دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، آبان 1394، صفحه 13-146 

مقاله پژوهشی

رابطة ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی

صفحه 13-22

10.22080/jaep.2016.1204

فرزانه فضل ارثی؛ مجتبی عشرستاقی؛ الهام شیرزاد؛ سید حسین میرکریم‌پور؛ ندا ندا رضوان‌خواه گلسفیدی


بررسی اثر پیشگیرانه و کمک درمانی تمرین هوازی بر نسبت رشد تومور، E2 و بیان miR-206 و ERα بافت تومور سرطان پستان

صفحه 87-98

10.22080/jaep.2016.1211

زهرا میرآخوری؛ محمدرضا کردی؛ شعبان علیزاده؛ عباسعلی گایینی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ لیلا انوشه؛ صادق امانی شلمزاری؛ اشرف امینی