اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شادمهر میردار

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~shadmehrmirdar/en/
shadmehr.mirdargmail.com
01125342215
0000-0003-3075-1529

h-index: 8  

سردبیر

دکتر الهه طالبی گرکانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~etalebi/en/
talebi_umzyahoo.com
.
0000-0001-7499-8852

h-index: 11  

اعضای هیات تحریریه

دکتر خسرو ابراهیم

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

k-ebrahimsbu.ac.ir

دکتر ولی الله دبیدی روشن

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~vdabidiroshan/en/
vadabidiroshanyahoo.com
0000-0002-2202-7349

h-index: 16  

دکتر ارسلان دمیرچی

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

guilan.ac.ir/en/~damirchi
damirchiguilan.ac.ir
0000-0001-9114-2327

h-index: 18  

دکتر فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

guilan.ac.ir/~rahmani
rahmaniguilan.ac.ir
0000-0001-7021-0060

h-index: 20  

دکتر علی رضا صفرزاده

فیزیولوژی ورزشی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~asafarzade/en/
safarzadeh77gmail.com
0000-0002-8413-3665

h-index: 10  

دکتر الهه طالبی گرکانی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~etalebi/
talebi_umzyahoo.com

دکتر سید رضا عطارزاده حسینی

فیزیولوژی ورزش استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

attarzadeh.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
attarzadehum.ac.ir
.
0000-0002-9059-3262

h-index: 12  

دکتر رزیتا فتحی

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

roz_fathiyahoo.com

دکتر ضیاء فلاح محمدی

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~fallahmohammadi/en/
ziafalmyahoo.com
0000-0002-9214-0195

h-index: 5  

دکتر رضا قرا خانلو

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ghara_remodares.ac.ir

دکتر عباس قنبری نیاکی

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

aghanbariniakigmail.com

دکتر عباس علی گایینی

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

aagaeiniyahoo.com

دکتر حمید محبی

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

mohebbi_hyahoo.com

دکتر شادمهر میردار

فیزیولوژی ورزشی استاد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

shadmehr.mirdargmail.com