تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا در شرایط نورموکسی و هایپوکسی بر بیان ژن های دخیل در میتوفاژی کبد رت های نر ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22080/jaep.2024.26404.2169

چکیده

زمینه و هدف: مصرف رژیم غذایی پرچرب منجر به اختلال در عملکرد میتوکندری کبد و بروز اختلالات کبد چرب می‌شود و میتوفاژی که در حذف میتوکندری‌های آسیب دیده نقش دارد احتمالاً بتواند در بهبود کبدچرب غیرالکلی مؤثر باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر تغذیه، تمرین و هایپوکسی بر میتوفاژی کبد در رت‌های نر ویستار بود. روش پژوهش: 32 سر رت نر به‌طور تصادفی به چهار گروه 8تایی شامل گروه‌های رژیم غذایی نرمال (ND)، رژیم غذایی پرچرب (HFD)، رژیم غذایی پرچرب و تمرین در شرایط نورموکسی (HFD-HIIT)، رژیم غذایی پرچرب و تمرین در شرایط هایپوکسی (HFD-HHIIT) تقسیم شدند. پس از تعیین حداکثر سرعت هوازی (MAV) در شرایط نورموکسی (ارتفاع حدود 50 متر) و هایپوکسی-هیپوباریک (ارتفاع حدود 3000 متر)، پروتکلHIIT به مدت 12 هفته و 3 جلسه در هفته اجرا شد که شامل اجرای 3 تا 8 مرحله فعالیت 4 دقیقه‌ای با شدتی معادل 80 تا 93 درصد MAV و با دوره-های استراحت فعال 2 دقیقه‌ای با شدت 50 درصد MAV بود. در پایان، سطوح ژن‌های HIF-1α، Parkin وFundc1 از طریق RT-PCR اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: بیان ژن‌های Parkin وFundc1 در دو گروه HFD+HIIT و HFD+HHIIT نسبت به HFD افزایش معنی‌داری داشت (05/0P<). همچنین، گروه HFD-HHIIT افزایش معنی‌داری نسبت به گروه HFD-HIIT نشان داد (05/0P<). محتوای چربی کبدی و بیان ژن‌ HIF-1α در دو گروه HFD-HIIT و HFD-HHII نسبت به HFD کاهش معنی‌داری را نشان داد (05/0P<). نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد، تمرین در شرایط هایپوکسی در مقایسه با نورموکسی تاثیر مازادی بر افزایش میتوفاژی کبد و به‌دنبال آن کنترل محتوای چربی کبدی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of High intensity interval training in normoxia and hypobaric hypoxia situation on the expression of genes involved in liver mitophagy in male Wistar rats fed a high fat diet

نویسندگان [English]

  • Faeghe Ghasemi 1
  • Hamid Mohebbi 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose: Consuming a high-fat diet leads to dysfunction of liver mitochondria and the occurrence of fatty liver disorders, and mitophagy, which plays a role in removing damaged mitochondria, can probably be effective in improving non-alcoholic fatty liver disease. The aim of this study was to determine the effect of nutrition, training and hypoxia on liver mitophagy in male Wistar rats. Methods: Thirty-two male rats were randomly divided into four groups of eight including normal diet (ND), high-fat diet (HFD), high-fat diet and training in normoxia (HFD-HIIT) and high-fat diet and training in hypoxia (HFD-HHIIT). After determining the maximum aerobic velocity (MAV) in normoxia and hypoxia-hypobaric, the HIIT protocol was performed for 12 weeks and three sessions per week, which included 3 to 8 bouts 4-minute activity with an intensity of 80 to 93 percent of MAV and 2-minute active rest periods with an intensity of 50 percent of MAV. At the end, the levels of HIF-1α, Parkin and Fundc1 genes were measured through RT-PCR. Results: The expression of Parkin and Fundc1 genes in HFD-HIIT and HFD-HHIIT groups increased significantly compared to HFD (P<0.05). Also, the HFD-HHIIT group showed a significant increase compared to the HFD-HIIT group (P<0.05). Also, liver fat content and HIF-1α gene expression showed a significant decrease in HFD-HIIT and HFD-HHII groups compared to HFD (P<0.05). Conclusions: It seems that training in hypoxic conditions compared to normoxia has an additional effect on increasing liver mitophagy and subsequently controlling liver fat content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High intensity interval training
  • hypoxia
  • mitophagy
  • NAFLD
  • High Fat Diet