تأثیر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر سطح میوستاتین و IGF-1 عضله دوقلوی موش‌های صحرایی بعد از آسیب طناب نخاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

10.22080/jaep.2024.26276.2167

چکیده

اهداف: آسیب طناب نخاعی (SCI) با آتروفی عضلانی همراه است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مکمل گیری رزوراترول بر سطح میوستاتین و فاکتور رشد شبه انسولینی-1 (IGF-1) در عضله دوقلو موش­های صحرایی بعد از آسیب نخاعی بود.
روش مطالعه: تعداد 36 سر رت نر نژاد ویستار با سن هشت هفته در 4 گروه شامل کنترل، رزوراترول، تمرین و رزوراترول+تمرین قرار داده شدند. آسیب نخاعی با انداختن وزنه ده گرمی از ارتفاع ۲۵ میلی متری بر روی نخاع در قطعه T10 ایجاد گردید. مکمل رزوراترول با دوز 10 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم به صورت درون صفاقی و روزانه تزریق شد. تمرین هوازی به کمک سیستم حمایت وزن، به مدت 4 هفته، هر جلسه ۵۸ دقیقه و با شدت 20 متر در دقیقه انجام شد. سطح میوستاتین و IGF-1 عضله دوقلو به روش الایزا اندازه­ گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شد.
یافته ­ها: سطح میوستاتین عضله دوقلو در گروه های تمرین و رزوراترول نسبت به گروه کنترل تفاوت را نشان نداد، اما سطح میوستاتین عضله دوقلو موش­های مبتلا به SCI در گروه تمرین هوازی+رزوراترول نسبت به گروه کنترل به طور معناداری پایین­تر بود (045/0=P). سطح IGF-1 عضله دوقلو در گروه های تمرین و رزوراترول نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد، اما سطح IGF-1 عضله دوقلو موش­های مبتلا به SCI در گروه تمرین هوازی+رزوراترول نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بالاتر بود (021/0=P)
نتیجه گیری: به نظر می­رسد تمرین هوازی در صورت همراه شدن با مکمل­گیری رزوراترول می­تواند با تأثیر بر سطح میوستاتین و IGF-1 عضلانی از آتروفی ایجاد شده در اثر آسیب نخاعی در عضلات پایین­تر از سطح آسیب، جلوگیری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic training along with resveratrol consumption on myostatin and IGF-1 levels in gastrocnemius muscle of rats after spinal cord injury

نویسندگان [English]

  • Eskandar Garmei 1
  • Ali Yaghoubi 2
  • Najme Rezaeian 2
1 Department of Physical Education, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
2 Department of Physical Education, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
چکیده [English]

Objectives: Spinal cord injury (SCI) is associated with muscle atrophy. Therefore, the purpose of present study was to investigate the effect of aerobic training with resveratrol consumption on myostatin and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) levels in the gastrocnemius muscles of rats after spinal cord injury.
Methods: thirty-six male Wistar rats aged eight weeks were placed in 4 groups including control, resveratrol, training and resveratrol + training. Spinal cord injury was caused by dropping a ten-gram weight from a height of 25 mm on the spinal cord in the T10 segment. Resveratrol supplement with a dose of 10 mg/kg was injected intraperitoneally and daily. The aerobic training was carried out with the help of the weight support system for 4 weeks, each session was 58 minutes and the intensity was 20 m/min. The level of myostatin and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) levels in the gastrocnemius muscle were measured by ELISA method. To analyze the data, one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test were used at the significance level of p<0.05.
Results: Myostatin level in gastrocnemius muscle of training and resveratrol groups did not show any difference compared to the control group, But Myostatin level in gastrocnemius muscle of training+resveratrol group was significantly lower than control group (p=0/045). IGF-1 level in gastrocnemius muscle of training and resveratrol groups did not show any difference compared to the control group, But IGF-1 level in gastrocnemius muscle of training+resveratrol group was significantly higher than control group (p=0/021).
Conclusion: it seems that aerobic training, when combined with resveratrol supplementation, can prevent atrophy caused by spinal cord injury in muscles below the injury level by affecting the level of muscle myostatin and IGF-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Training
  • Resveratrol
  • Myostatin
  • Insulin-Like Growth Factor-1
  • Spinal Cord Injury