی از سطح اتکا را جهت حفظ تعادل فراهم می کند، به نظر می رسد که تغییرات بیومکانیکی کوچک در محدوده سطح اتکا ممکن است کنترل تعادل را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی  و برخی اندازه های آنتروپومتری کف پا با تعادل پویا است.
مواد و روش ها :  تعداد 110 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران جهت شرکت در تحقیق انتخاب و به سه گروه: 1-  دارای کف پای طبیعی (50 نفر با میانگین قد (2/6±6/176) ،وزن(2/10±8/72) و سن(2±3/25))  2- دارای کف پای صاف (30 نفر با میانگین قد (7±2/177) ، وزن(1/11±5/73) و سن(4/1±1/25) ) 3- دارای کف پای گود (30نفر با میانگین قد (3/6±174.5) ، وزن(2/11±3/69)و سن(7/1±6/25) ) تقسیم شدند. جهت اندازه گیری ویژگی های آنتروپومتری کف پا (طول پا، پهنای قدامی و خلفی پا) از ترسیم نقش پا و به منظور ارزیابی قوس کف پا از روش اندازه­گیری افتادگی استخوان ناوی استفاده گردید. برای ارزیابی تعادل پویای افراد نیز از تست تعادلی ستاره استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون جهت تجزیه تحلیل آماری استفاده شد.
یافته ها:  نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین اندازه های آنتروپومتری کف پا و اجرای تست تعادلی ستاره وجود ندارد. ولی بین میزان افت استخوان ناوی و اجرای تست تعادلی ستاره در اکثر جهات رابطه معنی داری یافت شد.
نتیجه گیری:  با توجه به نتایج به نظر می رسد که ویژگیهای آنتروپومتری کف پا معیار موثری در کنترل پوسچر نباشد و این امکان وجود دارد که عوامل دیگری نقش ویژگیهای مورفولوژیکی پا را در کنترل پوسچر کمرنگ تر جلوه دهد. همچنین رابطه معنی دار  بین قوس طولی داخلی کف پا و اجرای تست تعادلی ستاره در جهات مختلف  احتمالا" مربوط به ساختار پایدار- تحرک پذیر کف پا می باشد. بنابراین از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که ساختار آناتومیکی پا بر تعادل پویا تاثیر دارد ولی ویژگی های آنتروپومتری کف پا چنین تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
  • . . 5
##Hertel J, Gay MR, Denegar CR. 2002. Differences in postural control during single-leg stance among healthy individuals with different foot types. Journal ofAthletic Training. 37:129-132.## Winter DA, Patla AE, Frank JS. 1990. Assessment of balance control in humans. Medical Progress through Technology.16(1): 31–51.## Hoseini M. 2006. Evaluation of vital capacity, agility and balance in girls with pesplanus and pescavus feet. MS Thesis, University of Tehran## Naderi A, Taheri H, Balochi R, Ghadimi H, Gandomi F. 2010. Examination of Fanction and Postural dynamics after surgery Anterior cruciate ligament reconstruction. Journal of Applied Exercise Physiology. 11: 125-135 ## Carolyn A, Emery J, David C, Terry PK, Rhonda JR, Brian RH.2005. Development of a clinical static and dynamic standing balance measurement tool appropriate for use in adolescents. Physical Therapy.85 : 5-18.##Guskiewicz KM, Perrin DH. 1996. Research and clinical applications of assessing balance. Journal ofSportRehabilitation. 5:45–63.## Nashner LM, Black FO, Wall C. 1982. Adaptation to altered support and visual conditions during stance: patients with vestibular deficits. Journal ofNeuroscience. 12 : 536–544 .## Daneshmandi H, Alizadeh MH, Gharekhanloo R. 2004. Corrective exercise & Therapy. 1st ed. Tehran: Samt Publication.P: 87-118.## Twomey D, McIntosh AS, Simon J, Lowe K, Wolf SI. 2010. Kinematic differences between normal and low arched feet in children using the Heidelberg foot measurement method. GaitAnd Posture. 32(1): 1-5.## Alizadeh MH, Gharekhanloo R, Daneshmandi H. 2003. Corrective exercise & Therapy. 3rd ed. Tehran: AllamehTabatabai University Publication.P:5-20.## Riemann BL, Myerse JB, Lephart SM, 2002. Sensorimototr system measurmen techniques, Journal of Athletic Training. 37(1):78 -85.## Razeghi M, Batt ME. 2004. Foot type classification : a critical review of current methods. Gait and Posture. 15: 282-291.## Bonnie Y, San T,Mphil Z,Yu BF, Boone DA, Mphil CP .2000. Quantitative comparison of plantar foot shapes under different weight-bearing conditions. Journal of RehabilitationResearch & Develop. 40 : 517-526.## Dwyer FC. 1975. The present status of the problem of pescavus. Clinical  Orthopaedic. 06: 254-75.##      Gribble P, Hertel J. 2003. Considerations for the normalizing measures of the star excursion balance test, Measurement Physical Education Exercise Science.7: 89-100.## Cobb SC, Tis LL, Johnson BF, Higbie EJ. 2004. The effect of fore foot varus on postural stability. Journal of OrthopaedicSports PhysicalTherapy. 34:79-85.## Tsai L, Vicki S, Michael T. Gross.2006. Comparison of Different Structural Foot Types for Measures of Standing Postural Control. Journal ofOrthopaedic Sports Physical Therapy. Volume 36 , Number 12, December ## Cote KP, Brunet ME, Gansneder BM, Shultz SJ.2005. Effects of Pronated and Supinated Foot Postures on Static and Dynamic Postural Stability. Journal of Athletic Training. 40:41-46. ## Walker M, Fan  H.1998. Relation between foot pressure pattern and foot type. Foot and Ankle International. Vol 19, No6.## Odenrick P, Sandstedt P.1984. Development of postural sway in the normal child. Human Neurobiology.  3:241-244 ## Mafio EF, AvilaAIV.2003. Um estudo dos parametrosantropometricos do pefenininobrasileiro. Rev bras biomecanic, 4 suppl1: 39-48.## Olmstead LC, Carcia CR, Hertel J, Shultz SJ.2003. Efficacy of the star excursion balance tests in detecting reach deficits in subjects with chronic ankle instability.Journal of Athletic Training. 37:501-506.## Kinzey SJ, Armstrong CW.1998. The reliability of the star-excursion test in assessing dynamic balance.Journal of Orthopaedic Sports Physical Therapy. 27(5):356-360.## Schieppati M.2003. Neck muscle fatigue affects postural control in man. Journal ofNeuroscience. 121: 277-85.## Kinzey S, Armstrong C.1998. The effect of heigth in assessing dynamic balance.Journal of Orthopaedic Sports Physical Therapy. 4(3): 251-260.## Olmsted L, Hertel J.2004. Influence of foot type and orthotics on static and dynamic postural control.Journal of Sport Rehabilitation. 13: 54-66.## Prudham D, Griley EJ.1991. Factors associated with falls in the elderly: a community study. Age & Ageing. 10:141-146.##