تأثیر تمرینات هوازی و مقاومتی بر برخی آنزیم های شاخص التهابی آدیپوسایتوکین های بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی، مرور سیستماتیک و فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران .

4 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران .

10.22080/jaep.2023.25920.2155

چکیده

اهداف: بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD) شایع ترین نوع بیماری کبدی در جهان است. هدف از این پژوهش تعیین و بررسی تأثیر شدت‌های متفاوت تمرینات ورزشی هوازی و مقاومتی بر کنترل برخی از شاخص های به عنوان شاخص‌های مهم بیماری کبد چرب غیر الکلی بود.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مرور نظام‌مند و فراتحلیل انجام شد. بعد از غربالگری اولیه، متن کامل مقالات ارزیابی و مقالات دارای معیار ورود به پژوهش آنالیز شدند. از تعداد ۱۲۰ مقاله مورد بررسی 12 مقاله معیار ورود به مرور سیستماتیک و فراتحلیل را کسب کردند. میانگین سنی آزمودنی‌ها در پژوهش حاضر ۱۰± 52 سال بود. اثرات مداخله با استفاده از تفاوت میانگین استاندارد شده (SMD) و مدل اثرات تصادفی ارزیابی گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تعیین اندازه اثر، تحلیل سوی‌گیری و ناهمگنی و با استفاده از نرم‌افزار STATA انجام شد.
یافته‌ها: نتایج متاآنالیز تنها تاثیر معنی دارسطوح CRP بر اثر تمرین استقامتی با شدت متوسط و بالا و تمرین مقاومتی با شدت متوسط را نشان داد. همچنین، نتایج متاآنالیز نشان داد تمرین استقامتی با شدت متوسط و بالا و تمرین مقاومتی با شدت متوسط در کل باعث کاهش معنی دار سطوح اینترلوکین۶ ، اینترلوکین۸ ، آدیپونکتین و TNF-α نمی گردد.
نتیجه‌گیری: نتایج تنها نشان دهنده تاثیرتمرین استقامتی با شدت متوسط و بالا و تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر سطوح شاخص CRPبه عنوان حساس ترین شاخص التهابی بود، با این وجود در سطوح IL-6، IL-8،آدیپونکتین وTNF-α تغییر معنی‌داری مشاهده نشد. باتوجه به نتایج این متاآنالیزو باتوجه به محدودیت تعداد مطالعات در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتر و با کیفیت بالاتر احساس می‌شود.
واژگان کلیدی: بیماری کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)، اینترلوکین 6 (IL-6)، اینترلوکین 8 (IL-8)،CRP، آدیپونکتین، سیتوکین فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)، تمرینات هوازی، تمرینات مقاومتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic and resistance training on some inflammatory enzymes of adipocytokines in patients with non-alcoholic fatty liver, systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

  • Faranak Shabaniyan 1
  • Mohammad Faramarzi 2
  • Mehdi Ghaffari 3
  • Ebrahim Banitalebi 4
1 Department of Sport Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Department of exercise physiology, Faculty of Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Department of Sport Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
4 Department of Sport Sciences, Faculty of Letters and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Objectives: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common type of liver disease in the world. The purpose of this research was to determine and investigate the effect of different intensities of aerobic and resistance exercise on the control of some indicators as important indicators of non-alcoholic fatty liver disease.
Research method: This research was a systematic review and meta-analysis. Out of the 120 reviewed articles, 12 articles met the criteria for inclusion in the systematic review and meta-analysis. The average age of the subjects in the present study was 52 ± 10 years.
Findings: The meta-analysis results showed only a significant effect of CRP levels due to moderate and high intensity endurance training and moderate intensity resistance training. Also, the results of the meta-analysis showed that endurance training with medium and high intensity and resistance training with medium intensity in general caused a significant decrease in the levels of interleukin-6, interleukin-8 , adiponectin and TNF-α does not occur.
Conclusion: The results only showed the effect of moderate and high intensity endurance training and moderate intensity resistance training on the levels of CRP as the most sensitive inflammatory indicator, however, there was a significant change in the levels of IL-6, IL-8, adiponectin and TNF-α. was not observed. According to the results of this meta-analysis and due to the limited number of studies in this field, the need for more and higher quality research is felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)
  • adipocytokine
  • aerobic exercise
  • resistance exercise