اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آگرین در عضلات تند انقباض و کند انقباض موش های صحرایی مسن نر ویستار.

نوع مقاله: فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار-دانشگاه بهشتی

3 دانشیار مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

4 دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اثر8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آگرین در عضلات تند انقباض و کند انقباض موش های صحرایی مسن نر ویستار
چکییده
زمینه و هدف: معمولا تخریب آگرین باعث عدم ثبات و تخریب پذیری NMJ و به دنبال آن بروز سارکوپنیا در افراد سالمند می شود. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آگرین عضلات FT و ST در موش های صحرایی نژاد ویستار سالمند است.
مواد و روش ها: به این منظور 20 سر موش ویستار مسن (24 ماهه) پس از یک هفته آشناسازی با شرایط آزمایشگاهی به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (n =10) و گروه تمرین مقاومتی(n=10) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی گروه تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان با حمل وزنه های 50 % ، 75% ،90 % و 100 درصد وزن بدن حیوانات به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته بود.. حیوانات 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین با کتامین و زایلازین بیهوش شده و سپس تشریح شدند. در عمل جراحی موش ها ، عضله کند انقباض نعلی(soleus) و تند انقباض (EDL) استخراج گردید و در نیتروژن مایع منجمد شده و در دمای 80- درجه سانتیگراد نگهداری شد. به منظور سنجش تغییرات پروتئین از روش وسترن بلات و برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون t-مستقل استفاده شد.
یافته ها:تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین میزان پروتئین آگرین عضلات EDLو نعلی با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد(0.05 P بحث و نتیجه گیری: از آنجایی که تخریب و کاهش میزان آگرین باعث تخریب NMJ ،لذا با توجه به نتایج تحقیق حاضر احتمالا تمرین مقاومتی می تواند نقش موثری در افزایش میزان آگرین و به دنبال آن در جلوگیری از تخریب NMJ و بروز سارکوپنیا داشته باشد.
واژه های کلیدی: آگرین،سارکوپنیا،تمرین مقاومتی،موش های ویستار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

////


مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1396
  • تاریخ دریافت: 20 مهر 1393
  • تاریخ بازنگری: 25 بهمن 1393
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1395