نویسنده = عباس قنبری نیاکی
اثر شدّت‌های مختلف تمرین استقامتی بر میزان گلیکوژن عضلة اسکلتی و کبد موش صحرایی نر

دوره 7، شماره 13، تیر 1390، صفحه 139-152

زهرا فرشیدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ رزیتا فتحی


اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر گرلین، انسولین، گلوکز و استروژن موش‌های صحرایی نر

دوره 6، شماره 12، دی 1389، صفحه 73-82

عباس قنبری نیاکی؛ رزیتا فتحی؛ سارا نصیری؛ عاطفه محمّدی؛ صغری رمرودی