اثر حاد اعمال محدودیت جریان خون، کشش ایستا و پویا در زمان استراحت بین نوبت‌های یک جلسه فعالیت مقاومتی بر سطوح هورمون رشد، اسید لاکتیک و نیتریک اکساید در مردان تمرین کرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

10.22080/jaep.2024.25751.2153

چکیده

اهداف: در پژوهش حاضر اثر حاد محدودیت جریان­خون (BFR) کشش ایستا (SS) و پویا (DS) بین نوبت‌های یک جلسه فعالیت­مقاومتی بر سطوح هورمون رشد (GH)، اسیدلاکتیک (LA) و نیتریک اکساید (NO) در مردان تمرین­کرده بررسی شد.
روش مطالعه: 28 ورزشکار با حداقل یک سال تمرین­مقاومتی منظم (سن 1±28/22 سال، BMI 72±1/23 kg/m2 و درصد چربی 6/0/15±/13) داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند و به‌صورت تصادفی به 4 گروه، BFR (1RM %30)، SS (1RM %75)، DS (1RM %75) و فعالیت مقاومتی سنتی (TRE) (1RM %75) تقسیم‌شدند. فعالیت مقاومتی (حرکت جلو ران دستگاه به‌صورت یک‌طرفه) شامل اجرای یک نوبت ۳۰ تکراری و سپس ۳ نوبت 15 تکرار برای گروه BFR و 4 نوبت 15 تکراری برای سایر گروه‌ها در نظر گرفته شد. زمان استراحت بین نوبت‌ها برای BFR60 ثانیه و برای سه گروه دیگر 90 ثانیه در نظر گرفته شد. گروه­های SS و DS بلافاصله بعد از حرکت بمدت 60 ثانیه روی همان پا کشش و گروه BFR محدودیت جریان خون را اعمال کردند. سطوح سرمی هورمون رشد، لاکتات و نیتریک اکساید قبل و بلافاصله بعد از جلسات ورزشی اندازه‌گیری شد.
یافته ­ها: هر چهار نوع فعالیت موجب افزایش معنی‌دار GH، AL و NO بلافاصله پس از فعالیت شد (001/0 P =). بین گروه‌ها هیچ تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های حاضر استفاده از BFR یا انواع کشش (SS و DS) در فواصل استراحتی حداقل در یک حرکت و به‌صورت یکطرفه احتمالا نسبت به استراحت غیر فعال در تمرینات سنتی برتری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acute effects of implementing blood flow restriction, static and dynamic stretch during rest intervals of resistance exercise on growth hormone, lactic acid and nitric oxide levels in trained males

نویسندگان [English]

  • Payam Saidie 1
  • Saadi Aboubakri 2
  • Keyhan Sasanian 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Objectives: The purpose of the study was to investigate the acute effects of blood flow restriction (BFR), static (SS) and dynamic (DS) stretching during rest between sets of a resistance session on serum levels of growth hormone (GH), lactic acid (LA), and nitric oxide (NO) levels in men.
Methods: Twenty-eight healthy men with at least one year of regular resistance training (age: 22.28±1 years, BMI: 23.72±1 kg/m2, and fat percentage: 13.15±0.6%) participated in this study voluntarily and were randomly divided into 4 groups: blood flow restriction (BFR,30% 1RM) Static-Stretching (SS, 75% 1RM), Dynamic-Stretching (DS, 75% 1RM) and traditional resistance exercise (TRE, 75% 1RM). Resistance exercise (unilateral front knee extension on the machine) included 1 set of 30 repetition plus 3 sets of 15 repetitions for BFR and 4 sets of 15 repetitions for other groups. For BFR and other groups respectively 90 sec and 60 sec rest intervals implemented. The SS and DS groups performed static stretching on the same leg immediately after each set for 60 seconds. Serum levels of growth hormone, lactate, and nitric oxide were measured before and immediately after exercise sessions.
Results: All four types of activities significantly increased GH, LA, and NO immediately after exercise (P=0.001). But no significant differences were observed between conditions.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that incorporating different stretching methods (SS or DS) or utilizing BFR during rest intervals, at least for one exercise in a unilateral condition, does not provide any additional benefits compared to inactive rest intervals in the traditional resistance exercise method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BFR
  • Stretching
  • Lactate
  • Nitric oxide
  • Growth hormone