تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه‌ای بر بازیابی عملکرد عصبی عضلانی و تکنیکی فوتبالیست‌های جوان بعد از مسابقه فوتبال شبیه سازی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 استاد مرکز پژوهش علوم اعصاب در حرکات انسان، گروه تربیت بدنی، دانشگاه فدرال ریو گرانده دو نورته، ناتال، برزیل

10.22080/jaep.2023.25827.2151

چکیده

اهداف: بازگشت به حالت اولیه سریع در کوران مسابقات فوتبال موضوع مهمی است که چالش زیادی برای مربیان ایجاد کرده است. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تحریک الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه­ای (tDCS) بر بازیابی عملکرد عصبی عضلانی و مهارتی بازیکنان فوتبال بعد از یک جلسه مسابقه فوتبال شبیه سازی شده پرداخته است.
روش مطالعه: 12 بازیکن جوان فوتبال داوطلب به طور تصادفی به دو گروه tDCS آندی و شَم تقسیم شدند. تحریک tDCS با شدت 2 میلی آمپر و به مدت 20 دقیقه در قسمت سمت چپ قشر پیش پیشانی خلفی جانبی (DLPFC) در سه بازه زمانی، بلافاصله، 24 و 48 ساعت بعد از فوتبال شبیه­سازی شده اعمال شد. وضعیت ریکاوری، درک فشار، مهارت شوت زدن، ارتفاع پرش عمودی و فعالیت الکتریکی عضله پهن جانبی در حین پرش در هر دو حالت شم و tDCS مورد  بررسی قرار گرفت.
یافته­ها: تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که تحریک tDCS باعث افزایش معنی­دار امتیاز شوت زنی و کاهش معنادار تعداد خطای شوت گردید. تحریک tDCS تاثیری بر وضعیت ریکاوری و فشار درک شده و فعالیت الکتریکی عضلات پایین تنه نداشت.
نتیجه گیری: یافته­ها حاکی از این هستند که ریکاوری با تحریک tDCS می­تواند باعث بازیابی اجرای تکنیکی فوتبالیست­های جوان بعد از مسابقه فوتبال گردد، هرچند بر افزایش فعالیت عصبی عضلانی بی­تاثیر بود. بنابراین، می­توان از این روش به عنوان یک روش موثر در کاهش فشارهای فیزیکی و روانشناختی بعد از بازی فوتبال استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of transcranial direct current electrical stimulation on the recovery of neuromuscular and technical performance of young soccer players after a simulated soccer match

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shiravand 1
  • Sadegh Amani-Shalamzari 2
  • Pezhman Motamedi 2
  • Ehsan Amiri 3
  • Daniel Machado 4
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 Research Group in Neuroscience of Human Movement (NeuroMove), Department of Physical Education, Federal University of Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brazil.
چکیده [English]

Objectives: The challenge for coaches is to quickly return to their initial state during soccer matches. The purpose of this study was to examine the impact of tDCS stimulation on the recovery of neuromuscular and skill performance of soccer players following a simulated soccer match.
Methods: Twelve young volunteer soccer players were randomly divided into two tDCS groups, anodal and Sham. tDCS stimulation with an intensity of 2 mA and for 20 minutes was applied in the left part of the posterolateral prefrontal cortex (DLPFC) in three time periods, immediately, 24 and 48 hours after simulated soccer. Recovery status, pressure perception, shooting skill, vertical jump height and electrical activity of the latissimus dorsi muscle during jumping were investigated in both sham and tDCS conditions
Results: Variance analysis with repeated measurements showed that tDCS stimulation significantly increased the shooting score and significantly decreased the number of shooting errors. The recovery status and perceived pressure and electrical activity of lower body muscles were not affected by tDCS stimulation.
Conclusion: The findings indicate that recovery with tDCS stimulation can restore the technical performance of young soccer players after a soccer match, although it had no effect on increasing neuromuscular activity. Therefore, this method can be used as an effective method to reduce physical and psychological pressure after playing soccer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recovery Status
  • Technical Skills
  • Stimulated Soccer Match