دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، دی 1389، صفحه 1-119 

مقاله پژوهشی

مقایسة دو روش تمرینی بر عوامل آمادگی مهارتی و جسمانی فوتبالیست‌های آماتور

صفحه 1-16

رستم علیزاده؛ علی محمد صفانیا؛ مریم نورشاهی؛ حسین فرزانه


اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر گرلین، انسولین، گلوکز و استروژن موش‌های صحرایی نر

صفحه 73-82

عباس قنبری نیاکی؛ رزیتا فتحی؛ سارا نصیری؛ عاطفه محمّدی؛ صغری رمرودی