پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (JAEP) - مقالات آماده انتشار