دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1385، صفحه 1-69 
بررسی عملکرد بیومکانیکی دوی 110 متر با مانع دوندگان نخبه سطوح ملّی نسبت به سطوح جهانی و المپیک

صفحه 15-25

ولی الله دبیدی روشن؛ محمدرضا بیات؛ محمدرضا اسماعیل زاده طلوع؛ سیّدنادر مهدوی


ارتباط بین بهرة هوشی با زمان‌های واکنش ساده و تشخیصی در دختران دانشجو

صفحه 27-34

فرهاد رحمانی‌نیا؛ مهرعلی همّتی‌نژاد؛ فاطمه علی‌آبادی


اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره‌ای بر تغییرات نیمرخ چربی و لیپوپروتئین سرم در دانشجویان تربیت ‌‌بدنی

صفحه 35-44

عبّاس قنبری نیاکی؛ سیّدمرتضی طیّبی؛ فاطمه قربان‌علی‌زاده قاضیانی؛ دکتر جواد حکیمی