اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید رضا عطارزاده حسینی

فیزیولوژی ورزش گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

attarzadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
attarzadehum.ac.ir
.
0000-0002-9059-3262

h-index: 12