دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، بهمن 1397 
پلی مورفیسم R577X ژن ACTN3 با وضعیت جودوکاران نخبه ایرانی در ارتباط است

صفحه 151-158

10.22080/jaep.2019.13297.1705

عباس فلاح؛ ضیاء فلاح محمدی؛ مهرداد بهمنش؛ رضا قراخانلو؛ محسن علی نقی زاده


اثر تمرین HIT در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر سیگنال PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق

صفحه 179-190

10.22080/jaep.2019.13622.1724

توحید مبهوت مقدم؛ مهرداد فتحی؛ سید رضا عطارزاده حسینی؛ امیر رشیدلمیر؛ محمد مسافری